a cappella = sång utan
instrument - I
TV-programmet Idol ska
deltagarna i första
audition sjunga a cappella
- andra audtion får de ha
med ett instrument t.ex. en gitarr.Bilden visar:
Körsång i kyrkan utan musik.
abbot = klosterföreståndare --->
abderitisk = dum och enfaldig -
Dum, befängd, förvänd.
abrovink = listig lösning -
Tillfällig teknisk och ofta listig
lösning (wikt).
absolution = förlåtelse för sina
synder - Den kriminelle mannen
gick till kyrkan för att söka absolution för sina
synder.
absolutism = helnykterhet; envälde -
Nyketerhetsföreningen IOGT-NTO förespråkar
absolutism, med undantag för lättöl och lättcider.
abstrakt = icke konkret, ogripbar -
Arbetsmarknaden kan ses som ett slags abstrakt
marknad mellan arbetsgivare och arbetssökande,
där till skillnad från en vanlig marknad inte
finns en konkret plats.
absurd = orimlig - Att jorden skulle vara platt
är en absurd tanke.
accentuera = betona - Mascara hjälper till att
accentuera ögonen.
ackja = samisk pulka - En slags släde som dras
av renar och som samerna använder för att
transportera saker vintertid.
acklamation = bifallsrop istf omröstning - Ett
snabbt sätt att rösta om mindre viktiga saker
genom att mötesdeltagarna samtidigt ropar ja.
ackommodera = anpassa - Det 2,7 meter höga
bildäcket på färjan är designat för att
ackommodera 200 bilar, husvagnar mm.
adaptation = anpassning - Om till exempel ögats
anpassning till olika ljusförhållanden.
adept = lärjunge - Lärjunge i en svårlärd konst
eller vetenskap, även ett ord för elev.
adjunkt = lärare eller präst - Lärare i
gymnasieskola, högskola eller universitet och har
vanligen en magisterexamen men inte en
doktorsexamen; eller en tjänst inom Svenska
kyrkan som ett prästerligt biträde.
afasi = talproblem - En
språkstörning till följd
av en hjärnskada, där
personen har svårt att
uttrycka eller förstå
talat språk. Bilden visar:
Två områden i hjärnan på vilka skador ger upphov
till olika språkstörningar: Brocas som påverkar
talet och Wernickes som påverkar språkförståelsen
(wi.).
affekt = starka känslor - Klart man känner
frustration, sade Isaksson, som i ren affekt sköt
ut bollen över läktartaket (DN 15 aug 2011).
affekterad = tillgjord - Lyrikrecensenterna
kritiserade dikterna för att de var affekterade
och hade falskt djup.
affektion = varma känslor för - En slängkyss är
en gest som signalerar affektion.
affirmativ = jakande, bekräftande - Hans
hållning är på samma gång kritisk som affirmativ.
agenda = dagordning - Klimatfrågan står högt
upp på Sveriges politiska agenda.
aggregat = samverkande enheter - En kombination
av flera maskiner och som skall utföra en
särskild uppgift, t.ex. en produktionsenhet för
elektrisk energi som består av en turbin,
propeller och generator. (wi).
agnosticism = kunskap om gud är omöjlig - Anser
att det inte går att veta om gud finns eller inte
finns.
agorafobi = torgskräck - Personer med agorafobi
är rädda för offentliga platser och ibland ens
att vara utanför hemmet.
agrar = jordbruksanknuten --->
air = stämning - Den
nykorade segraren hade en
air av stolhet.
air = min, uppsyn - Den
nykorade segraren hade en
air av stolhet.
ajour = underrättad om läget - Hon försökte
hålla sig ajour på det politiska området, genom
att läsa många dagstidningar.
akilleshäl = sårbar
punkt - Bilden visar:
Staty av Akilles vars enda
svaghet var hans häl.
akvedukt = vattenledande
bro - En bro som leder
vatten ovanpå från ena
till andra sidan. Användes
främst under antiken för
att transportera vatten
mellan olika platser. Även de kanaler och tunnlar
som används för att leda vatten kallas för
akvedukter.
albinism = brist på pigment -
Bilden visar: En vit känguru med
albinism.
algoritm = lösningsprocedur,
-schema - Bilden visar: En
bildlig algoritm på hur man löser
problemet med en icke-fungerande
lampa.
alkalisk = kemiskt
basisk - Ett annat ord
för basisk inom kemin.
Bilden visar: En tvål
vars alkaliska innehåll
hjälper till att lösa upp fetter.
alkov = litet utrymme,
sängnisch - Är en liten
inbuktande del av ett större
rum med plats för t.ex. en
säng. Bilden visar: En alkov
med ett bord.
allegori = bildlig
framställning - I litteraturen är ofta liemannen
en allegori för döden.
allena = ensam - Ensam; endast. Gud allena kan
betvinga mitt hjärta.
allmoge = vanliga bönder - Är ett äldre namn
för dåtidens bönder som då räknades som
"allmännheten".
allmänning = gemensamt ägd mark - Skog, mark
och vatten som ägs gemensamt av flera och inte är
privat, t.ex. av fastighetsägarna i ett
bostadsområde.
allmosa = gåva till nödlidande -
Bilden visar: Kvinna utanför ett
tempel ger en allmosa till en
behövande.
allsköns = allt slags - Boden var
belamrad med allsköns bråte från
golv till tak.
allteftersom = medans - I Ordkaos visas
ledtrådsbokstäver allteftersom omgången pågår.
alltemellanåt = då och då - Enligt invånarna
har ingen sophämtning skett under tiden och
alltemellanåt är områdena utan ström (DN.se).
alludera = anspela på - Namnet "lille Bill" i
en Tele2-reklam alluderar på det engelska ordet
för liten räkning..
alster = skapat verk - Konstnären har ställt ut
sina senaste alster på ett museum.
alter ego = andra jag - Stålmannens alter ego
är Clark Kent.
alternera = växla - Hon alternerade mellan att
spela på vänster- och högerkanten.
altitud = höjd över
horisonten - Bilden
visar: En skiss över ett
flygplans olika altituder.
alvar = kalt landskap -
Bilden visar: Tunt lager
av jord, kalk, sten och
djupa sprickor för
stäpp-växter, finns bl.a
på Öland (da.wi.).
amanuens = institutionsassistent - En lägre
tjänsteman vid till exempel universitet, arkiv
och museer (wi.).
amason = kvinnokämpe - Krigiska
kvinnor i Grekisk mytologi.
amfibie = land- och
vattendjur - Ett djur som
kan leva både på land och
i vatten, t.ex. en groda.
amfiteater =
publikomgärdad scen -
Bilden visar: Colosseum i
Rom där bl.a gladiatorspel
hölls.
amfora = antik tvåörad
kruka - En hög kruka med två
handtag. Användes under
antiken bland annat för att
ha vin i.
amiral = befäl över flottan -
Bilden visar: Amiral Nelson.
amnesti = benådning -
Där myndighet eller
regeringen tar tillbaka
eller mildrar ett straff
för brott. Bilden visar:
Medlemmar ut organisationen Amnesty International
demonstrerar mot Guantanamofängelset (wi.).
amper = sträng; besk - Barsk; eller skarp om
smak. Värden serverade en synnerligen amper
dessertost.
amplitud = svängningsvidd --->
e. ljudstyrka
anakronism = som ej
stämmer tidsenligt - En
bil som råkar synas i en
film som utspelar sig på vikingatiden är ett
exempel på en anakronism.
anarki = samhällskaos pga
laglöshet - Förvirring
och kaos i brist på lagar
och regering (wi.). Bilden
visar: Anarkistsymbolen.
anbefalla = förorda;
rekommendera - I Skänninge stadga anbefalls att
tavernor och härbärgen ska upprättas längs de
svenska vägarna.
anbringa = fästa eller placera - CE-märkning
får anbringas på produkter som överensstämmer med
kraven på säkerhet, hälsa och miljö.
anbud = prisförslag - Anders lämnade ett anbud
till husägaren att köpa huset för två mijoner
kronor, men husägaren tackade nej.
andefattig = utan idéer, tråkig - Som lider
brist på idéer eller som är utan högre ingivelse
och inspiration.
andemening = egentlig innebörd - En texts
inneboende mening eller innebörd; även
underförstått och mellan raderna.
andlös = spänd och koncentrerad - Omkring stod
femtonhundra person och lyssnade med andlös
uppmärksamhet.
anestesi = bedövning,
känsellöshet - Bilden
visar: Anestesistudenter
som tränar på att ge
bedövning på en
patientdocka.
anföra = leda; framhålla - I talet anfördes
åtminstone tre nya argument för att inte bygga
den nya vägen just där (wikt.).
anförvant = släkting - Sjukdomen upptäcktes i
Italien 1765 och har därefter konstaterats hos
anförvanter till den först drabbade.
anfäkta = plåga - Han anfäktas av avundsjuka
(wikt).
anfordran = uppmaning; krav - Det som ställer
upp en köpoption åtar sig att på anfordran sälja
den underliggande tillgången till
optionsinnehavaren för det överenskomna priset.
anhang = följe - I Sagan om ringen anfalls
hjältarna av ett anhang orcher.
ankel = fotled --->
vinna anklang = väcka
intresse - Hans påstående
vann anklang i Frankrike.
ankommen = smårutten, om
frukt - En del
livsmedelsbutiker påstås mala ner ankommet kött
och återanvända det i andra matvaror.
anlupen = angripen, t.ex av rost - Som har
påverkats till det sämre, t.ex. av rost.
anlöpa = inkomma till hamns - För att anlöpa en
hamn, t.ex. i Viborg, krävs ryskt visum.
anletsdrag = ansiktsutseende - Han hade samma
anletsdrag som sin farfar.
anmoda = uppmana - Kollegorna anmodade honom
att återinträda i politiken (wikt).
annex = sidobyggnad - En byggnad som hör till
en större anläggning men är separerad från
huvudbyggnaden, t.ex. en del av en skola.
Sjuornas klassrum ligger inte i huvudbyggnaden
utan i annexet.
annektera = ta i besittning -
Ett lands förklaring att ett annat
land tillhör det. Ofta efter en
ockupering. (wi.). Bilden visar:
Tysklands annektering av Österrike
1938.
anno dazumal = länge sedan -
Kärlek är inte något nytt utan har funnits sedan
anno dazumal.
anorak = vindtät jacka -
Vindtät sportjacka med kapuschong
som dras över huvudet.
anrik = med fina rötter -
Personer med "von" i sitt
efternamn kommer ofta från en
anrik släkt.
anrätta = tillaga måltid - Kocken har anrättat
en utsökt måltid.
anslå = meddela - Regeringen anslog 14 miljoner
kronor av höstbudgeten till Victorias bröllop.
anslå = bevilja pengar - Regeringen anslog 14
miljoner kronor av höstbudgeten till Victorias
bröllop.
anslående = tydlig; effektfull - Sparvhonan har
inte lika anslående dräkt som hanen.
anspråksfull = fordrande, pretentiös - Den är
skriven på hexameter och var den första dikt som
använde ett sådant anspråksfullt versmått.
anstå = skjuta upp - Som det anstår en skogsman
rörde han sig smidigt.
anstå = lämpa sig - Som det anstår en skogsman
rörde han sig smidigt.
ansätta = plåga - Trots att han var hårt ansatt
av sjukdom så fortsatte han jobba oavlåtligt.
antagonism = motsättning och fiendeskap - Om en
person i motsats- eller konkurrensförhållande
till den person eller den rollfigur som betraktas
som huvudperson eller hjälte.
antecipera = föregripa - Anteciperat dröjsmål
är ett juridiskt begrepp som innebär att ett
dröjsmål inte har inträffat men det förväntas att
inträffa.
antependium = altarförhänge
- Ett tygskynke som hängs på
framsidan av altaret.
antihistamin =
allergimedicin - Beteckning
på ämnen som eliminerar
symptom som rinnande och
kliande ögon, nässelutslag, klåda, snuva m.m vid
allergier (wi.).
antiklimax = utebliven höjdpunkt - Exempel: En
skeppsbruten man som lyckas överleva hajar,
stormar och svält och till slut når fram till en
öde ö, där han dödas av att få en kokosnöt i
huvudet. (wi).
antipati = motvilja - Tidningarna har fått
kritik för att de visat för mycket antipati mot
Israel.
antologi = ihopsatt samling texter - En bok där
ofta olika författare bidrar med varsitt kapitel
i boken.
antonym = motsatsord - Exempel: stor - liten,
in - ut, snäll - elak.
antropologi = läran om människosläktet - Läran
om människan eller vetenskapen om människan och
människosläktet.
antroposofi = andlig rörelse - En andlig
filosofi som menar att det finns en andlig värld
som är objektiv (wi).
anträda = påbörja - Den nyanställde ska anträda
sin tjänst på måndag.
apanage = statsbidrag till kungahuset - En del
är kritiska till kungahusets höga apanage som var
48 miljoner kronor år 2006.
apart = säregen, ovanlig - Krämaren log och
medgav, att folket där var litet besynnerligt och
"apart", men tillade, att man aldrig hade hört
något ont om dem. (Strindberg, wikt.).
aperitif = fördrink -
Drink som används som
aptitretare och serveras
före maten för att förhöja
dess behag (wi.).
apokalyps = uppenbarelse;
världsslutet - En uppenbarelse om världens
undergång eller att något sådant faktiskt händer.
Förekommer i religioner och är även temat för en
mycket berömd krigsfilm "The apocalyps".
appendix = tillägg - Fristående tillägg till en
artikel, bok, innehållande information som inte
är huvudpoängen med framställningen (wi).
applicera = tillämpa - Som tolk fick hon många
möjligheter att att applicera sina språkkunskaper.
apportera = hämta, om hund - Hämta, särskilt om
hund.
a priori = på förhand - Med kunskap vars
giltighet inte beror på erfarenhet.
arbiträr = godtycklig - Det verkade som
föräldrarna drog gränsen helt arbiträrt för vad
deras barn fick göra.
aritmetik = räknelära - Är den gren inom
matematiken som handlar om rent räknande, dvs med
plus, minus, gånger och delat.
arkad = pelargång --->
arkadisk = lantligt
idyllisk - Landskapet som
badar i det varma
kvällsljuset är fyllt av
en arkadisk stämning.
arkebusera = avrätta med gevär - Avrättning med
gevär, tyvärr förekommande i bl.a. Kina.
arketyp = urbild - Elvis Presley är arketypen
för en rocklegend.
arkipelag = övärld - Bilden
visar: En arkipelag utanför
Albaniens kust.
armada = krigsflotta --->
armod = fattigdom - I
slumkvarteren rådde stor
armod.
aromatisk = väldoftande - Som smakar och/eller
luktar gott och mycket.
arrendera = hyra mark, t.ex för odling - Att
under en längre tid hyra en bit land mot
ersättning till jordägaren, vanligtvis för
jordbruk.
artificiell = konstgjord - De flesta anser
numera att uppdelningen av mänskligheten i olika
"raser" är fullständigt artificiell, och saknar
stöd i modern vetenskap.(wikt).
artikulera = uttala tydligt - Det var svårt att
höra vad läraren sade, eftersom han inte
artikulerade orden.
arvode = betald ersättning - Utöver sin lön
erhöll riksdagsledamoten extra arvoden för att
sitta med i olika styrelser.
assonans = ett slags halvrim - Exempel: låg -
gård, snö - hö, halv - kalva.
astigmatism =
brytningsfel, t.ex i ögat
- Ett vanligt synfel där
hornhinnan är ojämnt
formad i sid- och höjdled
och ger upphov till två
olika brytningsfel. Resultatet (Compromise,
bilden) blir en suddig bild oavsett på nära eller
långt håll.
astronomisk = väldigt stor - Kostnaden för att
bygga en hel flygplats i staden uppgick till
astronomiska summor.
ateist = gudsförnekare - En person som tror att
Gud inte finns.
attaché = diplomatisk
tjänsteman - En
diplomatisk tjänsteman för
representation i utlandet.
Bilden visar:
Militärattachéer från
olika länder på en fest hos den koreanska
ambassadören i Brasilien.
attestera = skriftligen intyga - Att skriftligt
godkänna att något är riktigt.
attiralj = tillbehör - Mina sängattiraljer är
sängen, kudde, lakan och täcke medan mina
sängtillbehör är endast kudde, lakan och täcke.
attrapp = imitation av
föremål - Ett föremål
vars avsikt är att likna
ett annat föremål, men
utan att ha dess verkliga
funktion eller egenskap.
