POLITIK

styrelseskick (1)

demokrati
monarki
teknokrati

styrelseskick (2)

autarki
autokrati
feodalism

skrivelser, grupper

proposition
motion
betänkande

diplomati

diplomat
attaché
chargé-d'affaires

utrikes

embargo
protektionism
traktat

JURIDIK

brott

besticka
dråp
häleri
begå mened

personer

kärande
målsägande
svarande
sakägare
nämndeman

rättegång

alibi
justitiemord
processa med
resning
folkstyre
kungadöme
expertstyreenvälde
envälde
hierarkiskt systemregeringsförslag
riksdagsförslag
rapport efter utredningutlandsrepresentant
ett slags diplomat
ett slags diplomathandelsförbud
imortskydd från utlandet
internat. överenskommelse

muta
oavsiktligt dödande
handel med stöldgods
vittna falsktsom väcker åtal
brottsoffer i rättegång
åtalad person
intressepart i rättsbeslut
ett slags domarebevis för oskyldighet
dömande av oskyldig
strida i rättegång
återupptagande av rättsmål
oligarki
teokrati
plutokratifascism
federalism
anarkiinterpellation
departement
utskottlegation
beskickning
konvention
ratificera


oegentligheter
förseelse
försyndelse
ombudsman
kontrahent
kronvittne
notarie
tribunal
indicium
mellanhavande
jävig
fåmannavälde