Bilden visar: En
uppblåsbar stridsvagnsattrapp.
attribut = egenskap; tillbehör - Vilka attribut
söker du hos en anställd?.
audiens = mottagning hos kunglighet - Utländska
ledare på besök i Sverige får ofta audiens hos
kungen.
auktorisera = ge tillstånd - FN-rådet vägrade
att auktorisera den amerikanska invasionen av
Irak.
auktoritär = maktfullkomlig - Läraren var högst
auktoritär och tog inte hänsyn till koncept som
elevdemokrati.
autentisk = äkta - Dokumentärromaner är verk
som stödjer sig på autentiskt material.
autodidakt = självlärd person - En person som
själv lärt sig saker utan någon undervisning.
autonom = självständig - Med autonom teknologi
menas maskiner som fungerar helt utan mänsklig
övervakning eller styrning.
autostrada = motorväg - Ett gammalt ord för
motorväg.
avbalka = skilja isär - Med parloge avses en
trösklada med en central gång, och avbalkade
"rum" för säd i båda ändarna av byggnaden.
aveny = bred gata - Bilden
visar: Champ-d'Elyssés i Paris -
känd aveny.
aversion = motvilja - Stark
motvilja.
avfalla = överge - Överge en
trosuppfattning eller ideologi.
avfallen = avmagrad - Annat ord för mager.
avfatta = utforma, t.ex en uppsats - Vissa
kurser kräver att studenten ska avfatta en
uppsats.
avfordra = avkräva - Jesuitgeneralen Martin
avfordrade i januari 1906 Tyrell en förklaring.
avhandling = lång vetenskaplig uppsats - Efter
sin universitetsexamen kan man doktorera och
skriva en avhandling.
avhysa = vräka från bostad - Efter att inte ha
betalt hyran på 6 månader blev till slut
hyresgästen avhyst från sin lägenhet.
avhyvling = skäll, tillrättavisning - När sonen
kom hem sent på natten fick han sig en rejäl
avhyvling av föräldrarna.
avkastning = vinst; skörd - Företag som ger låg
avkastning riskerar att gå i konkurs.
avkunna = officiellt meddela - Domen kommer att
avkunnas imorgon.
avlöpa = utfalla - Lektionen avlöpte väl och
alla elever var nöjda.
avmätt = kylig, utan känslor - Stel och kylig.
avog = ovänligt sinnad - Som har avvisande,
fientlig eller negativ inställning; ovänlig;
vrång.
avpollettera = avskeda - Han avpolletterades
omgående från alla statliga uppdrag sedan det
avslöjats att han skattefuskat. (wikt.).
avsigkommen = förfallen och neddekad - Fadern
var en avsigkommen präst men sonen fick ändå en
fin utbildning (DN.se).
avslå = säga nej till - Regeringen har beslutat
att avslå de tre fångarnas nådeansökan. (wikt.).
avstyrka = föreslå avslag - LO har fått chans
att yttra sig över lagförslaget och beslutat att
avstyrka det.
axiom = självklar grundsats - En grundsats som
kan antas vara sann och inte behöver bevisas,
t.ex. att kortaste avståndet mellan två punkter
är en rak linje.
azur = himmelsblå - En färg mellan blå och cyan
som har sitt ursprung i franskan och beskriver
färgen på medelhavet.
bagatell = struntsak - Frågan om vi skulle ha
röda eller vita blommor utanför fönstren tyckte
några var en ren bagatell men inte alla.
baisse = nedgång på börsen - När IT-bubblan
sprack i början av 2000-talet var det stor baisse
på börsen.
ballad = berättande folkvisa - En sjungen
berättelse, ofta av någon med gitarr.
baluns = fest med dans - På kvällen var de ute
på baluns och skakade loss på dansgolvet.
balustrad = räcke med små --->
pelare
banbrytande =
revolutionerande -
Banbrytande upptäckter
hade gjorts på senaste tid
inom forskningsområdet.
bane = dödsorsak - (Ålderdomligt, litterärt)
orsak till någons undergång eller död.
baner = fana --->
baptism = tillämpare av
vuxendop - Anser att man
medvetet måste ta ställning till
Gud och kristendomen för att få
döpas, och är därför emot
barndop.
bard = sångare; diktare - Ett poetiskt namn för
diktare.
barett = ett slags
basker - En typ av mössa
populär bl.a under
1500-talet.
barometer =
lufttryckmätare - Bilden
visar: Mätare av
lufttrycket med vars hjälp
man kan avläsa det
aktuella vädret.
barrikad = hinderbygge -
En anhopning av föremål
för att hindra passage.
Bilden är från Paris 1848
och en person syns "stå på
barrikaden".
baryton = röstläge i körsång - Ett rösläge för
män som ligger mellan tenor och bas.
basal = grundläggande - Basala tjänster, såsom
städning och barnpassning, utförs numera av
personer som inte är direkt anställda av
mottagaren.
bastion = del av
fästningsmur - En
framskjuten del av en
fästningsmur för bättre
artilleribeskjutning.
basunera ut = ropa ut -
På markanden hördes
torgförsäljarna basunera ut varorna och deras
priser.
batik = metod för
tygfärgning - Metod för
att skapa färgmönster där
man täcker delar av
plagget med t.ex. vax
innan man färgar det.
batterist = trumslagare - Ett annat ord för
trumslagare.
batting = liten pojke - Pojke; barn av manligt
kön, används i sammansättningen illbatting
(wikt).
baxa = flytta något tungt - Hon baxade pianot
över golvet med hela sin kraft.
baxna = häpna - Hon baxnade när hon såg vad
rätterna på menyn kostade.
bebåda = förutsäga - Mycket rönnbär på hösten
bebådar mycket snö på vintern.
beck = tjärmassa - En väldigt
trögflytande massa som är en
biprodukt vid tillverkning av tjära
och som användes för att reparera
båtar.
bedagad = gammal - Hans vetskap
om dynamit är dock en smula bedagad
vilket Jönssonligan snart blir varse.
bedyra = högtidligt försäkra - Försäkra,
intyga, betyga.
befogad = med bra anledning - Efter
inspektionen visade det sig att kritiken varit
befogad.
befordra = skicka - Posten gick med vinst trots
färre övernattbefordrade brev.
befrämja = gynna - Med friskvård menas bl.a.
aktiva åtgärder som bidrar till att befrämja
hälsan genom att stärka och utveckla de mänskliga
resurserna såväl de fysiska och mentala som de
sociala.
befängd = orimlig och tokig - Pelle Svenssons
anklagelse är befängd (DN.se).
begapa = stirra på - Vakterna på Louvren kräven
lönepåslag för alla påfrestningar de utsätts för
över alla de tiotusentals besökare som kommer in
för att begapa Mona Lisa.
vara begiven på = lysten efter - Han var
dessvärre begiven på dryckenskap.
belackare = elak kritiker - Expressen har väckt
ont blod bland hans belackare på mikrobloggen
Twitter (DN.se).
begrunda = tänka över - Hon begrundade sina
alternativ.
behag = tillfredställelse - Aperitif är en
fördrink som serveras före middagen för att
förhöja dess behag.
behändig = lätthanterlig - Som är enkel att
använda och fungerar på ett bra sätt.
beivra = vidta åtgärder mot - På stängslet till
militärområdet fanns en skylt med texten "Ej
tillåtet att passera. Överträdelse beivras".
belevad = med fint umgängessätt - Älskvärd,
gentlemannamässig, vänlig, hyfsad.
bemedlad = rik - I bemedlade bostadsområden
förekommer det att de boende bildar en
grannsamverkan som skydd mot inbrottstjuvar.
bemängd = uppblandad med - Dimma innebär att
luften är så bemängd med små vattendroppar att
sikten är mindre än 1 km.
bemärkelse = betydelse; avseende - Västeuropa
är i strikt geografisk bemärkelse den västra
delen av den europeiska kontinten.
bemärkt = känd och framstående - Hon gjorde sig
först bemärkt som novellförfattare.
benign = godartad - Benigna tumörer är inte
farliga.
berlock = hängsmycke -
Bilden visar: Ett armband
med många berlocker.
bermudas = knälånga
kortbyxor - Benämningen
för kortbyxor som når ner
till knäna. Uppstod på Bermudasöarna på
1930-talet på grund av en lag som inte tillät att
man visade låren offentligt.
vara i beråd = inte kunna välja -
Valberedningen har hamnat i (:beråd:) och vet
inte vilka kandidater de ska välja ut.
berättigad = som har rätt till - För att vara
berättigad till A-kassa måste man ha jobbat i ett
år innan man blev arbetslös.
besegla = slutgiltigt avgöra - Till synes fast
på den öde ön kände Robinson Crusoe att hans öde
var beseglat.
besiktiga = granska och kontrollera - Enligt
lag måste en bil regelbundet besiktigas för att
hitta eventuella fel och förebygga olyckor.
besinna = tänka efter - Grundligt överväga,
fundera på, tänka på; besinna sig - komma på
bättre tankar.
beskaffenhet = sätt att vara; natur - Straffet
står inte i rimlig proportion till brottets
beskaffenhet.
beskedlig = snäll och uddlös - Snäll eller tam;
uddlös.Den tidigare praktfulla porten
återuppfördes med tämligen beskedlig utsmyckning.
beskickning = utlandsrepresentation - Ett namn
för den diplomatiska representation som en stat
har i en annan stat, ofta det samma som en
ambassad.
beskäftig = överdrivet tjänstvillig -
Överdrivet tjänstvillig.
beskärma sig = klaga och jämra sig - Det är
meningslöst att som värdperson beskärma sig över
sina egna misslyckanden.
beslå = ertappa - Man kunde dock inte beslå
honom med andra brott än ringa narkotikabrott.
besserwisser = dryg allvetare - Person som
märker ord och påpekar andras, ofta språkliga,
misstag.
bestialisk = grym - Invasionen störtade en
bestialisk diktator (DN.se).
besticka = muta - Ett formellt begrepp som
används inom rättsväsendet för olagliga mutor.
bestickande = lockande - Han hade en
bestickande vältalighet.
bestyr = sysslor - Med få ord berör
författarinnan existentiella frågor som
vardagliga bestyr.
bestånd = samling arter - I Dalsland har
myggbeståndet ökat dramatiskt under de senaste
åren.
besudla = vanära - Smutsa ner något, särskilt i
moralisk eller symbolisk mening. Flora avbröt
honom här genom en ström av ord och uttryck, med
vilka jag ej vill besudla mitt papper.
besvärjelse = trollformel - Trollkarlen yttrade
en magisk besvärjelse så att såren läkte av sig
själva.
betacka sig = säga nej till - Tacka men säga
nej tack; undanbe sig.
betagande = förtjusande - Klostret
Mont-Saint-Michel har blivit kallat en av
Frankrikes mest betagande syner.
beting = betald arbetsuppgift - Där en viss
mängd arbete ger en bestämd betalning, oavsett
hur lång tid arbetet tar.
betinga = styra och påverka något - Det forskas
på huruvida pojkars och flickors olika
lekbeteenden betingas av genetiska faktorer eller
av sociala faktorer.
bets = färgmedel för trä - Ett sätt att färga
möbler med icke-täckande färg så att träets
ytmönster fortfarande syns igenom.
bettleri = tiggande - Ett gammalt juridiskt ord
för tiggeri.
betuttad = bekymrad; förtjust i - Efter diverse
förvecklingar skvallrar Lenas syster, som själv
är betuttad i Nisse, på kärleksparet.
betäcka = para sig med - Ett annat ord för att
para sig med.
beveka = övertala; blidka - Genom personligt
ingripande lyckades Alice Marble beveka det
amerikanska tennisförbundet att låta den färgade
spelaren Althea Gibson spela i US Open.
bevekelsegrund = motiv - Britterna hade även
andra bevekelsegrunder till sitt intresse för
regionen, nämligen att säkra resvägen till Indien.
bevingade ord = välkänt uttryck - Känt uttryck
yttrad av någon känd person. Exempel: Jag kom,
jag såg, jag segrade (Caesar), Shaken, not
stirred (James Bond).
stå bi = uthärda; hjälpa - Gud trefaldig stå
oss bi (Psalm av Luther King).
bibliofil = boksamlare --->
bibringa = förmedla - Han kan
icke längre göra motstånd, och jag
tror mig snart kunna bibringa honom
vilken tro som helst.
bidé = tvättfat för --->
underlivet
bifalla = samtycka -
"Jag finner att
församlingen bifallit
förslaget" sade mötets ordförande efter att
församlingen enhälligt ropat ja.
bigarrå = ett slags körsbär - En vanlig art av
körsbär som ofta säljs i marknadsstånd.
bihang = tillägg - Hon är inte med i boken av
egen kraft, utan endast som bihang till Selma
Lagerlöf.
bijouterier = enklare --->
smycken
bilateral = dubbelsidig
- Bilateralt bistånd har
fått kritik för att det
kräver en motprestation
från det mottagande landet, t.ex. att köpa varor
från givarlandet för pengarna.
bilägga = lösa fredligt - Vid Konciliet i
Konstanz försökte man bilägga den stora schismen
inom den Västliga kyrkan.
biografisk = livsskildrande - Om en bok som
beskriver någons liv.
biskvi = liten kaka -
Bilden visar: En litet
bakverk med mandelbotten
och smörkräm.
bistro = enklare
matställe - Fransk
benämning på mindre
restaurang elle kafé.
Bilden visar: Bistro i
Paris (wi.).
biträda = assistera - Den biträdande rektorn
ska hjälpa huvudrektorn med vissa arbetsuppgifter.
bivack = nattläger
utomhus - Tillfälligt
uppsatt sovläger ute i
naturen, t.ex. för
militären men även för
vildmarksturister.
bjärt = färggrann - Som framträder tydligt
genom sina färger eller allmännt om något som är
tydligt. I bjärt kontrast till den gamla
kyrkogården ligger där runt flera exklusiva
hotell.
blasé = likgiltig och ointresserad - Rex
Harrison, som var en elegant, charmig man, som
ibland föreföll lite blasé, adlades 1989.
blasfemisk = gudshädande - Bland annat om
uttryck som anses håna religionen. Exempel:
"Herre gud!", "Herre jesus!".
blast = bladdelar ovan mark - Kallas de
bladdelar som syns ovan marken hos rotfrukter,
t.ex. hos potatis och morötter.
blazer = udda kavaj -
Enkel- eller dubbelknäppt
mörkt blå udda kavaj med
blanka knappar (wi.).
bleke = vindstilla -
Synonymt med stiltje, den
benämning som ges 0 i
vindstyrka till havs.
blessyr = småskada - Skadorna visade sig bara
vara blessyrer och fotbollsspelaren kunde träna
igen nästa dag.
blidka = göra mindre arg - Göra blid, stilla
vrede; vända från ond till god.Offer finns i
många religioner som ett sätt att blidka högre
makter.
bliga = stirra - Truligt bligade han ner i
marken.
få blodad tand = fatta tycke för - Efter att ha
provet bowling ett par gånger hade han fått
blodad tand och var nu medlem i klubben.
blänkare = förhandsnotis - Man lade ut en
blänkare på hemsidan om det kommande stormötet.
bodega = vinstuga --->
bohemisk = med avvikande
livsstil - Om en person
som lever ett
okonventionellt liv, fri
från regler och normer.
bojkotta = upphöra kontakten med - På grund av
Nordkoreas kärnvapentester har många länder valt
att bojkotta handel med Nordkorea.
bolster = ett slags kudde, täcke - Benämning på
t.ex. tjocka runda kuddar som man kan ha under
nacken.
bombastisk = uppblåst och skrytsam - Uppblåst,
överdrivet beskriven.
bonad = tyg som väggprydnad --->
bondfångare = bedragare -
Talesättet "Allting går att
sälja med mördande reklam och
köp konserverad gröt" är något
man säger om försäljare med
välsmort munläder eller i
allmännhet bondfångare och andr skrupellösa
marknadsförare som säljer skräp.
bondpermission = skolk - Ett "lumpenuttryck"
för att olovligen ta ledigt och smita från
militärtjänstgöringen.
bordlägga = skjuta upp - På grund av tidsbrist
hade återstående punkter (:bordlagts:) till nästa
möte.
borga för = garantera - Lämna personlig garanti
för någon annans åtagande.
bouillabaisse =
fisksoppa - Fransk soppa
med bl.a fisk och
skaldjur.
boulevard = bred
trädkantad gata - Bilden
visar: Hollywood Boulevard.
bouquet = vinkaraktär -
Ett franskt ord som
åsyftar de olika lager av
aromer och dofter som finns i ett vin eller andra
drycker.
braille = blindskrift - De
blindas alfabet där bokstäverna
utgörs av små uppstickande prickar
som kan kännas igen med fingret.
braska = vara kallt ute - Hellre
att det braskar än slaskar på
julafton tyckte Anders.
braskande = uppseendeväckande -
Kvällstidningarna har ofta braskande löpsedlar.
brasklapp = förbehåll - Vi ska grilla ikväll
med en brasklapp för om det börjar regna.
brasseri = enkelt
matställe - En fransk
benämning på en enklare
restaurang med speciell
inriktning på att hålla
ett stort urval ölsorter
(wi.).
briefing = kortfattad information - Innan
hjälparbetarna åkte iväg fick de en briefing om
det aktuella läget.
brigad = ett slags truppenhet - Utgörs av ett
antal (ofta 2-4) bataljoner med ett eller flera
understödjande kompanier samt tillhörande
logistiska enheter (wi).
brigg = tvåmastat
segelfartyg - Tvåmastat
segelfartyg, vanligast förr
i tiden.
brikett = bit för
eldning - Bilden visar:
En brikett av brunkol för
förbränning i vissa ugnar.
brisad = explosion -
Synonymt med explosion.
brittsommar = varma --->
höstdagar
brodd = nyuppkommen säd
- Namnet på säd som nyss
kommit upp ur marken.
brokad = sidentyg med
guldtråd - Fint tyg med
mönster och figurer på som
används till möbler],
ursprungligen med invävda
guldtrådar.
brokig = blandad - Ale Möller Band, svenskt
världsmusikband med en brokig skara musiker.
bronkit = luftrörsinflammation - Kallas en
inflammation i bronkerna och leder till att slem
bildas.
bryne = redskap för
slipning - En slags sten
som man drar eggen på ett
redskap mot för att göra
den vass.
brynja = metalldräkt
bråck = utbuktande
kroppsskada - Bilden
visar: Ett bråck på ett
bildäck. Är annars vanliga
inne i kroppen på t.ex.
ett blodkärl.
bräcka = småsteka - Annat ord för att småsteka.
bräckt vatten = söt- och
saltvatten - Bilden
visar: Karta över sjön
Chilka, Indiens största
sjö, som klassificeras som
ett bräckt vatten (en wi.).
bräm = ett slags knat - Ett ord
som har många betydelser. Det kan
vara ett slags kant på ett
klädesplagg. Det kan vara den flata
kanten på en djup tallrik. Och det
kan vara en färgad kant på en
fjäder, vilken ses som ljus på
bilden.
bränning = våg som bryts
mot strand - En
framrullande våg som bryts
och skvalpar sönder när
den kommer in till
grundare områden mot
stranden. Jfr det engelska ordet breaker (wi.).
gå i bräschen för = kämpa för - Det att vara
först med något, ofta om sådant som är
kontroversiellt eller ovanligt. Principfast och
energisk är Kofi Annan väl skickad att vässa FN:s
förmåga att gå i bräschen för en bättre värld.
brätte = utstickande kant hos hatt - Kallas den
del av hatten som sticker ut runt
huvudet.Solhattar har breda brätten för att
skydda mot solen.
budgetering = kostnadsplanering - Planerande
och översikt över inkomster och utgifter.
buffert = reservförråd - Hemsidan Youtube
använder en buffert för att spara ner en bit film
i förväg för att motverka ojämna datahastigheter.
bulimi = hetsätning - En sjukdom där personen
hetsäter vid vissa tillfällen och sedan drabbas
av sådan ångest att han eller hon kräks upp maten
(wi.).
bulletin = periodisk rapport - Ett officiellt,
regelbundet meddelande eller rapport. Ordet ingår
ibland i namn på tidningar. (wi.).
bulvan = bluffmedhjälpare, lockfågel - T.ex.
personer som låtsas köpa varor i en butik för att
locka andra kunder.
bungalow = enplansvilla --->
buskis = pjäs med fåniga
skämt - Ett slags
teatergenre med tokrolig
humor och ofta innehåller
anspelningar på sex.
bylsig = om för stora kläder - I vissa fall
försöker en person med anorexi att bära bylsiga
kläder för att gömma sig.
bågna = vika sig - Arbetsbostäderna vid denna
tid bågnade av barn.
ge någon på båten = överge någon - Om han inte
betalar för förlovningsringen så kommer jag ge
honom på båten.
bära sig = löna sig - Tillsammans med en
affärsman i Karlshamn anlade Ullgren en
ättiksfabrik i Karlshamn, men fabriken kom inte
att bära sig.
bärga sig = behärska sig - Jag kan knappt bärga
mig av nyfikenhet.
bärsärk = ursinnig kämpe - Krigare i nordisk
forntid som under strid kunde drabbas av blint
raseri. Idag överfört om person som ofta grips av
våldsamt raseri.
bävan = fruktan - Han väntade med stor bävan på
anställningsintervjun imorgon.
böjelse = fallenhet eller tycke - Benägenhet.
Han stod impressionisternas måleri nära med sin
böjelse för friluftsmålare och sin strävan att
fånga ögonblicksbilder.
börd = härkomst - Peter Bogdnovic, född 30 juli
1939 i Kingston, New York, är en amerikansk
regissör av serbisk börd.
bördig = fruktbar - Det är en bördig dalgång
med bl.a. odling av potatis och majs.
calypso = dans och musikstil - En musik- och
dansstil som är populär i Västindien.
cedilj = hake under
bokstaven c - En liten
krok som kan sitta under
bokstaven c i franskan, och markerar att c:et ska
uttalas mjukt.
celeber = berömd - Förskolan hade fått celebert
besök i form av Sveriges utbildningsminister.
celibat = sexuell avhållsamhet - I vissa
kloster lever munkarna och nunnorna i celibat.
cellofan =
omslagsmaterial av plast
- Bilden visar:
Förpackningar som är
tillverkade av cellofan.
cementera = befästa och
förstärka - Judiths äktenskap arrangerades för
att cementera den nyligen slutna alliansen mellan
Polen och Böhmen.
cendré = mellanblond - Ett ord som betecknar
ljust hår.
censor = granskare och övervakare - En person
som t.ex. kan jobba med att välja ut delar som
inte får visas i en film.
cerebral = hjärnanknuten - Cerebral Pares,
förkortat CP, är ett samlingsnamn för störningar
på muskelkontrollen på grund av en hjärnskada.
cerise = körsbärsröd -
En intensivt rödviolett
färg, vars namn kommer
från franskan och betyder
körsbär. Bilden visar:
Solfjädrar i främst cerise.
chargé-d'affaires = ett slags diplomat - En
diplomatrang som bl.a tillkommer den som
vikarierar för beskickningschef - vanligen en
ambassadör.
charkuteri = köttaffär,
-avdelning - En köttdisk,
vanligt förekommande i
livsmedelsaffärer.
charlatan = bedragare -
Person som för egen fördels skull ger sig ut för
att vara eller kunna vad han eller hon ej är
eller kan.
chic = elegant - Bomnaypolisen är ute efter en
chic uniform och känner att den indiske designern
Malhotra är rätt för den uppgiften (DN 21 maj
2011).
chiffer = hemligt språk, meddelande - LDMHMFDM
LDC KHUDS ÅQ BNBÖBNKÖ är ett chiffer som löses
genom att ersätta varje bokstav med nästa bokstav
i alfabetet.
chiffonjé = hög byrå med
skrivklaff - En hög byrå med en
nedfällbar klaff att skriva på. Var
populära under 1800-talet.
chimär = illusion, inbillning -
Han menade att friheten var en
chimär när den ena klassen
ostraffat kan låta den andra klassen svälta.
chosefri = okonstlad - Naturlig; inte
tillgjord; fri från choser (wikt).
ciceron = vägvisare - I Dantes "Den gudomliga
komedin" är det Vergilius som är författarens
ciceron genom Helvetet och Skärselden.
cineast = filmkännare - Med 4000 filmer i sin
samling är hon en sann cineast.
ciselera = utmejsla - Gravera eller bearbeta
(metallföremål) med avsikten att antingen skapa
relief eller ta bort ojämnheter.
cistern = större
behållare
citadell = fästning
collage = bild av hopklistrade
delar
consommé = klar buljong --->
copywriter =
textförfattare till
reklam - Den på en
reklambyrå som jobbar med
att skriva texten i
reklamen.
crescendo = stigande tonstyrka - Ett
musikaliskt uttryck för tilltagande ljudstyrka
och motsatsen till diminuendo.
croissant = smördegsbröd --->
crème de la crème =
samhällets förnämsta -
Bilarnas crème de la crème
är Rolls Royce.
cyklon = virvelstorm - En
meterologisk bild över
cyklonen Katrina som svepte
in över New Orleans 2004.
cylinder = rörformad behållare --->
cynism = råhet, känslokyla - En
slags negativ inställning där
personen skämtar på ett mörkt och
ironiskt sätt.
dagslända = kortvarig popularitet
- En del tror att Piratpartiet bara
blir en dagslända i politisk historia.
dagsmeja = - Till skillnad från vanlig tö,
smältning som beror på solens varma strålar trots
att det är över 0 grader i luften.
dalta = överdrivet pyssla om - Pjoska med,
skämma bort, ge överdriven omsorg.
damask = benplagg - Ett sorts
benplagg som skyddar mot t.ex.
smuts och kyla men också används
som en del av modet. Bilden visar:
Franska soldater som bär vita
damasker.
de facto = i själva verket - I
själva verket, i praktiken. Används ofta för att
beskriva hur det verkligen ligger till, i
situationer när det finns regler/lagar eller
politiska beslut som egentligen eller till synes
har en annan innebörd eller målsättning.
debacle = sammanbrott, misslyckande - USA:s
underrättelsetjänst har, efter bland annat de tio
senaste årens debacle i Irak och Afghanistan,
varit en tacksam slagpåse för fiktionen.
debarkera = gå i land - De var två dygn
försenade och eftersom provianten höll på ta slut
var de tvungna att debarkera i land.
debil = lätt utvecklingsstörd - Att ha en litet
mentalt begåvningshandikapp.
decennium = årtionde - 2000-2009 har varit ett
intressant decennium.
decimera = minska - Det finns goda skäl att
förkasta det jägarmässiga sättet att decimera
vargstammen (DN.se).
dedicera = tillägna - Författarens hade som
vana att dedicera sina böcker åt sin far.
defaitism = uppgivelseanda - Accepterande av
förlust utan kamp.
defilera = marschera förbi - Tåga förbi i
parad.
deflation = penningsvärdeshöjn; prisfall -
Motsatsen till inflation, med minskad
penningsmängd som ger högre penningvärde, och
därmed lägre priser.
degel = värmetåligt kärl
- En sorts skål som tål
hög temperatur och används
inom kemin för att hantera
t.ex. smält metall.
deklamera = läsa upp högtidligt - (Om dikt)
sjunga ut (wikt).
dekokt = extrakt från kokta växter - En brygd
som fås genom att lägga växter i kokande vatten
så att de avger sina näringsämnen till brygden.
dekor = teaterkulisser; smyckning - I en teater
syftande på kulisser, rekvisita, ljud- och
ljussättning, dvs allt utom skådespelare och
statister.
dekorum = anständighet - Det som är passande i
en viss situation.
delikat = smakfull; känslig - Beakta den
delikata gränsen mellan gåva och muta.
delirium = förvirringstillstånd m halluc. - Ett
tillstånd som kan drabba alkoholmissbrukare några
dagar efter att de slutat dricka på grund av
abstinensen. Inkluderar skakningar, kräkningar
och hallucinationer.
demagog = hetsande talare - En talare som på
ett hetsande sätt försöker uppvigla en folkmassa
till att göra något.
dementera = förneka - Politikerna dementerade
de negativa ryktena om honom.
demolera = förstöra - Monstertruckarna
demolerade de andra bilarna.
denim = jeanstyg --->
dental = tandanknuten -
De svenskar som åker till
Polen för att få billig
tandvård kan sägas vara en
del av en dental turism.
depesch = brådskande meddelande - En ofta
brådskande rapport till en utrikesminister som
sammanställs av en ambassadör (wi).
deposition = pant; insättning - För att låna
bostadsområdets fritidslokal måste man lämna en
deposition på 200 kronor.
depraverad = moraliskt fördärvad - Caligula,
Roms tredje kejsare, var känd för sitt
depraverande leverna.
deputation = grupp av ombud - Medan fadern
deltog i Finska deputationen till ST Petersburg,
erhöll Haartman anställning som aktuarie.
derivera = härleda ifrån - Vissa menar att det
finns saker som inte kan deriveras från fakta,
som t.ex. moral.
dermatologi = läran om huden - Läkare inom
dermatologi har varit ledande i fältet för
kosmetisk kirurgi.
desillusionerad = besviken - Avhöljd
illusionerna från något och visad verkligheten,
ofta till en smärre besvikelse av gäckad
förväntning.
destillering =
separationsmetod av
vätskor - Uppvärmning av
vätska i syfte att
separera dess
beståndsdelar som har olika kokpunkter. Bilden
visar: En destilleringsapparat t.ex. för
framställning av alkohol. (wi.).
destinera = bestämma, t.ex färdmål - Ombord på
skeppet Great Eastern, destinerat till New York,
blir en kvinna galen när hon upptäcker att mannen
hon verkligen älskar är ombord, precis som hennes
make, som hon avskyr.
detaljhandel = försäljn. till konsument - Där
varor kan köpas enskilt av vanliga konsumenter,
istället för partihandeln där butiker köper in
stora kvantiteter.
diafragma = mellangärde - Den
muskel som kontrollerar vår
andning genom att skapa ett tryck
mot lungorna. Syns nedtill i
bilden.
diakon = kyrklig socialarbetare
- En socialt inriktad person inom
kyrkan som ägnar sig åt praktisk handling, såsom
hembesök och stödjande samtal. (wi).
dialektik = ett slags härledningskonst - Ett
logiskt förfarande där begrepp sätts i motsats
mot andra begrepp (wi).
diametral = rakt motsatt - De två debattörerna
hade helt diametrala åsikter.
diarium = ärenderegister hos mynd. - Alla
handlingar som inkommer till en myndighet
registreras i diariet.
diaspora = om
förskingrade folkgrupper
- Bilden visar: Exempel på
somalisk diaspora. I krig
och hungersnöd har de
tvingats lämna sitt
hemland och bo i Kenya.
dignitet = värde och rang - André Gorz var en
journalist och författare av stor dignitet.
diktamen = uppläsning för nedskrivning - Att ta
diktamen innebar förr att sekreteraren skrev ned
ett längre uttalande från chefen.
dilettant = amatör eller klåpare - En
nedvärderande benämning på någon som sysslar med
något, t.ex. konst eller vetenskap, utan att ha
tillräckliga kunskaper (wikt.).
dimension = ledd - Med hjälp av datorteknik kan
miljöer modelleras i tre dimensioner.
dinera = äta middag - Regeringen samlades på
restaurangen för att dinera med allmännheten.
diplomatisk = smidig och förhandlande - Än hade
kriget inte brutit ut, utan det fanns fortfarande
chans till en diplomatisk lösning.
direktion = styrelse - Det har rått oenighet i
Riksbankens direktion, som består av sex
personer, om den nya räntan.
direktiv = anvisning - Regeringen har gett ett
direktiv till en kommitté att utreda behovet av
en ny motorväg.
diskret = taktfull och finkänslig - Du bör vara
lite diskret när nu lämnar salen.
diskretion = finkänslighet - Tsaren bad sin
bror visa mer diskretion, och därför började
paret resa till San Remo och Krim för att umgås.
diskurs = samtal - Betyder antingen "talad
kommunikation eller debatt" eller "en formell
kommunikation eller debatt" (wi).
dispens = befrielse från skyldighet -
Hyresgästen sökte dispens från att behöva betala
hyran denna månad.
disponent = chef - Hans morfar hade varit
disponent vid en rad fabriker.
disponera = förfoga över - Den fattiga
arbetaren hade inte mycket medel att disponera
över.
dissekera = skära upp och undersöka - För att
lära sig om kroppens inre fick eleverna dissekera
en groda på biologilektionen.
dissident = politiskt
oliktänkande - Bilden visar:
Andrej Sacharov, anti-kommunistisk
dissident i Sovjetunionen som fick
Nobels fredspris 1975.
distingerad = förnäm - Howard
spelar en distingerad gentleman som
stannar till vid restaurangen.
distinkt = tydlig - Fri från allt som
fördunklar och lätt av urskilja (wikt).
distinktion = åtskillnad - Ett universalalfabet
gör ingen distinktion mellan stora och små
bokstäver.
disträ = tankspridd - Som inte är riktigt
medvetande om vad som händer i omgivningen.
dito = detsamma - Björn Borg var en känd
tennisspelare, Mats Wilander dito.
divan = låg soffa - En
låg soffa som man kan
ligga i.
divergera = leda isär -
Om man bestrålar en
divergerande lins med
parallella strålar så sprids strålarna efter att
ha passerat linsen.
doa = sjunga i bakgrunden - När hon inte var
frontsångare var hon ibland doa.
dogmatisk = tvärsäker och ensidig - Som håller
fast vid en lära utan att anpassa sig efter
omständigheterna.
dolsk = lömsk och opålitlig - Sådana
manipulationer måste inte vara illvilliga eller
för dolska syften: de kan också komma från
omedvetna bias hos forskaren.
domptera = tämja - Det nya lagförslaget
begränsar möjligheten för regering och riksdag
att domptera medieföretagen.
domän = område - Fält, fack.
donjuan = kvinnotjusare - Sagofigur av Spanskt
ursprung; i dagligt tal kvinnoförförare eller
fruntimerskarl.
dossier = samling handlingar - Säkerhetspolisen
i forna Östtyskland hade en dossier för varje
medborgare.
drapa = hyllningsdikt - I fornnordisk
skaldedikt ett högstämt kväde, ofta tillägnad en
kung eller en jarll (wi).
drapera = ordna i veck - Galaklänningar och
bröllopsklänningar brukar ofta vara elegant
draperade.
dressin = litet
rälsfordon - Bilden
visar: Fyrhjulig
cykeldressin.
drev = jaktsätt -
Jaktmetod där en större
grupp deltagare med hjälp av höga ljud och
skrämseltekniker föser bytet mot en beväpnad
grupp jägare.I gårdagens jakt blev två i drevet
dödade av vådaskott (wikt).
dristig = djärv och företagsam - Oförfärad,
orädd; som inte tvekar till att utföra en
handling.
drivbänk = liten inglasad odling - En mindre
variant av ett växthus som ett ramverk med låga
fönsterglas 10-15 cm ovanför marken.
dråplig = rolig och skrattretande - Don Quijote
är en dråplig parodi på samtiden populära
riddarromaner.
dräktig = gravid, om djur - Djur som föder
levande ungar sägs vara dräktiga under sin
graviditet.
dränera = avleda vatten, torrlägga - Innebär
att man leder bort oönskat grundvatten eller
ytvatten från ett område, exempelvis en tomt vid
grundläggning, eller gatu- och vägbygge.
dröna = lata sig - Slå dank, lata sig och vara
onyttig.
dubier = tvivel och misstankar - Han har under
sin tid som fånge börjat få dubier om sitt yrke
och utannonserar att hans företag Stark
Industries ska överge vapentillverkningen (Iron
Man, wi).
dupera = lura och vilseleda - Medvetet lura.
duplicera = mångfaldiga - Asexuell förökning
innebär förökning utan inverkan från andra
könsceller, genom att cellerna duplicerar sig
själva.
durk = fartygsgolv - Golv i fartyg eller
fritidsbåtar.
duven = kraftlös; avslagen - Annat ord för
matt.
dygdig = som följer moraliska regler - I
klostret förväntas man leva ett dygdigt liv.
dynamometer = kraftmätare - Ett
instrument som används inom
fysiken för att mäta krafter.
Genom att hänga ett föremål i
instrumentets krok kan man avläsa
dess tyngdkraft och därmed dess
vikt.
dynasti = härskarätt - Period i historien då en
viss familj eller släkt regerar, t.ex.
Mingdynastin i Kina från 1368 till 1644.
dyning = lång och bred våg - Vågor som kan
uppkomma på annan plats än där de alstrades,
t.ex. flera dygn efteråt. I dyningarna efter
första världskriget.
dyslexi = läs- och skrivsvårigheter - Elever
med dyslexi kan ofta få tillgång till talböcker i
skolan.
dystopi = mörk framtidsvision - Den
sönderbombade framtidsvärld som skildras i
Terminator-filmerna är ett exempel på en dystopi.
däven = dåsig; avslagen - Annat ord för matt.
dävert = lyftkran för livbåt -
Nedsänkningsanordning på fartyg
för livbåtar.
echappera = rymma - Undslippa,
undkomma.
efemär = kortvarig - Ämnena är
dock i allmännhet av för efemär art, att
artiklarna ska kunna bevara längre livslängd.
effektuera = verkställa - Kommunen beordrade
polisen att stoppa kravallerna och polisen
effektuerade beslutet.
eftergiven = medgörlig - I Rom ansåg man att
deras utsände var för eftergiven i
förhandlingarna med den svenske kungen.
eftermäle = minne efter döden - Vad som sägs om
en person efter döden. Därtill tänkte han, liksom
sina företrädare, på sitt eftermäle.
efterskänka = avstå fordringskrav - USA har
beslutat att efterskänka Egyptens miljardskuld.
eftersätta = försumma - Utan att eftersätta
noggrannhet har vi försökt arbeta så fort som
möjligt (Svd).
egal = likgiltig - Som är fullständigt oberörd.
egenartad = säregen - En roman om sångerskan
Björk, skriven på ett lekfullt och lyhört språk
och med en egenartad poetisk stil (DN 25 sep
2012).
ekipering = klädaffär - Det fanns tre
livsmedelsaffärer och en ekipering i byn.
ekivok = oanständig, tvetydig - Som har en
tvetydig tolkning eller innehållande anspelningar
på sexuella förhållanden.
eklatera = offentliggöra förlovning - (Om
förlovning) offentliggöra, tillkännage.
eklektisk = som använder andras idéer - Om
stilblandning, används ofta negativt om
lärobyggnader som bygger på andra lärobyggnader
(wi).
eklips = sol-, månförmörkelse - Bl.a ett
fenomen där månen är i vägen för solen så att
solen förmörkas.
elaborera = noggrannt utarbeta - Korutsprånget
har en mer elaborerad utformning med pilastrar,
rundbågade nischer och stjärnprytt hjälmvalv.
elastisk = tänjbar -
Bilden visar: Gummiband är
elastiska.
eldorado = lyckoland -
Ett tänkt paradis med
översvallande rikedomar,
någonstans i Sydamerika
efter en legend från
1500-talet.
elegi = klagodikt - En sorgesam eller klagande
dikt eller sång. . Jag har skrivt en elegi om det
(wikt).
elementär = grundläggande - Som är avpassad
efter nybörjarstadiet.Han hade bara elementära
kunskaper.
elixir = styrkande dryck - I dataspel är det
vanligt att hjälten dricker ett elixir för att få
nytt liv.
ellips = oval - En avlång
cirkel inom matematiken.
Bilden visar: Hur en sådan
figur kan konstrueras med
hjälp av två spikar, ett
snöre och en penna.
eloge = beröm - Du ska ha
en eloge för att du hjälpte den gamla damen.
emancipera = frigöra - I de följande kapitlen
redogör hon för sin medborgerliga vision av den
emanciperade kvinnan.
emanera = härröra ifrån - Så gott som all
utländsk litteratur emanerade vid denna tid från
Tyskland.
embargo = handelsförbud - Mycket kritik har
riktats mot USA:s embargo mot Kuba som varat
sedan 1962.
embarkera = gå ombord - Terminalen var designad
att låta passagerare embarkera vid planens nosar.
emeritus = pensionerad professor - En titel för
präster och professorer som gått i pension. Det
betecknar att de alltjämt har vissa skyldigheter
och rättigheter knutna till det tidigare yrket.
eminent = framstående - Efter giftemålet
träffade hon de mest eminenta vetenskapsmännen på
den tiden.
emittera = utsända - Att utsända något,
vanligen elektromagnetisk strålning (fotoner)
(wikt).
empatisk = förmåga till inlevelse - Som kan
känna empati, dvs medkänsla för andra; egenskapen
att kunna känna med andra, sätta sig in i andras
situationer. . Jag hyser empati med henne.
empirisk = baserad på erfarenheter - Att vara
grundad på erfarenheter snarare än teorier.
emulsion = olöst ämne i vätska -
Bilden visar: Olja är olösligt i
vatten och håller sig på ytan (A).
Vid skakning blir oljan till små
droppar i lösningen (B), men sedan
återvänder oljan till ytan (C)
(po.wi).
encyklopedi = uppslagsverk -
National-Encyklopedien är Sveriges
största uppslagsverk.
endräkt = samförstånd -
Rastafarianerna menar i regel att
när konflikterna i Afrika upphört och endräkt och
fred råder så kommer ett helgit rike upprättas.
enhällig = samstämmig - Bakom Kernichs böcker
ligger mycket grundlig research och han har
hyllats av en enhällig kritikerkår för sina
verklighetstrogna skildringar.
enklav = omslutet
landområde - Ett land (C)
som är inneslutet i ett
annat land (A), t.ex.
Lesotho i Sydafrika och
San Marino i Italien
(wi.).
enkom = enbart - Finländarna är ju ett
bastubadande folk och därför har Ikea tagit fram
ett särskilt bastusortiment enkom för Finland.
ensartad = likartad - I Zambia är landskapet
relativt ensartat, det är samma överallt.
ensemble = samverkande grupp - Samverkande
grupp av artister (wikt).
ensilage = djurfoder -
Vallväxter som blir till
djurfoder genom en
jäsningsprocess i pressade
plastbalar.
entente = pakt mellan
stater - Bilden visar:
Ententen, de allierade, i
grönt under första
världskriget, som kämpade
mot Centralmakterna i rött.
entlediga = avskeda - Domstolsverket har nu
rätt att entlediga nämndemän som inte sköter sig.
envig = tvekamp - Ludvig IX vägrade att delta i
en envig med Eguerand IV.
epidemisk = smittsam - Hepatit A kallas också
epidemisk gulsot eftersom den är smittsam.
epigon = osjälvständig efterapare -
Efterföljare som inte tillför någon innovation,
som utan originalitet går in i sin föregångares
spår.
episkopal = biskoplig - Episkopal ordning för
en kyrka innebär en struktur där biskopen har en
ledande funktion och roll.
epistel = långt brev; bibeltext - Brev,
särskilt om apostlabrev i Nya Testamentet (wi).
epitet = namntillägg - Exempel: Drottning
Silvia, Kung Karl Gustav.
erbarmlig = mycket dålig - I Baltikum och
övriga östra Europa är inställningen till
hbt-personer erbarmlig.
ergonomi = läran om arbetsmiljön - Exempel på
bra ergonomi vid datorarbete är att sitta med rak
rygg, ha skärmen i ögonhöjd och ta pauser ibland..
erinran = påminnelse, anmärkning - En präst som
drack på utlandsuppdraget får nu en erinran från
stiftet.
erosion = jordnötning - Bilden
visar: Jord som lossnat och förts
bort med vattnet i en veteåker. Är
ett stort problem i vissa delar av
världen.
eskapad = litet äventyr - Munken
blev känd för sina amorösa
eskapader.
eskapism = verklighetsflykt - Om en person som
framställer sin personlighet eller handlingar på
ett sådant sätt som personen fantiserat om.
esoterisk = endast för de invigda - Menad för
en inre krets och således svårbegriplig.
Motsatsen är exoterisk.
espri = kvicktänkthet - Liksom sin far beskrivs
hon som en person med charm och espri.
essens = smak-, luktkoncentrat - Kallas
koncentrat som ger smak åt livsmedel eller doft
åt parfymer.
essentiell = nödvändig, väsentlig - Serin är en
mycket biologiskt aktiv aminosyra som inte är
essentiell - dvs kroppen kan alltid skapa den
själv.
essä = ett slags uppsats - En lättfattlig
uppsats som behandlar någon dagsaktuell fråga
(wi.).
estetisk = skön och smakfull - Fåtöljen var
rätt obekväm men desto mer estetiskt tilltalande
i kombination med resten av rummer.
estrad = upphöjd scen - Upphöjd plattform eller
scen.
etage = våningsplan - Huset innehöll 53
lägenheter varav den magnifikaste var en
3-etagevåning.
eterisk = flyktig - Eteriska vätskor avdunstar
snabbt.
eternell = torkad
prydnadsblomma - Torkade växter
som insamlats under
blomningstiden och sedan kan
användas som dekorativa
"evighetsblommor" (wi).
etikett = umgängesregler - Det
är etikett att inte stoppa kniven i munnen när
man äter.
etnologi = läran om folkkultur - Läran om folk,
eller studiet av människor som kulturvarelser i
grupp.
etologi = läran om
djurbeteende - Inom
etologin studeras bl.a hur
djur präglas av sina
föräldrar. Bilden visar:
En älg präglas av sin
skötare.
etyd = övningsstycke i
musik - Bilden visar: En
etyd för att träna
övergångar mellan vänster
och höger pianohand.
etymologi = läran om ords ursprung - Exempel:
antependium (altarskynke) av ante(före) och
pendere(hänga) (latin), besserwisser(dryg
allvetare) av besser(bättre) och wissen(veta)
(tyska).
eufemism = förskönande omskrivning -
Lokalvårdare är en eufemism för städare.
euforisk = upprymd - Alldeles upprymd av
glädje.
eutanasi = dödshjälp - Eutanasi är endast
tillåtet i Frankrike, Schweiz och Belgien.
evaluera = utvärdera - I matematiken används
Taylor-serier för funktioner som är svåra att
evaluera, såsom trigonometriska funktioner och
logaritmer.
evident = uppenbar - Klass är ingen evident,
markerad tillhörighet.
evinnerlig = evig - Avresans evinnerliga väntan.
excellera = utmärka sig - Varje stad i
Andalusien har sin särskilda dans, vari de
excellerar (Svenska familjejournalen 1873).
excess = överdrift - Enligt Duncan Smith
präglades perioden fram till den ekonomiska
krisen av excess och slösaktighet (DN 14 okt
2011).
exempellös = utan motstycke - Utan
motsvarighet. År 1809 fick hon en exempellös lön
på 4000 gulden årligen, endast överträffad av
scenens största stjärna Johanna Walter.
exkurs = utvikning - Bland de 2500 titlar han
publicerade ryms även exkurser inom konsthistoria
och diktning, samt en roman.
exekutiv = verkställande - Exekutiv makt är den
som verkställer beslut i en stat eller i ett
företag.
exercera = öva, i vapnens bruk - Att träna sig
militärt i grundläggande kommandon.
exhibitionism = drift att visa upp sig - Bl.a
om en person som vill visa upp sig, t.ex. som
vill märkas i en folksamling, synas i media,
eller visa upp sig på scen inför publik.
exkursion = utflykt - Carl von Linné gjorde
regelbundet exkursioner för att samla in nya
växter.
exlibris = bokägarmärke - En
liten etikett klistrad på insidan
av en bok och som talar om vem
som äger boken. Bilden visar:
Oscar II:s exlibris.
explicit = uttryckligen - Det
explicit utsagda är sagt öppet, i
klara ord, utan några omskrivningar. Motsatsen är
implicit. På senare år har Allemansrätten
skrivits in explicit i lagen i Sverige och Norge.
exploatera = utnyttja - I-länderna har
beskyllts för att exploatera U-ländernas
naturtillgångar.
exposé = översiktlig redogörelse - En exposé
över Beatles fantastiska karriär finns nu utgiven
i bokform.
expropriera = tvångsinköpa egendom - Det att
kommunen med tvång har rätt att köpa ditt hus och
mark för att genomföra ett visst byggprojekt.
extensiv = omfattande - Eustace Chapuys är mest
känd för sin extensiva och uttömmande
korrespondens som fungerat som källmaterial för
otaliga historiker.
extern = utvändig - Efter krocken hade bilen
klarat sig med enbart externa skador.
extrahera = utvinna - Anna extraherade
e-postadressen från filen (wikt).
extravagant = överdådig och lyxig - Den rika
mannen blev ihågkommen för sin extravaganta
livsstil.
extremiteter = ben och armar - Kallas
kroppsdelar som sticker ut från kroppen, t.ex.
armar och ben.
extrovert = utåtriktad - En egenskap som
innebär att man är utåtriktad.
fabricera = hitta på - Ljuga; konstruera
(förfalska) bevis.
fabulös = otrolig - Det är redan ett litet
problem med alla fabulösa skor som trängs i
hyllan.
fabulera = hitta på - Redan som liten flicka
älskade hon att fabulera och fantisera, hitta på
de mest fantastiska historier (DN 31 jan 2006).
facil = billig; rimlig - Det lilla
miniatyrhäftet med Albert Johanssons 18 psalmer
erhölls för det facila priset 15 öre.
fager = vacker - En fager prinsessa går förbi
trollet, och det tycker sig se vänliga och
ödmjuka ögon.
vara i faggorna = vara nära förestående -
Gästerna är i faggorna.
fagra ord = betydelselöst uttalande -
Politikernas löften om nya bostäder visade sig
bara vara fagra ord..
fait accompli = fullbordat faktum - Sakläge som
inte kan resoneras bort och inte är lätt att
omintetgöra.
faksimil = exakt avbild av
originalet - En exakt kopia av
ett gammalt verk, inte bara ord
för ord utan även bevarande av
typsnitt och layout, vilket ger
läsaren en känsla av äkthet (wi.).
fakultativ = valfri - Fakultativ
mutualism innebär att arter gynnas av samarbete
över artgränserna men också kan välja att leva
utan varandra, medan motsatsen obligat mutualism
betyder att arterna är beroende av varandras
närvaro.
fakultet = avdelning på universitet - En
organisatorisk enhet vid en högskola eller
universitet. Har vanligen det högsta ansvaret för
forskning och utbildning inom en viss ämnesgrupp.
falang = politisk undergrupp - Dagens
Vänsterpartiet började som en falang 1917 inom
Socialdemokraterna.
fallissemang = konkurs - Många kommuner har
klarat sig från att hamna i fallissemang, tack
vare nödhjälp från staten.
falna = blekna e. tyna - Efter att vedkolen
tagit slut började elden falna.
falsifiera = bevisa motsatsen - Ju mer
omfattande en teori är, ju mer de säger om
världen, desto svårare är de att falsifiera.
familjär = förtrolig och bekant - Hans
familjära tilltalsnamn var Sten.
fantasteri = hopplösa drömmar - Det var en
blandning av fantasteri och saklighet.
farmakologi = läran om läkemedel - "Studiet av
hur substanser interagerar med levande organismer
för att åstadkomma en funktionsändring" (wi.).
fascism = förtryckande regim - Ett begrepp för
auktoritära styren, t.ex. för nazismen, och
härstammar från ledaren Mussolinis politiska
styre i Italien 1921-1943.
fasett = slipad yta -
Bilden visar: Diamanter
med flera fasetter.
fashionabel = modern och
elegant - Marylebore är
en fashionabel
innerstadsdel i London.
fastmer = snarare - Jag förvånar mig inte så
mycket över rummer, sade K. och såg förargad ut
på henne, som fastmer över att ni är gift.
fatal = ödesdiger - Det var ett fatalt misstag.
faun = skogsgud - Bilden
visar: Hjälten som slåss med en
faun (till höger).
fauna = djurvärld -
Bilden visar: En
illustration av
Australiens fauna.
favör = fördel - De
försökte dela lika men det
blev till Lenas favör.
febril = hektisk och intensiv - En febril
debatt uppstod i parlamentet och media i och med
avslöjandet av korruption hos några högt uppsatta
statstjänstemän. (wikt.).
federalism =
delstatssystem - Ett
politiskt system där
landets indelade regioner
har stor självständig beslutanderätt, t.ex.
delstaterna i USA. Bilden visar: Länder med
federal författning.
feja = putsa och skura - Städa genom att sopa
skura noggrannt; eller putsa och polera metall så
att den blänker (wikt).
fejd = strid - Synonym till strid.
femetta = fullträff - Bästa möjliga resultat.
Kommer ursprungligen från prickskytte där man om
man träffar den vita pricken som sitter mitt i
femman i en femringad måltavla har gjort en
femetta.
femtekolonnare = förrädare - Ett begrepp för
förrädare som myntades under spanska
inbördeskriget. Då General Franco 1936 närmade
sig Madrid i fyra kolonner sades fascister inne i
Madrid utgöra en femte kolonn.
fender = stötskydd på båt --->
ferie = ledighet eller lov -
När Minerva, hantverkets och
konstskicklighetens gudinna,
firades 19-23 april, hade
skolorna under dessa dagar
ferier.
fermat = tecken för förlängd ton -
Betyder att noten under tecknet ska
hållas ut längre än notvärdet anger,
ca 1,5 gånger.
fernissa = genomskinligt
trälack - En genomskinlig
lack för att skydda möbler
mot t.ex. vatten. Bilden
visar: Ett bord som har
behandlats med fernissa.
fertil = bördig - Människor och djur i fertil
ålder kan fortfarande få barn.
fetischism = dyrkan av föremål - Bl a
överdriven beundran av vissa föremål.
fez = ett slags mössa --->
figurera = synas till -
Han har setts figurera i
kriminella kretsar.
fikonspråk = krångligt
fackspråk - Nedsättande om
en persons sätt att använda ett övermått av
svårbegripliga ord (wikt). (Ordprov.se håller
inte med :-)).
fiktiv = påhittad - Filmen bygger på en sann
berättelse men namnen är fiktiva.
filantrop = människovän; välgörare - Person
eller företag mm. som stödjer projekt utan
genkrav inom kultur, utbildning mm.
filatelist =
frimärkssamlare
filharmoniker = --->
orkestermusiker
filial = avdelning på
annan plats - Ericson
finns inte bara i Sverige
utan har filialer runt om i världen.
filologi = tolkning av gamla texter - En
textanalys och språkforskning som syftar till
förståelse av kulturhistoriska förhållanden, till
skillnad från lingvistik som innebär en analys av
språket och dess struktur (wi).
fimbulvinter = sträng vinter - I nordisk
mytologi en tre år lång vinter som föregick
Ragnarök. Idag använt om en sträng vinter.
finlemmad = smal - Tiken ska ge ett feminint
uttryck utan att vara finlemmad.
fiskal = som rör statens finanser - För att
lösa den ekonomiska krisen i Eurozonen kan en
fiskal union behövas.
fission = kärnklyvning - En
fysikalisk process där stora
mängder energi frigörs och som
används i kärnkraftverk.
fistel = onormal kanal i
kroppen - En onormal förbindelse
som uppstått i kroppen mellan två
olika organ, ofta som resultat
efter en sjukdom. Bilden visar:
En fistel som uppstått mellan
tolvfingertarmen och gallsystemet.
fixera = göra still - Efter att någon opererats
för ett brutet ben används gips för att fixera
den opererade kroppsdelen så att den inte kan
röra sig.
fjälster = korvskinn av tarmar - Delar av
djurens tarmar som kan användas som korvskinn.
fjär = stolt och högdragen - Avvisande.
fjärd = öppet
vattenområde - En större,
öppen del av en skärgård
eller havsvik, begränsad
av större och mindre öar
och ev fastland (wi). Bilden visar:
Askrikefjärden i Stockholms skärgård, sedd från
Lidingö.
fjärma = avlägsna - Schaumasses komet hade vid
upptäckten nått magnitud 12 och blev ljusare fram
till årsskiftet 1912, då den började fjärma sig
från jorden och observerades sista gången 19
februari.
fjättra = binda fast - Sverige spelade en
viktig indirekt roll som en av huvudexportörerna
av de bojor och kedjor som användes för att
fjättra slavarna.
flacka = färdas omkring - Hennes ögon flackade
omkring i rummet tills de fastnade på en vacker
tavla.
flambera = tillaga med --->
eld
flanera = promenera
planlöst - Vandra omkring
utan syfte eller mål.
flankera = omge längs
sidor - Murillos kavalleri försökte omringa Péaz
genom att flankera honom på båda sidor.
flarn = spröd småkaka - En skål innehållande
glass och dekorerat med choklad flarn.
flegmatisk = långsam - Kallbloden är
beteckningen för tyngre drag- och vagnshästar och
har i allmännhet ett mer flegmatiskt temperament.
flexibel = anpassningsbar - Hon var väldigt
flexibel när det gällde arbetstider och kunde
jobba både natt och dag.
flink = som arbetar snabbt - Som arbetar snabbt
och exakt (oftast med händer och fingrar). Hans
flinka arbetssätt är beundransvärt.
flor = tunt tyg, t.ex i slöja - Ett väldigt
tunt och genomskinligt tyg som används i slöjor.
florera = få stor utbredning - Den 17 januari
2007 började rykten florera i portugisisk och
engelsk media att Ricardo Rocha var nära att
skriva på för laget Tottenham.
floskel = tom fras - Kliché eller modeord,
välklingande utan djupare innebörd (wi), t.ex.
"Vårt mål är att optimera kvalitén".
flottilj = flygförband;
sjöstyrka - Bilden visar:
En flottilj i Korea 1951.
fläka = spärra ut -
Kramfors kommunvapen (:fläker:) ut vingar och ben
på samma sätt som heraldiska örnar brukar göra.
flärd = ytlig prakt - Ytlig prakt.Bondfilmernas
renodlade actionelementen och lade till en hel
del lyx och flärd.
flöjel = --->
vindriktningsvisare
fnöske = lättantändligt
svampmaterial - Används
för att göra upp eld med
flinta och stål.
fog = bra skäl - Har du fog för dina
misstankar, eller gissar du bara?.
foglig = medgörlig - Synonym till lydig,
medgörlig, hörsam, beskedlig.
foliant = stort bokformat - Stora böcker som
inte får plats i den vanliga hyllan på
biblioteket utan placeras i en egen hylla.
folklore = traditioner --->
fond = bakgrund;
buljonglösning - Den del
av en scenbild som sitter
längst bak, ofta av tyg.
fondue = doppgryta -
Bilden visar: En typisk
schweizisk rätt som
tillagas av smält ost i
vilken brödbitar doppas
(wi.).
fonetik = läran om språkljud - Exempel: nasala
ljud: m,n (uttalas via näsan), labiala ljud: p,b
(uttalas med läpparna).
fordom = förr - Därifrån kunde man fordom spana
in illasinnade fiender på floden.
fordra = kräva - För att gå med i föreningen
fordras det att man betalar medlemsavgiften.
formell = officiell; opersonlig - Du behöver
inte vara så formell hemma hos oss! (wikt.).
formalisera = forma enligt regler - Det är dags
att formalisera Europas enande med en politisk
och ekonomisk union (DN.se).
formligen = bokstavligen - Mellandagsrean körde
officiellt igång på lördagen och Karleby centrum
formligen invaderades en köpsugna människor
(Vasabladet 27 dec 2008).
fortskaffningsmedel = transportfordon -
Åland på semstern kan man använda cykel som
fortskaffningsmedel.
forum = plats för diskussion - Plats, på
Internet eller i fysisk miljö, avsedd för debatt
eller diskussion.
på stående fot = genast - Jag tackade ja på
stående fot.
fragil = ömtålig - Hon handskades försiktigt
med paketet som innehöll en fragil vas.
fragmentarisk = ofullständig - Ett
grundläggande problem inom historisk forskning är
källorna, då det många gånger endast finns
fragmentariska lämningar av mänsklig verksamhet
inom ett visst område.
fraktion = särgrupp - Det var endast en
fraktion av partiet som låg bakom åsikten.
framdeles = hädanefter - Framdeles går det bra
med framledes. Båda ord betyder "hädanefter"
(DN.se).
framförhållning = planering - En kalender
hjälper en med framförhållningen.
frank = uppriktig och rättfram - Att gatunamn
helt frankt byttes ut skapade en hel del kritik.
frapperande = slående, påfallande - Men det
mest frapperande är att mammorna fortsätter att
amma trots att de mår så dåligt (Helsingborg
Dagblad 14 nov 2010).
freda = skydda - Skydda. ofta som: freda sig.
Det är dags att gå in, jag kan inte längre freda
mig från svärmarna av hungriga myggor.
frekventera = besöka ofta - Härifrån utgår
också färjetrafiken till Visingsö, vilket
sammantaget gör Gränna till en livligt
frekventerad turiststad sommartid.
frenesi = vild iver - Med stor frenesi skrapade
hon lotterna för att se om hon vunnit.
frilans = utan fast arbetsgivare - En person
som inte är anställd på en arbetsplats, utan
anlitas för olika uppdrag, t.ex. en
frilansfotograf.
fris = mönsterrad längs --->
vägg
frisera = försköna
sanningen - När farfar
berättade om sina forna
bravader, brukade han frisera sanningen en aning.
frivol = oanständig - Resorna präglades av
frivola utläggningar om droger och sex.
till fromma för = till nytta för - Svedberg
utförde ett framgångsrikt arbete till fromma för
den svenska stenkolsdriften.
frugal = enkel och torftig - Jag har stolt
beundrat spartanerna och alltid försökt efterleva
deras frugala kultur.
fryntlig = glad och trevlig - Han var allmännt
känd som en ganska fryntlig karl, en människa som
hade lätt för skratt.
frälsarkrans = livboj --->
vara främmande för = inte
befatta sig med - Även om få
numera kallar sig buddister är de
inte främmande för buddismens
uppfattning om tillvaron som
tillfällig och förutbestämd
(SvD.se).
fullödig = gedigen och äkta -
Serveringspersonalens kunskaper om de olika
maträtterna och den digra vinlistan är fullödig.
fundament = grund - Dashi är en av flera
viktiga buljonger som utgör ett fundament i den
japanska matlagningen.
funktionell = praktisk o. ändamålsenl. - Den
röda fåtöljen var inte särskilt estetisk men
desto mer funktionell.
furie = rasande kvinna - Hämndgudinnor från
grekisk mytologi, av romarna kallade furier, och
kan syfta på någon ursinnig eller rasande.
fusion = sammanslagning - I en fusion planerar
Arla att gå ihop med tyska Milch-union..
futil = obetydlig - Annat ord för betydelselös.
fyndig = påhittig - Uppfinningsrik, finurlig.
fysiologi = läran om levande
organismer - Studiet av levande
organismer och deras normala
funktioner. Bilden visar: Leonardo
da Vincis Vitruvian Man, ett
viktigt tidigt bidrag inom
fysiologin (wi.).
fysionomi = utseende -
Bilden visar: Illustration
i en bok från 1800-talet
om människors olika
fysionomi.
fåfänglig = fruktlös -
Margareta missionerade i tjugo år för samerna,
men det tycks ha varit fåfängligt.
fåfäng = självupptagen; fruktlös - Sittande
framför spegeln två timmar varje dag tyckte vissa
att hon var fåfäng.
fålla = djurinhägnad - En mindre inhägnad för
kreatur.
fägnas = glädjas - Annat ord för att bli glad.
färga = influera och prägla - Annat ord för att
påverka.
färdighet = skicklighet o. kunnande - Praktisk
förmåga byggd på tidigare erfarenheter och/eller
teoretiska kunskaper.Hon har mycket goda
färdigheter inom programmering.
föranlåta = ge anledning till - Real tennis
blev mycket snabbt populärt bland munkarna,
varför ärkebiskopen av Rouen 1245 kände sig
föranlåten att förbjuda spelet på klostren.
förbehåll = villkor, undantag - De röstade ja,
men med förbehållet att beslutet skulle gynna de
allra fattigaste.
förbehållsam = tystlåten och reserverad - Hans
försiktiga hyllning var något förbehållsam.
förbiseende = misstag pga glömska - Genom ett
förbiseende tilldelades han felaktigt medaljen
även 1953, varvid han själv fick påpeka
förhållandet och den dubblerade utnämningen
annullerades.
förborgad = dold och hemlig - Fördold och
okänd, dold och skyddad som en av en borg.
fördom = förutfattad mening - Utan kunskap om
andra samhällsgrupper är det lätt att fördomar
skapas.
fördragsam = tålmodig - Som visar eller har
tålamod.
förebrå = klandra - Anklaga någon för att vara
skyldig till något; placera skulden på någon. Han
verkar fortfarande förebrå henne att hon nobbade
honom för länge sedan.
förebud = varsel - Tecken som tyder att något
(ofta ödesdigert) kommer att inträffa.
föreligga = finnas - Enligt en talesman för
sjukhuset har Bush drabbats av bronkit och det
ska inte föreligga någon fara för hans liv
(DN.se).
föreläggande = skyldighet - Beslut av domstol
eller myndighet att någon ska eller inte ska göra
något (wi).
föreskrift = bestämmelse, instruktion - (I
Sverige) av myndighet beslutad författning (wi).
Boverkets byggregler är en samling föreskrifter
och allmänna råd.
förestava = säga före att upprepas - Sufflera,
säga något (en ed) som en annan ska säga med laga
kraft. Prästen förestavar löftet till bruden.
förestå = vara på väg - Hundgården förestås av
en äldre dam.
förestå = sköta om - Hundgården förestås av en
äldre dam.
företa = utföra - Impulsivitet är ett beteende
eller ett personlighetsdrag som kännetecknas av
en persons fallenhet inför att företa sig något
utan att iaktta konsekvenserna, i ögonblickens
ingivelse.
företagsam = driftig - Nere vid stranden hade
en företagsam person ordnat badplats med både
rutschbanor och hopptorn.
förete = visa upp - Till styrkande häraf
företedde han tjänstgöringsbetyg med vitsord om
hedrande vandel.
företräda = representera - Advokaten har
beslutat sig att företräda den brottsmisstänkte.
förevändning = svepskäl - 1846 tog USA ett
gränsintermezzo i den omstridda regionen som
förevändning att förklara krig mot Mexico.
förfarande = tillvägagångsätt - Konkurs är ett
juridiskt begrepp för det förfarande då en
persons samtliga tillgångar tas om hand för att
under ordnade former fördelas mellan personens
borgenärer.
förfaras = bli förstörd - Den stora
hallonskörden kommer i slutet av juli/augusti då
plockandet måste ske omkring varannan dag för att
bären inte skall förfaras.
förfaren = van och skicklig - Med denna grund
kunde också en förfaren kock variera såsen på en
massa sätt (DN.se).
förflackas = bli ytligare - Den dramatiska
historien förflackas i musikalen, som vilar på
alltför många enkla effekter och uttjänta
schabloner.
förfoga över = kunna använda - Ha tillgång
till.
förfrågan = begäran om information - Många
internetanvändare säger att de fått en förfrågan
att byta lösenord.
förfäkta = kämpa och tala för - Företräda en
viss åsikt. Partimedlemmen föreslog på årsmötet
att partiet skulle förfäkta en mer frihetlig syn
på integration.
förgapa sig = bli förälskad - Annat ord för att
förälska sig i.
förgänglig = obeständig - Utöver sten och ben
är det mesta materialet från
stenåldernförgängligt och sällan bevarat.
förhala = dröja med - En filibuster är en
maratontalare som medvetet talar länge för att
förhala ett beslut.
förhanden = finnas just nu - Vi har endast viss
information förhanden.
förhäva sig = skryta - Av alla människor är den
mest försumlig, som hängiver sig åt gagnlösa
dispyter och söker förhäva sig över sin broder
(wi).
förkomma = slarvas bort - Annat ord för komma
bort.
förkovra sig = lära och bli duktigare - Om man
kontinuerligt byter jobb, bostad, relationer etc
blir man aldrig förkovrad som person (wikt).
förkunna = tillkännage, utropa - Undervisa,
berätta, göra känt (kunnigt), missionera.
Lärdomen här är att endast en fri kyrka kan utöva
sin centrala och unika uppgift att förkunna Guds
ord.
förlaga = originalet till en kopia - Syftar på
originalet som används vid kopiering, avskrift
eller översättning (wi).
förlika sig med = acceptera - Han har förlikat
sig med tanken att hon kommer gifta sig med en
annan man.
förlägenhet = blyghet; svårighet - Pehr
beordrades till armén i Finland, där man var i
största förlägenhet om duktiga fältskärare.
förläna = skänka, tilldela - Ganges vatten
anses rena från synder och förläna evig salighet.
förmedla = vara mellanhand - Läraren upplevde
att det var svårt att förmedla sina kunskaper
till sina elever.
förmäten = övermodig; anspråksfull - Förmer,
alltför anspråksfull. "Den profet som är så
förmäten att han i mitt namn förkunnar något ska
bestraffas" (wi).
förnimmelse = sinnesintryck; aning - Jag har en
förnimmelse av att det är oväder på gång.
förordning = bestämmelse av regeringen -
Riksdagens bestämmelser kallas för lagar medan
regeringens bestämmelser kallas för förordningar.
förpläga = ge mat till - Gästning var den
skyldighet som allmogen (bondefolket) hade att
härbärgera (hysa rum) och förpläga (ge mat åt)
kungliga personer.
försagd = blyg - Thuneman, till yrket
kontorist, var till det yttre en välartad, blyg
och försagd man.
försaka = avstå från - Vi fick försaka en hel
del när vi köpte huset.
förseelse = lindrigare brott - Han åkte fast
för en mindre trafikförseelse och fick böta 1500
kr.
försigkommen = tidig för sin ålder - Han
definierar således den närmaste utvecklingszonen
som området mellan det som ett barn kan klara
ensam och det som samma barn kan klara med hjälp
av någon annan, t.ex. en lärare eller en
försigkommen kamrat.
försitta = gå miste om - Gunnar Svensson
försitter inga tillfällen att i sina texter
angripa förtryck och rovdrift i alla former.
förskansa sig = stänga in sig - Att bygga ett
fort att förskansa sig i blev snabbt förlegat.
i förskingringen = långt borta - Om nationell
eller etisk grupp som lever utanför ursprungligt
hemland, även kallas diaspora.
förslagen = listig - (Om person) som kommer med
smarta och listiga lösningar, t.ex. "Det är
förslagna tjuvar vi har att göra med".
förslå = räcka till - Det finns nog med mat så
det förslår.
försmå = avvisa - Anse för ringa, ringakta.
försmäkta = nästan gå under - När slavkaravanen
där Judah ingår passerar genom öknen håller Judah
på att försmäkta av törst.
förströdd = tankspridd - Berättartonen är så
lågmäld att man som läsare ibland blir förströdd
och måste bläddra tillbaka (DN.se).
förströelse = avslappnat nöje - Till skillnad
från en privatpark är en offentlig park öppen för
allmännheten och avsett för rekreation och
förströelse.
förstulen = hemlig och i smyg - I smyg eller
hemlighet. Flirtiga blickar möts och händer rör
förstulet vid varandra över bordet (Svd, 7 jun
2006).
försumlig = slarvig - Lapsus linguae innebär
att man "snavar" på ordet eller är försumlig i
sitt språkbruk.
försyn = guds omsorg; öde - Guds omsorg eller
öde. Försynens underbara beskydd.
försynt = hänsynsfull, blygsam - Som tonar ned
den egna personligheten på ett tilltalande sätt.
En försynt knackning på dörren.
försåt = bakhåll, fälla - Myrlejonslarverna
lägger sig i försåt i vilka gömslen som helst för
att gripa smådjur som går förbi.
förtjänstfull = utmärkt och bra - Blues Hall of
fame är en lista på personer som bidragit
förtjänstfullt till bluesmusiken.
förtrogen = väl bekant med; intim - Han var
inte förtrogen med de nya reglerna.
förtälja = berätta - Det är vanligt att
skvallertidningar inte förtäljer hela sanningen.
förutvarande = före detta - Både den nuvarande
och den förutvarande kommissionen bär ett ansvar.
förvalta = ha hand om - Personer som har svårt
att handskas med pengar kan ha en s.k. god man
som förvaltar deras ekonomi.
förveckling = komplikation - Förvecklingarna
mellan de tre nordiska länderna ledde till att
Norra Halland gick egna vägar från 1280-talet
till 1360-talet.
förvissning = övertygelse - Därefter återvände
han till Danmark, i trygg förvissning om att
Sverige blivit återerövrat.
förvägen = djärv och orädd - Ett ord, som
liksom ordet oförvägen, betyder modig.
förvälla = hastigt koka
upp - Bilden visar:
Förvällning av persikor
för att bli av med deras
skal (en.wi).
förvärva = skaffa -
Ackvirera, anskaffa. Företaget tecknade ett avtal
om att förvärva tjugo procent av aktierna.
förvärvsliv = arbetsliv - Kvinnor som väljer
förvärvsliv och oberoende väljer allt oftare att
vänta med barn eller leva utan, enligt en
undersökning (DN 19 jul 2002).
förära = skänka - Ulrika Eleonora uttryckte sin
tillfredsställelse genom att förära Fryksell med
en guldmedalj.
gage = engångslön - För spelningen fick bandet
ett gage på 50000 kronor.
gagna = vara till nytta - En svag krona gagnar
turismen.
galej = festande - Rita Hayworths först succé
var filmen "Rivaler på galej" från 1941.
galjonsfigur = representativ person - En figur
i fören på ett skepp; används också om känd
person som företräder en förening eller
organisation, som t.ex. Ricky Martin som
företräder Unicef.
galär = roddskepp
galvanisera = överdra med
metall - En elektrokemisk
process där en metall
beläggs med ett tunt lager
av en annan metall.
Används vanligen för att
skydda mot rost.Bilden visar: Galvaniserad
stålplåt (wi).
gammaglobulin = äggviteämne - En typ av
proteiner i blodet, bl.a antikroppar, och används
därför ibland till vaccinering.
garant = som tar ansvar för - Efter andra
världskriget fungerade USA som en garant för den
fortsatta freden.
garde = skyddsvakt - En militärtrupp som från
historisk tid haft som uppgift att skydda en
konung eller liknande.
garnera = utsmycka - Hon garnerade kladdkakan
med grädde och jordgubbar. (wikt.).
garnison = trupper på viss ort -
Sammanfattningen av alla de trupper, vilka är
förlagda vid samma stad, fästning eller ort.
garvad = härdad och erfaren - Han är en gammal,
garvad, och erfaren reporter med många kontakter.
gast = besättningsman - En besättningsman på
ett fartyg eller båt som framförallt utför
manuellt arbete av mindre kvalificerat slag.
gastronomi = matlagningskonst --->
gatt = trång farled; inlopp -
Danziger gatt är den del av det
ofta använda södra inloppet
till Stockholms skärgård (wi).
gebit = specialområde - Han
är mest känd för att ha avrått Max Planck från
att studera fysik, då han sade "Det finns inget
mer att upptäcka i detta gebit".
geist = entusiasm - Det fanns ingen geist i
fotbollslagen, som till och med fick utstå burop.
gemak = praktrum - I muren längs Themsen
byggdes nya kungliga gemak.
gemen = elak - Elak; småsint.
gemene man = folk i allmännhet - Även om
klassiskt skolade människor förväntas kunna något
om latin, så kan vi inte förutsätta att gemene
man förstår något av det språket. (wikt.).
gems = stenget --->
gendriva = motbevisa -
Det finns anledning att
gendriva hans teser.
genealogi =
släktforskning - Läran om
släktförhållanden, med både systematiska och
vetenskapliga metoder, såväl som efterforskningar
av vanliga personer.
genes = utveckling - En medicinsk eller
biologisk term för utveckling.
genesis = uppkomst -
Namnet på Första Mosebok
där det står berättat om
världens uppkomst.
genre = stilart -
Uttalat 'sjanger'. Det
finns många genrer inom
film, t.ex. drama, thriller, action och science
fiction.
genmäla = svara - På frågan om Nordeas
svenskdominans kunde Nordström genmäla att han
var dansk.
gensaga = invändning - Under de första
efterkrigsåren var han utan gensaga den
tyskspråkige författaren som tilldrog sig störst
intresse i Sverige.
gensägelse = protest - Annat ord för protest.
gensträvig = trotsig, motspänstig - Man
upplever fiskarbefolkningens bistra kamp mot en
stor och gensträvig natur utan förskönande
omskrivning (N. Geografi, 1936).
gentil = frikostig - Uttalas sjangtil, om en
person eller handling som visar stor hänsyn,
elegans och frikostighet mot andra.Min faster
ordnar de mest gentila middagsbjudningarna för
både släkt och vänner.
genus = socialt kön -
Ett begrepp som bland
annat används för att
diskutera olika sociala
skillnader mellan kön. En
vanlig genusfråga som diskuteras är t.ex. varför
män tjänar mer än kvinnor. Bilden visar:
Könssymboler, det kvinnliga (till vänster) och
det manliga (till höger).
geriatri = läran om ålderssjukdomar - Demens är
en vanlig sjukdom som behandlas inom geriatrin.
gerontologi = läran om åldrandet --->
gestalta = ge form åt -
Scenkostym är de kläder som en
skådespelare har för att gestalta
en viss rollfigur.
getto = isolerat
bostadsområde - Bilden
visar: Getto i Krakow 1943
under den tyska
ockupationen.
giffel = smördegsbröd -
Det svenska ordet för
croissant som är ett slags
smördegsbröd.
gigg = tvåhjulig
hästvagn - En lätt
tvåhjulig vagn som dras av
enbart en häst. Det
skiljer sig från t.ex. en
droska som har fyra hjul
och dras av flera hästar (wi.).
gigolo = manlig dansör, prostituerad - Ett
annat namn för manlig prostituerad.
gissel = plåga - Störningarna i
kollektivtrafiken är ett gissel för stadens
pendlare.
gisten = otät - Över gränsfloden Styx, som är
svart och avskräckande färjas de döda i en gammal
gisten båt av färjekarlen Karon.
gitta = förmå - Orka, idas, mäkta med. Jag
gitter inte göra allt själv".
glam = prat och skratt - Hon firades med stoj
och glam.
glamourisera = försköna - Här finns bl.a.
kvinnor som klipper gräset i klänning och
högklackat, ett uppenbart försök att glamourisera
trädgårdsskötseln (DN 26 apr 2012, Grönskande oas
mitt i London).
gliring = pik - I "Eastern Ho!" förekommer
några gliringar mot skottar, vilket fick kung
Jacob (som var skotte) att reagera och Chapman
hamnade i arresten.
global = världsomfattande - Apatiska
flyktingbarn är inte enbart ett svenskt fenomen
utan förekommer även globalt, t.ex. i Australien.
globetrotter = jordenruntresenär - Ett ord för
en person som är ute och reser mycket.
glossarium = ordförteckning - Boken "Nya
IT-ord" är ett glossarium med 9000 svåra IT-ord.
glunka = prata i hemlighet om - Skvallra,
antyda, prata om i enskilt sällskap.
glåmig = blek - Varelsen hade glåmig hy och
mörka ögon.
gnata = smågräla och tjata på - I undantagsfall
håller de varandra om ryggen, men för det mesta
öder de jämt sin tid med att gnata om helt
ovidkommande småsaker.
gno = arbeta hårt - Jag fick gno ordentligt för
att få bort fläcken.
go = framåtanda - Hon hade ett härligt go i det
hon gjorde.
gobeläng = vävt bilddraperi --->
godmodig = snäll och fridsam -
Hennes man beskrevs som godmodig
och snäll.
godtrogen = omisstänksam - Som
lätt tror på vad andra säger,
lättlurad.
gona sig = ha det skönt - Så togos piporna fram
till en liten aftonrök och komma vi överens om
att inte alltför länge ligga och (:gona:) oss
morgonen därpå.
gondol = långsmal
kanalbåt - Bilden visar:
Gondol i Venedig.
goodwill = bra rykte -
Saker som inte syns
konkret bland
tillgångarna, såsom gott rykte.
gouache = täckande
vattenfärger - Målning med
vattenfärger som täcker
varandra, till skillnad
från akvarell där
vattenfärgerna är halvt
genomskinliga.
goutera = tycka om - Han utgav en av samtidens
högt gouterad samling.
grace = behag; ynnest - Annat ord för gunst
eller skönhet.
dela sina gracer = änga tid åt alla -
Marrakeshs ledare delar sina gracer mellan fyra
städer med kunglig rang.
gracil = smal och spänstig - Fjällrutan har en
gracil, ogrenad stjälk och små blommor som bildar
en gles klase.
grafologi = läran om handstilen - Läran om hur
handstilen reflekterar en persons karaktär.
grandios = storslagen - Det var en grandios
final.
grannlåt = billiga prydnader - Han ansåg att
folkkonsten var full av prakt och grannlåt.
granntyckt = kräsen - Hennes böcker fick
kritiken att de var smaklösa, som granntyckta
föräldrar borde reagera kraftfullt mot.
grassera = härja - Några år senare började
diamantfebern grassera och bröderna flyttade då
tillbaka till Kimberly.
gratifikation = belöning - En frivilligt lämnad
ersättning för gjorda tjänster, en penninggåva
vid sidan om lön eller arvode, bl.a. inom svenska
armén.
grav = allvarlig - Synonym till allvarlig.
graverande = besvärande - Saringasattacken 1995
mot Tokyos tunnelbana var den mest graverande
attacken sedan andra världskriget i Japan.
gravyr = tryckbild från
inristning - Bilden visar:
Ett konstverk som har gjorts
genom att göra ristningar i
en plåt och sedan trycka
plåten mot ett papper.
grift = grav - Annat ord
för grav.
griljera = hastigt steka - Att steka något i
ugnen som först penslats på och strötts över med
något. Julskinkan griljeras med ett lager av
senap, ägg och ströbröd.
grip = sagolejon med --->
örnhuvud
köpa grisen i säcken =
köpa utan att granska -
Att handla varor från en
telefonförsäljare är som
att köpa grisen i säcken.
grodperspektiv = syn
underifrån - Bilden
visar: Elstolpe ur
grodperspektiv (wi.).
grossess = graviditet -
Det tillstånd hos kvinnan
som uppstår när en eller flera av hennes
äggceller befruktas, dvs att vara med barn
(wikt.).
grossist =
mellanledshandlare - Även
kallat mellanhand, ett
företag som köper in stora
mängder varor från
producenter och säljer
vidare till detaljister, dvs vanliga butiker.
Säljer inte direkt till konsumenter.Bilden visar:
Butiksägare som inhandlar varor från en grossist
(wi.).
grovkornig = fräck och oanständig - En fabliau
är en skämtsam, ofta grovkornig, historia eller
berättelse skriven av trubadurer i Frankrike
under 1200-talet.
grumlig = oklar - Badvattnet var så grumligt
att det inte gick att se botten, ens på grunda
områden.
grums = bottensats - Det som faller till botten
i en lösning.
grundmurad = stabil - Sedan hon återvände till
scenen har hon haft en grundmurad särställning
inom musiken.
gruvlig = hemsk - Han såg fram emot en gruvlig
hämnd på sin rival.
grynna = litet grund - Ett litet
grund som ligger precis i nivå med
eller strax ovanför vattenytan.
Kan användas som riktmärke om det
är synligt. Bilden visar: Symbolen
för ett grund eller grynna på ett
sjökort (wi.).
grå eminens = rådgivare i
bakgrunden - Bilden visar:
Rasputin, kanske den mest kände grå
eminensen genom historien. Han sägs
informellt ha styrt det ryska riket
bakom Tsar Nikolaj II i början av
1900-talet.
gräll = färgstark - Hon använder stora färgsjok
med grälla färger.
gräsrötter = vanliga medborgare - Miljöpartiet
har många engagerade gräsrötter som hjälper till
att t.ex. dela ut broschyrer.
guano = fågelgödsel -
Gödsel som utvinns ur
fågelspillning som på
vissa platser förekommer i metertjocka lager.
Bilden visar: Öar utanför Peru 1863 som är helt
täckta av fågelspillning.
gump = bakdel på djur - Hussvalans vita gump
och undersida, som är mycket synliga i flykten,
förhindrar förväxlingen med andra typer av svalor.
gunst = välvilja - Trots viss kunglig gunst,
adlades han inte förrän 1788.
gunstig = gynnsam - Ödet var gunstigt.
guru = vishetslärare
guvernant = kvinnlig
privatlärare - Bilden
visar: Guvernant
undervisar familjens
dotter (till höger).
gyckel = skämt och
upptåg - Lustigt och humoristiskt framträdande.
gytter = virrvarr - På golvet låg ett gytter av
legobitar.
gäcka = svika, lura - Lösningen på problemet
kom att gäcka honom en lång tid framöver.
gäll = skarp - Konduktören blåste en gäll
signal i sin pipa för att signalera tågets avgång.
gällen = halvsur - Vid en misslyckad tillverkad
filbunke blir mjölken gällen istället för syrad;
den snarare ruttnar.
gänglig = lång och smal - Ornithomimus var en
gänglig, elegant dinosaurie som kunde liknas vid
en struts.
gästabud = stort kalas - Fest med många
inbjudna (wikt).
gökotta = tidig picknick - Ett svenskt uttryck
för en tidig fågelskådartur.
gördel = bälte; höfthållare - Ett klädesplagg
som täcker en persons höfter och eventuellt
formar mage, lår och stjärt. Under 1900-talet var
det huvudsakligen ett damplagg som ersatte
korsetten (wi.);.
göra avbön = be om förlåtelse - Då han vägrade
göra avbön för alla sina skrifter,
exkommunierades han 1520 av påven Leo X.
bära i gullstol = bära med flätade händer -
Efter sin sista landskamp blev hon hyllad och
buren i gullstol av sina lagkamrater.
ha munläder = ha talets gåva - Jack Sparrow
brukar sin intelligens, sin listighet och sitt
munläder för att förhandla sig ur situationer.
ha pippi på = vara galen i - Har du pippi på
fåglar? (DN).
habil = duktig och kompentent - Det är viktigt
att ha en habil mängd referenser till en uppsats.
hacienda = stor
lantegendom - Bilden
visar: Hacienda i
Venezuela.
hallstämpel = kännemärke
- Ett ord som används som
kännetecken, men är ursprungligen ett märke som
användes på ett arbetsstycke för att ange att det
är felfritt.
halster = stekgaller --->
halvfabrikat = halvfärdig
vara - Potatismos säljs
även som halvfabrikat,
vardagligt kallat
pulvermos, i form av pulver som man blandar med
vatten.
halvmesyr = halvhjärtat försök - Något som inte
är 100% bra och därför bli till ett misslyckande.
halvpension = hotellerbjudande - Innebär att
man får två mål mat inkluderade i t.ex. en
hotellvistelse.
handfast = kraftig; tydlig - En tro kan också
omfatta mer handfasta levnadsråd, som Tio Guds
ord.
handgrepp = tillvägagångssätt - Visst
rationaliserades det och effektiviserades förr,
men inte med så raska handgrepp som under de
senaste åren (Folket).
handräckning = hjälp - Kockandet hade han fått
smak för i det militära där han raskt avancerade
från handräckning till ansvarig (DN.se).
happening = improvisationsteater - En spontan
teaterform där det inte är planerat vad som ska
hända, och publiken deltar ofta.
harhjärtad = feg - Jag är lite harhjärtad när
de gäller läskiga filmer.
harlekin = teaternarr
harmonium = liten orgel --->
harmsen = förargad -
morgnarna låg det travar av
hans egna böcker i trappan,
returnerade av harmsen
läsekrets.
harmynt = med kluven överläpp - En medfödd
missbildning, som bl.a. kan innebära att näsa och
överläpp inte växer ihop normalt.
harnesk = bröstpansar - En del
av en utrustning, vanligen
bröstpansar. Bilden visar:
Harnesk och stålhandskar.
hart när = nästan - Det verkar
hart när omöjligt att minska
statens midjemått (DN.se).
harts = halvfast växtsekret - Är
samlingsnamn för kåda, olika typer
av safter som rinner ur träd och
torkar till en mjuk eller fast
massa (wi).
hasardera = sätta på spel - Sätta
på spel.
haspel = spole för lina - En maskin eller
maskindel för upplindning av garn, lina, papper
mm, bl.a. använd inom fiske.
haverera = gå under; misslyckas -
kemilektionen havererade experimentet totalt.
hearing = utfrågning - En process för
utfrågning av sakkunniga (wi).
hedendom = religionslöshet - Ett negativt ord
om de som inte följer den rätta tron.
hedonism = med njutning som mål - En familj av
filosofiska och psykologiska teorier som sätter
njutning som centralt mål för människans
strävanden (wi).
hegemoni = herravälde - Under det kalla kriget
rådde en tvådelad hegemoni, den mellan USA och
Sovjetunionen.
hemisfär = halva jordklotet --->
hemman = jordbruksfastighet
- Äldre namn på en fastighet
på landsbygden.
hemoglobin = färgämne i
blod - Spiralliknande
struktur som ger blodet dess
röda färg.
hemställa = begära
formellt - Myndigheten
meddelade att de kommer
hemställa om 100 miljoner extra i budgeten hos
regeringen.
henna = rött färgämne -
Ett ämne som används i
Asien för att måla händer
och fötter röda. I Sverige
används det mer som ett
hårfärgningsmedel.
herbarium = samling pressade
växter
hermafrodit = tvåkönad varelse
- Bilden visar: Sniglar är
hermafroditer och kan befrukta
sig själva.
heterogen = olikartad - Som
består av flera sinsemellan olika
delar (wikt).
hexameter = ett versmått - Ett sexfotat
versmått med fallande rytm.
hierarki = toppordnat
rangsystem - Bilden
visar: En illustration av
en hierarkisk struktur.
Kan t.ex. förekomma på en
arbetsplats med vd högst
upp och anställda längst
ned.
hinsides = på andra sidan - Även överfört om
efter döden (wikt).
hippodrom = kapplöpningsbana -
Kapplöpningsbana för hästar, främst
i antikens Grekland.
hjälplig = hyfsad - Med hjälplig
precision kunde man avgöra den
kemiska sammansättningen hos
stjärnors atmosfärer.
hjärtesak = viktig angelägenhet -
Teglet var en hjärtesak för Östberg
och innan teglet valdes studerade
han allehanda byggnader i Sverige.
holism = fokus på helheten - Ett filosofiskt
betraktelsesätt att helheten är större än delarna
(wi).
holmgång = hård kamp - Ursprungligen om en
under vikingatiden förekommande duellform där man
på en ö (holme) stred mot varandra. Nu generellt
om en hård kamp.
hologram = tredimensionell bild -
En platt bild som verkar
tredimensionell när man ser på den.
Bilden visar: Ett hologram av en
mus, fotograferat från två olika
vinklar.
homogen = enhetlig - Som ser
likadan ut överallt, som består av fler
sinsemellan samma delar.
homograf = ord med samma stavning - Exempel:
hov (på häst) - hov (på slottet), varan
(produkten) - varan (ödla).
homonym = ord med samma uttal - Exempel: kol -
kål, gott - gått.
hortonom = --->
trädgårdsexpert
hospits = litet hotell -
Öster om klostret fanns
ett hospits, ett slags
gästhem, för att ta emot
resande.
hovsam = behärskad och måttfull - Han var en
mild och hovsam man.
huckle = huvudsjal --->
hudflänga = kritisera hårt -
Han hötte med fingret och
(:hudflängde:) ärkebiskopen.
hugad = intresserad -
Intresserad av att utnyttja
möjlighet. Hon var en hugad spekulant till att
köpa huset.
hugfästa = göra så att man minns - Göra något
ihågkommet, fästa i allmänna minnet. Slägter, som
varaktigt och ärofullt hugfäster sitt namn.
hugskott = infall - Eller är det kanske bara
funderingar - ett löst hugskott (wikt).
huld = kärleksfull och trofast - Älskvärd;
trofast; gynnsam.
huldra = förförisk
skogskvinna - En vacker
skogskvinna med svans som
ansågs förföra männen ute
i skogen enligt viss
folktro.
hulka = gråta högt - Dessutom säkrade hon en
plats i London-OS. Så varför hulka och förtvivla.
hulling = hake, t.ex på fiskkrok --->
humanitär = medmänsklig - Vid
katastrofer kan länder vara
beroende av humanitär hjälp från
andra länder.
humbug = bluff och bedrägeri -
Oförskämt bedrägeri. En annan viktig karaktär är
den skrupellösa svenskamerikanen Grundberg som
utnyttjar Arnbergs namn till en läkemedelsdryck
som är ren humbug.
hundår = jobbigt år - De två till tre första
åren som ny lärare brukar kallas hundåren,
eftersom det är så mycket jobb.
hundöra = vikt hörn på boksida - Ett sätt att
markera var någonstans man är i boken genom att
vika en sidas övre hörn.
hunsa = köra med - Behandla på ett
förödmjukande sätt, ofta även hänsynslöst.
hurts = skrivbordsbyrå - En liten byrå på hjul
som passar under skrivbordet och som man kan ha
papper och andra skrivbordssaker i.
huruvida = ifall - Beslutet huruvida ändringen
skall genomföras uppsköts till efter lunchpausen.
husbock = en skalbagge -
Bilden visar: En typ av
skalbagge vars larv lever
i trävirke och som kan
angripa hus.
hutlös = oförskämd -
Mannen tyckte anklagelserna var hutlösa.
hux flux = plötsligt - Vi såg dem inte på plats
i söndags eller måndags utan de dök hux flux upp
i tisdags.
hyckla = förställa sig - Inte leva efter den
moral och de standarder man själv argumenterar
för att alla ska leva efter. Bengt vet allt hur
man hycklar! Han säger att man inte får stjäla,
men stjäl själv.
hydra = månghövdat odjur
- Bilden visar: En hydra
på en amfora.
hydrat = kemisk
vattenförening -
Molekylär förening emellan
vatten och andra ämnen.
hymla = försöka dölja sanningen - Säga ett och
gör ett annat. Vi hymlade inte med att det var
guldet vi var ute efter.
hyperbol = språklig överdrift - Exempel: "Det
var tusen myggor där ute!", "Det regnade så jag
höll på att dö!".
hypotek = pant för lån - En typ av pant där
inget konkret objekt överlämnas utan i stället
ett pantbrev, för t.ex. en fastighet.
hypotes = antagande - Ett påstående som man
misstänker är sant, men som man inte är helt
säker på, ty bevis för det saknas, t.ex "Min
hypotes är att ekvationen saknar lösning".
hyska = metallögla - Försvarsmaktens livpäls
hade en fällkrage som kunde igenhäktas framtill
med hyska och hake.
hågad = som har lust - Jag var varken hågad
till att gå vidare, stå stilla eller vända om
(Karin Boye).
hårdra = tolka alltför bokstavligt - Dra ett
resonemang till sin spets.
hårklyveri = diskussion om småsaker - Det att
missa den stora poängen för att man hänger upp
sig på detaljer. Att då opponera sig över att
kalla vissa av de energikällorna
koldioxidneutrala verkar mest vara hårklyveri för
att svartmåla specifikt kärnkraft.
häckla = redskap för lin - Ett redskap med
spikar som linet dras igenom. Är det förberedande
steget inför spinningen av lingarn.
hädelse = gudshån - Innebär att en person genom
ord eller handlingar kränker något som anses
heligt (wi).
hägn = omgärdande skydd - Inhägnat område,
ibland även verksamheten att sätta upp stängsel
(wikt).
lägga hämsko på = bromsa - Hämsko är ett
gammalt redskap för att lägga under hjulet så att
vagnen inte rullar. Används nu om betydelsen att
bromsa, hindra något.
hän = bort - Annat ord för bort.
hänskjuta = överlåta ett ärende - Domstolen
saknade underlag och beslöt att hänskjuta ärendet
till EU-domstolen.
härad = gammal landskapsindelning
- Bilden visar: Slättbo härad på
Öland.
härbre = förrådshus -
Förrådshus för förvaring
av bondgårdens spannmål,
kläder och diverse
redskap.
härd = centrum för,
utgångspunkt - Vi hade en
epidemi av vinterkräksjuka och varnade att vi var
en smittohärd (DN 13 jun 2012).
härvidlag = i detta avseende - Akitor är
ytterst egensinniga hundar, och Hachi är
härvidlag inget undantag (DN.se).
hässja = ställning för
hötorkning
hätta = enkel spetsig
huvudbonad - Bilden
visar: Polska
sjuksköterskor med hätta.
av hävd =
traditionsenlig - Att
något görs av tradition och inte pga tvång och
andra regler. Av hävd firas sista april med en
gemensam Valborgsmässobål.
hävert = u-format
uppsugningsrör - Bilden visar:
Med hjälp av häverteffekten kan
man tömma en behållare på vatten.
Det sker genom att den tömmande
delen av röret placeras lägre än
den uppsugande delen av röret,
och ett lätt sug i början görs.
häxring = ring av svampar --->
på en höft = ungefär el.
på måfå - Skillnaden då
mot nu är att arbetet
sköttes lite på en höft,
och utan alltför mycket
framförhållning.
högfärdig = uppblåst - Hennes främste genre är
satiren, riktad mot högfärdig adel såväl som de
som fjäskade för den.
hörsamma = lyda - Han vägrade först att
hörsamma dessa krav, men då det stod klart att
han inte längre hade styrelsens förtroende
meddelande han den 18 maj sin avgång.
hövisk = artig och ridderlig - Enligt
scouthandboken regel 5: "En scout är uppmärksam
och hövisk".
i elfte timmen = i sista stund - Kompromissen
blev klar i elfte timmen.
i jämbredd med = sida vid sida - Av de gamle
sattes han såsom skaldesnille i jämbredd med
Homeros.
i stadens hank och stör = inom stadens
gränserna - Det verkar inte som om svensk polis
förmår hålla sig inom lagens hank och stör med
nuvarande befogenheter.
idas = orka med - Orka; ha energi eller
engagemang att utföra en viss handling. Jag ids
inte ta ut soporna nu.
idealisera = försköna - Sara Ranta-Rönnlunds
skildringar av samers liv är osentimentala - att
idealisera det samiska var främmande för henne.
ideologi = åskådning eller lära - Exempel:
Liberalism (frihet åt individen), Kommunism (allt
ägs gemensamt), Anarkism (inga lagar).
idiomatisk = språkkarakteristisk - Något som är
karakteristiskt, säreget och språkriktigt korrekt
för ett språk eller en dialekt (wi).
idyllisk = skön och fridfull - Han är känd för
sina noveller om idylliskt familjeliv.
ignorans = okunnighet - Människan står mellan
insikt och ignorans.
ihängsen = envis - Han hade en ihängsen hosta
som inte ville ge sig.
illande = intensiv, t.ex om färg - Nicole
Kidman bjöd på en illande röd kreation (DN 26 feb
2007).
illumination = festlig belysning - Utsmyckning
av handskrift med t.ex. färglagda initialer; nu
även om belysningen till en fest.
illusorisk = overklig e. förvillande lik -
Världen som Neo har bebott sedan födseln är
Matrix, en illusorisk simulerad värld.
illuster = berömd - Som har stort anseende,
framstående, ryktbar.
illustrativ = belysande - De historiska
kartorna ger en illustrativ bild av
stadslandskapets förändringar.
imbecill = mycket dum - Tack och lov kallas
inte längre personer med utvecklingsstörning för
imbecilla.
imperativ = befallning - Men även hennes
politiskt färgade essäer har ett överskridande
element, ett imperativ om internationell
solidaritet som man önskar kunde eka även idag
(DN 9 sep 2009).
implementera = förverkliga - Efter att
datorprogrammet skissats hur det ska fungera så
gäller det att implementera det.
implicera = innebära - Innebära eller leda
till, på ett sådant sätt att om något är sant, så
måste något annat också vara sant. Att k är ett
jämnt primtal implicerar att k är lika med 2.
(wikt.).
imposant = storslagen - Fontana di Trevi är en
imposant fontänbyggnad belägen vid Piazza di
Trevi i centrala Rom.
impressario = jobbförmedlare åt artister - En
person som handhar artisters och idrottsmäns
affärer, framträdanden och reklam.
impromptu = improviserat musikstycke -
Instrumentalt musikstycke, som avses låta som om
det vore improviserat i stunden.
in blanko = inte ifylld, tex om check - Kallas
det när man t.ex. ger en check till en person
utan att fylla i t.ex. beloppet.
inauguration = högtidlig
invigning - Bilden visar:
Inauguration av en
järnvägsbro i Riga 1914.
inbilsk = uppblåst och
självbelåten - Förr var du ett anspråkslöst,
älskligt barn, men nu är du en egenkär och
inbilsk yngling (1913: Tjänstekvinnans son,
August Strindberg).
incident = oväntad händelse - Mindre allvarlig
olycka. Agnetas nyårskarameller är ett
underhållningsprogram med tabbar och roliga
incidenter som skett inom TV4.
index = register - Han skapade ett index över
alla sina filer på hårddisken.
indicium = anledning till misstanke - Att
mordvapnet hittats i hans lägenhet är inget bevis
men ett väldigt starkt indicium för att han är
skyldig.
indifferent = likgiltig - Strategin att försöka
fånga medianväljaren gör att väljarna blir
indifferenta till vilket parti de ska välja.
indignerad = upprörd - När rösterna höjs och
tonen blir indignerad kan man som lyssnare ledsna
och tappa intresset (DN.se).
indikera = vara tecken på - Färgen indikerar
att det är bas och inte en syra.
indisponibel = otillgänglig - Hela denna vecka
är jag totalt indisponibel; jag har fullt med att
göra.
induktion = härledning - Ett sätt att härleda
slutsatser från upprepade erfarenheter. Ex:
"Solen har gått upp varje morgon hittills - då
går den upp i morgon också".
inemot = nästan - Fonden växer för närvarande
med inemot en miljard om året (DN.se).
infallen = avmagrad - Annat ord för avmagrad.
infallsrik = påhittig - Lawes musik är
musikaliskt infallsrik med ett kompetent bruk av
kontrapunkt.
infam = elak och lömsk - Vilket infamt väder vi
har.
infanteri = armé till fots - Ålderdomligare
fotfolket, är det truppslag som strider till
fots, i motsats till t.ex. kavalleriet som stred
till häst.
infatta = omge - Industriområdet kom under 1950
och 1960-talen att växa i omfattning, för att
även infatta gamla Sickla park.
infernalisk = djävulsk - Tio år tidigare
utplånade en infernalisk brand stora delar av
staden.
inferno = helvete - När brandkåren kom till
platsen var huset redan ett brinnande inferno.
infiltrera = tränga sig in - På obemärkt sätt
tränga sig in i. Hon lyckades infiltrera basen,
rädda Grey Fox och rymma.
infinit = oändlig - Oändligt stora tal kan
kallas infinita.
influens = påverkan - Metalcore är en
blandgenre som blandar in element från metal samt
influenser från hardcore-musik.
infrastruktur = praktiska --->
samhällsfunktioner
infordra = kräva att få
- Rådet infordrade förslag
från medlemmarna.
informator = hemlärare - Annat namn för manlig
privatlärare. Kvinnlig privatlärare kallas för
guvernant.
ingjuta = fylla med viss känsla - Coachen
försökte ingjuta självförtroende i sina spelare.
ingress = inledning av artikel - Kallas det
stycke i fetstil som brukar inleda en
tidningsartikel.
inhalera = andas in - Bilden
visar: En apparat för att
inhalera luftrörsvidgande
medicin för astmatiker.
inherent = medärvd - En del
menar att kriminellt beteende är
inherent.
inte gå av för hackor = vara mycket bra - Deras
nya album går inte av för hackor.
initiera = sätta igång - Han är mest känd för
att ha initierat byggandet av den nya huvudstaden
Brasilia.
initierad = väl insatt - (Om person) som har
kunskap om ifrågavarande ämne.
inkarnation = förkroppsligande - Superhjälten
Flash har förekommit i flera olika inkarnationer
alltsedan 1940-talet (wi).
inkognito = under antaget namn - Under antaget
namn eller förklädd, för att undvika att bli
igenkänd (wikt.).
inkommensurabel = ojämförbar - Annat ord för
ojämförbar.
inkorporera = införliva - Hammarby egendom
tillhörde fram till 1930 Nacka kommun då den
köptes in och inkorporerades i Stockholm kommun.
inlemma = införliva - Planer finns att inlemma
Kyrkhamn i naturreservatet.
inlåta sig i = börja med - Ge sig in i, befatta
sig med. Prinsessan ansåg sig emellertid trolovad
och vägrade inlåta sig i några andra
giftemålsplaner.
inkännande = med stark inlevelse - Anand är
främst känd känd för sina realistiska och
inkännande beskrivningar av de fattiga och
kastlösa i Indien.
inlaga = skrivelse till myndighet - Hos den
slitna boken fanns endast inlagan kvar medan
pärmarna fallit bort.
inlaga = bladen i en bok - Hos den slitna boken
fanns endast inlagan kvar medan pärmarna fallit
bort.
inlåta sig med = börja umgås med - Närmast var
det av pengaskäl som fick Götz att inlåta sig med
Jakobiterna.
in memoriam = till minne av - I åminnelse av,
till minne av en död (wikt).
inmundiga = äta - Utanför bion inmundigade de
ett par korvar.
inmuta = få rätt till gruvbrytning - En äldre
term för att ansöka om rätten att leta efter
gruvfyndigheter (wi).
inmänga = blanda in - Emellertid var Massinger,
för att tillmötesgå tidssmaken, tvungen att i
sina stycken inmänga komiska scener.
innevarande = just nu pågående - Vi är relativt
optimistiska om utvecklingen för det innevarande
räkenskapsåret.
innovation = nyhet - Handlingen att förnya,
introduktionen av något nytt, i vanor, seder,
idéer mm. (wikt).
inpiskad = slug; oförbätterlig - Utstuderad,
durkdriven och förhärdad.
inrangera = klassificera - Placera in i. När
han i början av 40-talet skulle göra svenska
värnplikt återvände han till USA, men blev genast
inrangerad i den amerikanska armén.
in spe = blivande - Han var den blivande maken
till hennes ena syskon och därmed hennes svåger
in spe.
inspicient = regiassistent - En yrkesgrupp inom
teater och annan scenkonst som ser till att
personer och föremål finns på rätt plats vid rätt
tidpunkt.
få insteg = bli accepterad - Seden att göra
fotvandringar genom landets skilda trakter har i
Norge vunnit stort insteg.
intagande = förtjusande - Hans julkonsert är
omedelbart intagande.
intakt = i ursprungligt skick - Han tappade
paketet på golvet men som tur är var innehållet
intakt.
interim = tillfällig - En interimsregering
bildas tillfälligt, t.ex. den tillfälliga
regeringen i Irak 2003 efter ockupationen.
inteckning = pantsättning av hus - Lån med
bostad som säkerhet.
integrera = förena till en helhet - Få att ingå
i del i något; sammanföra, sammansmälta. Hon
ville integrera indianerna i resten av samhället.
integritet = okränkbarhet - Svenskarnas
integritet hotas av den stora nationella databas
som regeringen förbereder (DN 1 apr 2011, Ny
databas..).
intellektuell = tankemässig; bildad - I vid
bemärkelse om person som ägnar sig åt
vetenskaplig eller litterär verksamhet. I snäv
bemärkelse en person som analyserar och har
åsikter om samhället.
intendent = föreståndare - Titeln för en person
vid administrativa, redovisande eller liknande
arbetsuppgifter på exempelvis ett museum,
universitet eller sjukhus.
intention = avsikt - Vilken var din intention
då du begärde tjänsledigt?.
interaktion = samspel - I början beskrevs
forskningsfältet MDI som interaktioen mellan
datorer och människor, vilket sker via ett
gränssnitt.
intermezzo = mellanspel - Något som händer
tidsmässigt emellan något annat, t.ex ett
instrumentalt stycke. Ordet kan också användas om
oväntad, avbrytande händelse (wi).
intermezzo = oväntat avbrott - Något som händer
tidsmässigt emellan något annat, t.ex ett
instrumentalt stycke. Ordet kan också användas om
oväntad, avbrytande händelse (wi).
internera = sätta i fängelse - Amnesty menar
att en del som sätts i fängelse inte får sin
internering prövad i domstol.
intonation = tonfall - De två orden "tomten"
(gräsmattan) och "tomten" (jultomten) stavas och
uttalas lika men har olika intonation,
nedåtgående resp. uppåtgående röstläge.
interpellation = riksdagsfråga - Ett förfarande
i riksdagen där en ledamot ställer en fråga till
ett statsråd.
intervall = mellanrum - Tidsintervallet mellan
jordbävningen och efterskalvet var 2 minuter.
intervention = ingripande -
Nicolajevskiincidenten pågick mellan februari och
mars 1920 i samband med de allierades
intervention i ryska inbördeskriget.
intravenös = via blodet
- Bilden visar: Läkemedel
som ges intravenöst.
intressent = spekulant;
delägare - En till
intressent har lagt ett
bud på att driva T-banan.
intrig = listig plan - Louise Bourbon är känd
för sin intrig då hon planerat att avsätta Ludvig
XV av Frankrikes förmyndarregering och installera
maken som regent.
intrig = händelseförlopp - Louise Bourbon är
känd för sin intrig då hon planerat att avsätta
Ludvig XV av Frankrikes förmyndarregering och
installera maken som regent.
intrigant = lömsk och beräknande - La Fay
framställs ofta som en elak och intrigant kvinna.
intrikat = invecklad - Som är invecklad och
svår att förstå sig på.Åskådarna fascinerades av
pjäsens intrikata handling.
inträngande = grundlig och noggrann - Det
behövs en mer inträngande granskning av det
senaste decenniets systemskifte i Sverige (DN.se).
introspektiv = själviakttagande - Om
själviakttagelse, speciellt av sådant som pågår i
det egna medvetandet t.ex. hur man upplever,
uppfattar och reagerar på sig själv och sin
omgivning.
introvert = inåtvänd - Som fokuserar sin energi
främst på egna känslor.
ta till intäkt = använda som stöd - Efter att
Jesus återuppstått efter tre dagar, tog Jesu
första lärjungar detta till intäkt att han
övervunnit döden.
inventera = gå igenom förråd -
Bilden visar: En butiksanställd
räknar och antecknar information
om hur många varor som finns kvar.
inversion = omvändning - bl.a i
en mening då subjektet och verbet
är i omvänd ordning, t.ex. "När
kom Anders hem".
invit = erbjudande - Jussi får en invit av
Sofie att bli ett par igen, men Jussi är inte
intresserad.
ischias = värk i höftnerven -
Bilden visar: Ischiasnerven
markerad med gult längst upp i
bilden.
ism = konstriktning - Särskild
inriktning inom ett större
sammanhang, ofta inom ideologi,
estetik eller psykologi (wi).
iterativ = upprepande - Inom data
syftande på en bit
programmeringskod som upprepar sig,
t.ex. en viss utskrift som görs
flera gånger.
jade = grön smyckesten --->
jamb = versfot - En tvåstavig
versfot (minsta enheten i en
vers) med betoningen på andra
stavelsen, t.ex. ballad (wi.).
janusansikte =
dubbelnatur -
Ursprungligen syftande på
guden Janus med två
ansikten. Idag syftande på
en person med dubbelnatur
(wi). Bilden visar: Guden
Janus.
jargong = språk typisk för grupp - Inom
militären har man haft problem med den grabbiga
jargongen.
jaspis = röd smyckesten --->
jokk = fjällbäck - Ett
samiskt lånord i svenskan för
ett vattendrag i fjällen, i
storlek närmast motsvarande en
bäck eller å (wi).
jolmig = kvav e. smaklös - Den här gröten är
jolmig, men några kryddor skulle göra susen.
jordbunden = realistisk och fantasilös -
Hedlund och Rydberg var två olika personligheter,
Hedlund var jordbunden och Rydberg snarare
idéernas man.
jordfästa = begrava - John F Kennedy
(:jordfästes:) i Cathedral Of St. Matthew the
Apostle.
jordnära = enkel och praktisk - Om att bortse
från spekulationer, teoretiserande och
önsketänkande.
jour = jobb utanför vanlig tid - Vårdpersonal
som jobbar jour får extra mycket betalt.
journal = anteckningar, ex om patient -
sjukhus antecknas uppgifter om varje patient i en
journal.
jovialisk = gladlynt - Vänlig och gladlynt, "En
jovialisk person anses visserligen ha stor social
kompetens och värderas, liksom den gemytlige,
snäppet högre än muntergöken eller vitsaren"
(wikt).
jubilera = fira - 2010 jubilerades den första
Rikspelmansstämman 1910.
jumbo = en sistplacerad - Kanske den mest kända
elefanten genom tiderna. Han var väldigt stor och
har fått ge namn åt en som kommer sist i en
tävling, just eftersom han därför ansågs vara
väldigt klumpig och långsam.
jungfrulig = orörd - Med begreppet
primärsuccession menas när helt jungfrulig mark
invaderas av de första pionjärerna av
kolonisatörer.
junta = sällskap;
militärregering - Bilden
visar: En militärjunta som
styrde Argentina mellan
1976 och 1983.
justitiemord = dömande av oskyldig - Den fällde
mannen menade att han var offer för ett
justitiemord.
jämbördig = likvärdig - De två tennisspelarna
var jämbördiga.
jämka = justera, flytta lite - Jämka på slipsen.
jämmerlig = eländig - I december 1813 var
landets förhållanden ytterst jämmerliga.
jämnmod = sinneslugn - Publiken skrattade och
hans motståndare likaså, men Webernick tog det
med jämnmod och skämtade också om det.
jämte = tillsammans med; bredvid - därutöver,
jamfört med var som redan är uppräknat, t.ex. "Du
ska inga gudar hava jämte mig".
jämväl = också - likaså. Här finns jämväl den
stora floden Indus och dess nordsydliga biflöden.
järnnatt = kall sommarnatt - En kall och
frostig sommarnatt.
järtecken = övernaturligt varsel - Omen,
förebud eller tecken på något (wikt).
jävig = inte opartisk - Domaren i Pirate
Bay-målet ansågs vara jävig eftersom han hade
kopplingar till upphovsrättsorganisationer.
jökel = glaciär - Ett
annat ord för glaciär.
kabaré = dansshow - En form av
dansunderhållning på
restauranger och klubbar (wi.).
kabinett = litet rum; regering
- Ett slags litet rum.
kadaver = dött djur - Kallas
de döda djur som t.ex. gamar äter av.
kadens = avslutande musikstycke - En (ofta
stereotyp) ackordföljd som avslutar en fras, ett
avsnitt, mm. (wi).
kadett = officerselev -
Bilden visar: En grupp
kadetter.
kadrilj = äldre
salongsdans - En äldre
dans där paren formerade
sig i en fyrkant.
kainsmärke =
ondsketecken - Det tecken på ondska som Gud
satte på Kains panna efter att han dödat sin bror
Abel. Idag syftande på en idé att ondskan kan ses
på en persons utseende.
kakafoni = missljud - Från djuraffärens
fågelbur hördes ett kakafoni av olika fågelläten.
kaki = sandfärgat tyg -
Ett slags tätt sandfärgat
tyg som t.ex. används i
uniformer.
kaliber = mynningsvidd -
Bilden visar: Inre diametern
hos ett eldvapen.
kalibrera = ställa in
mätinstrument - Bilden
visar: En våg kalibreras
genom att kända vikter
placeras på vågen och
deras vikt knappas in.
kalikå = ett tjockt bomullstyg - Ett tjockt
bomullstyg som används t.ex. inom bokbinderi
(wi.).
kalkylera = beräkna - Innan man fattar ett
beslut kan man kalkylera riskerna.
kalligrafi =
skönskrivningskonst -
Läran om hur man utformar
skrift och bokstäver på
ett vackert sätt. Används även om tekniken att
skriva kinesiska tecken.
kalott = liten huvudbonad -
Bilden visar: Påven Johannes Paulus
II med vit kalott.
kamrer = som arbetar med ekonomi
- En äldre yrkestitel för en
tjänsteman med ansvar för t.ex.
ekonomisk förvaltning, bl.a. på en
bank.
kamé = konstverk av ädelsten -
Ett smycke eller brosch som är
gjort av ädelsten eller annat
fint material och format som ett
litet konstverk.
kanalisera = leda någonstans -
Kan du inte kanalisera din ilska
åt något annat håll än just på mig!?.
kanalje = lymmel - Ingen får dock veta att
denna charmige kanalje är en kvinna.
kanapé = soffa; bakverk - En soffa med ett
armstöd och ett asymmetriskt ryggstöd, och är
lika lämpad att halvligga på som att sitta i.
(wi.).
kandera = överdra med socker - Skalet hos den
s.k. suckatcitronen har länge använts inom
matlagning, idag främst kanderad (använd som
glasyr) i bakverk.
kandidera = försöka bli
vald - Bilden visar:
Howard Dean deklarerar att
han kandiderar till posten
som demokratiska partiets
representant i
presidentvalet 2003 (foto: John P Hoke,flickr).
kanjon = djup floddal - En djup
dalgång mellan höga klippväggar som
karvats ur landskapet av ett
vattendrag. Kända exempel finns i
Grand Canyon USA.
kanonisera = helgonförklara -
Planerna på att kanonisera Pius XII
är oacceptabla (DN.se 981028).
kansli = kontor för administration - I skolans
kansli kan eleverna hämta ut sina betyg.
kantat = lovsång; hyllningsdikt - Ett slags
berättande och högstämd sång, populär under
Barocken på 1600-talet. Back skrev över 200
kantater på sin tid.
kantin = servering för
soldater - Bilden visar:
En kantin på ett
universitet i Israel.
kantor = kyrkomusiker -
I Sverige ett ofta använt
begrepp för alla former av kyrkomusiker.
kanyl = injektionsrör -
Ett slags engångsspruta som
används för att tömma blod
samt injicera läkemedel.
kapabel = i stånd - Den
sjuke mannen var inte
kapabel till att gå till
jobbet.
kapitäl = liten versal -
En versal bokstav med samma höjd som gemener.
Bilden visar: Till vänster är versaler och till
höger är gemener. I mitten är kapitäler, alltså
versaler på gemenernas höjd.
karaff = glasflaska för servering --->
karaktäristisk = typisk - Krabbor
har ett väldigt karaktäristiskt
sätt att gå för dom går på snedden.
(wikt.).
karantän = isolering -
Bilden visar:
Karantänsflaggan. Djur som
inkommer till hamns kan
sättas i karantän för att
utesluta smitta.
karda = ullredskap -
Bilden visar: Redskap som
ullen behandlas mellan så
att ullfibrerna likriktas.
Det är ett förberedande
steg inför spinningen
(wi.).
kardinal = hög katolsk präst -
Är det nästhögsta ämbetet i rang
efter påven inom den katolska
kyrkan. De har bland annat
uppgiften att vid påvens död välja
en ny påve. Ca 15-30 nya utses
varje år av påven och de får då
sin typiska röda dräkt.
karikera = förlöjliga och
överdriva - Bilden visar:
Karikatyr av Charles Darwin.
karisma = personlig utstrålning -
Bilden visar: Den förre presidenten
Jimmy Carter som betraktas som en
karismatisk ledare (sp.wi.).
kaross = överrede på bil -
Bilden visar: Bilar med olika
karosser.
karott = serveringsskål
- En slags gryta i vilken
man kan värma eller
gratinera mat i ugnen.
kartotek = kortregister
- Innan datorn kom använde biblioteken ofta
kartotek för att hålla reda på alla böcker.
kasa = glida - För den som gillar att kasa ner
för isen i Åre, så blir de svarta pisterna en
glädjechock.
kasern = soldatboende - Bilden
visar: En kasern för de
värnpliktiga på Norrbottens
regemente i Boden.
kask = en sorts hjälm - En hög
hjälm använd bla. av poliser i
Storbrittanien.
kaskad = störtskur -
Fotbollsmatchen avbröts efter att
en kaskad av olika föremål regnat
in på planen från den missnöjda
publiken.
kassera = kasta bort - Hon valde att kassera
skivan hon jobbat på innan olyckan, eftersom den
musiken inte längre representerade vad hon ville
ge ut.
kassun = stor vattensäker låda -
Bilden visar: En kassun för arbeten
under vatten.
kastell = liten fästning
katafalk = ställning för
likkista - Den ställning
eller vagn som en likkista
står på, ofta dragen av
hästar. Bilden visar: Sean
Henrys bronsskulptur
Catafalque (2003) en vinterdag i Borås.
katakomb = underjordiskt gravutrymme - En
underjordisk begravningsplats.
katakres = hopblandning av uttryck - En
medveten eller omedveten hopblandning av uttryck
som kan få komisk effekt. Exempel: "Bränt barn
luktar illa", "Nyss stod jag vid ruinens brant,
men nu har jag tagit ett steg framåt".
katalysera = utlösa - I bilar finns det ämnen
som katalyserar omvandlingen av avgaser till
mindre giftiga ämnen.
kategorisera = dela in - Kallblodet är en av de
fyra blodstyper som används för att kategorisera
hästar.
kategorisk = bestämd och ovillkorlig - Hennes
kön gjorde henne dock kontroversiell och hon
motverkades på grund av detta kategoriskt.
kautschuk = gummi - Ett indianskt ord för
gummiträdet vars mjölksaft utvinns ur det för att
tillverka gummi.
kav = helt och hållet - Ute på sjön var det
(:kav:)lugnt.
kava = göra tafatta rörelser - Barnet lär sig
tidigt kava fram på magen.
kavalkad = lång rad - Som avslutning på
fotbolls-VM visade TV en kavalkad av alla mål som
gjordes i turneringen.
kavalleri = armé till
häst - Det truppslag som
historiskt använt hästar
till strid. I moderna
arméer används ordet
istället om motordrivna
fordon.
kennel = hundgård -
Anläggning för att föda
upp hundar. Ägaren håller
hundar som får valpar, som
senare säljs till nya,
blivande hundägare. Bilden
visar: En reklamaffisch
för New England Kennel Clubs hunduppvisning från
cirka 1890 (wi).
kerub = änglabarn
kibbutz = kollektivt
jordbruk - Att leva i ett
kollektiv med gemensamt
ansvar för t.ex. jordbruk.
Bilden visar: Piojärerna
för kibbutzen i Israel 1880.
kimono = lång dress - Bilden --->
visar: Japanska kvinnor med kimonos.
kinesa = tillfälligt övernatta -
(Vardagligt) övernatta tillfälligt
hos någon.
kinin = febernedsättande
medel - Bilden visar: Tonic
som innehåller kinin. Det
dracks av brittiska
kolonisatörer i Afrika för
att skydda mot malarian. Är
dessutom flourescerande i
UV-ljus.
kiropraktik = ryggbehandling - En
alternativmedicinsk inriktning
specialiserad på att behandla
besvär i rörelseapparaten, främst
ryggraden (wi.).
kitt = tätningsmassa -
En slags elastisk massa
som används till att
utjämna håligheter, eller
att täta fönster kring
glasrutorna. Bilden visar: Tätningsmassa (det
bruna) som använts för att täppa till håligheter
kring ett antal järnstänger.
kittel = stor gryta
kitsch = smaklös konst --->
på pin kiv = för att
retas - Det var bara på
pin kiv som brorsan sa att
Pelle var dålig på fotboll.
klammeri = konflikt; svårighet - 2009 hamnade
Quaid och hans fru Evi i klammeri med rättvisan
efter att de anklagades för att ha struntat i att
betala hotellräkningen.
klassificera = inordna i grupper - Pluto är
numera klassificerat som en dvärgplanet.
kleptomani = sjuklig drift att stjäla - En
sjuklig benägenhet att stjäla saker när tillfälle
uppstår.
kliché = sliten fras - Exempel: Från filmens
värld: Att i en situation där en person jagas
eller inte har tid att stanna på plats, så
startar inte personens transportfordon genast när
nyckeln vrids i tändningslåset (wi).
klimax = höjdpunkt - Den ekonomiska situationen
för Djurgårdens IF förvärrades ytterligare under
1990-talet och nådde sitt klimax 1998 då
sektionen nådde ett underskott på 10 miljoner.
klausul = tillägg i bestämmelse - En
tilläggsparagraf som tillfogats till en
rättshandling (t.ex. ett kontrakt), som närmare
bestämmer, förklarar eller inskränker något av
dess innehåll.
klaviatur =
pianotangenter
klint = bergshöjd -
Bilden visar: Vanligast
avses ett berg med branta
stup men kan också betyda
ett bergsstup vid en strand, se bilden (wi.).
klitt = sanddyn - Västjylland upptas av vida
sandhedar och mäktiga klitt (wi).
klosett = toalett - Syftar på själva
toalettstolen medan toalett egentligen syftar på
själva rummer.
klut = tygstycke - En form av huvudsjal,
synonymt med huckle.
klåpa = göra dåligt arbete - Vara oskicklig på
det den gör.
klänge = växtfäste - En
växtdel som håller fast en
klättrande växt.
knappologi = system av
struntsaker - Vetande som
är meningslöst och
systematiskt pendantiskt, efter en professor som
sorterade knappar.
knata = gå fort - Dags att knata hemåt.
knix = kort nigning - I de två första avsnitten
utför hon sitt vanliga arbete, och knixar för
arbetsgivaren och hans gäster.
knog = hårt arbete - Boken har tre
huvudpersoner, alla knogandes inom
tändsticksindustring men med olika bakgrund.
knyppling = göra spetsar
gm trådflätning - Ett
form av handarbete där man
flätar trådar till vackra
spetsmönster.
knysta = klaga
försiktigt - Katten Fräs, gårdens supertuffing,
som ingen vågar knysta emot.
koagulera = stelna - Hos personer som äter
blodförtunnande medicin som Varan tar blodet
längre tid att koagulera.
koalition = förbund - Sverige har just nu en
koalitionsregering bestående av de fyra
borgerliga partierna.
kobbe = liten ö - En liten ö av
berg med knappt någon växtlighet.
Bilden visar: En segelbåt
navigerar runt kobbarna.
kodex = regelsamling - Inbunden
handskriven text, eller ett
rättesnöre för hur individer bör
bete sig, t.ex. i ett visst yrke (wi).
kodifiera = göra till nedskriven lag - I USA
dömer domstolarna mestadels utifrån prejudikat
(tidigare fall), medan Sverige mestadels har
kodifierade (nedskrivna) lagar.
kognitiv = tankemässig - KBT, Kognitiv
Beteendeterapi, är en terapiform som fokuserar på
patientens tankar och känslor i olika situationer.
kohandel = kompromissande - Politiska partier
bedriver kohandel med varandra, dvs. köpslår om
vilka frågor man vill få igenom.
koherens = sammanhang - Ett särdrag är att
savanter fokuserar på detaljer istället för
sammanhanget, vilket kallas för svag central
koherens.
kokett = tillgjord och behagsjuk - Behagsjuk.
Som genom ett utstuderat uppträdande och elegant,
raffinerad klädsel, strävar efter att bli
uppmärksammad, beundrad och att behaga det
motsatta könet.
kolerisk = hetlevrad - Den antika filosofen
Empedokles delade in temperamenten i fyra slag
efter de fyra kroppsvätskorna: sangvinisk
(blodet), kolerisk (gul galla), melankolisk
(svart galla) och flegmatisk (slem).
kolik = tarmkrämpor - En ofarlig men smärtsam
åkomma som kan misstänkas ha drabbat spädbarn som
gråter oavbrutet men i övrigt är friska.
kolka = dricka i mängder - En berusad man på
krogen syntes kolka i sig glas efter glas.
kollega = arbetskamrat - Han hade många
trevliga kollegor på jobbet.
kollektiv = gemensam - Om alla åkte kollektivt,
t.ex. tog bussen i stället för bilen, skulle
miljön bli bättre.
kolli = ett stycke
fraktgods - En term inom
fraktsektorn för den
minsta enheten i en
försändelse. Bilden visar:
En försändelse från Röda
korset innehållande flera kollin ihopsatta med
snöre.
kolonn = hög rund pelare
kolt = vid knapplös jacka - En
slags jacka med vid nederdel som
bl.a är en del av den samiska
klädedräkten.
kolumn = spalt - Kända
journalister, som Jan Guilliou,
kan ha en egen kolumn i tidningen.
komma för = plötsligt få - Ett uttryckt för att
plötsligt få något.
komma på obestånd = få dålig ekonomi - Bolaget
var på (:obestånd:) redan i början av 2011 enligt
förvaltarna (DN.se).
kommendera = föra befäl över; beordra -
Generalen kommenderade soldaterna att slå till
reträtt. (wikt.).
kommersiell = affärsmässig - Friskolor har fått
kritik för att de drivs i kommersiellt syfte.
komminister = en sorts präst - Betyder
ordagrannt medtjänare och är en präst som är
medhjälpare till kyrkoherden.
kommissionär = ombud - Fysisk eller juridisk
person som köper eller säljer varor eller
tjänster för annan persons räkning (wi).
kommod = skåp med tvättfat - Ett skåpliknande
utrymme med endast ett tvättfat och spegel i som
man kan använda för att tvätta händerna och
ansiktet.
kommuniké = meddelande till allmännheten -
Meddelande till allmänheten från myndigheter och
andra organisationer (wi).
kompakt = tätt ihopsatt - En aktiv galaxkärna,
AGN, är en kompakt region i centrum på en galax,
som har ovanligt hög luminisitet.
kompatibel = ihoppassningsbar - Är
grafikprocessorn kompatibel med Windows Vista?.
kompendium = sammanfattande bokhäfte - Inför en
kurs på högskolan är det vanligt att läraren
delar ut ett kompendium.
kompensera = uppväga - Viktbälte är ett bälte
med tunga metallvikter som används av simmande
dykare för att kompensera för dykardräktens
lyftkraft.
kompilera = hoparbeta; överföra datakod - Annat
ord för att sätta ihop.
komponent = beståndsdel
- En del av ett system,
t.ex. elektriska
komponenter. Bilden visar:
Monterade komponenter, här
på ett kretskort.
komposition = sammansättning - Konsten att
producera någonting genom att sätta samman olika
komponenter, ofta avseende områdena musik, språk
och bild.
kompott = sockerkokt
frukt - Bilden visar: En
kompott av äpplen och
rabarber.
komprimera = pressa
samman - JPEG är ett
komprimerat bildformat, dvs man offrar en del av
bildens exakthet mot att bilden tar mindre
minnesutrymme.
kompromettera = ge dåligt rykte - Framställa i
dålig dager eller mistänkliggöra. Ingen vågade
någonsin utmana FBI-chefen Hoover då han med all
säkerhet hade synnerligen komprometterande
material om varje enskild amerikansk politiker.
kompromiss = delad lösning - Ingen part
lyckades övertala den andra, utan man fick nöja
sig med en kompromiss, dvs en lösning på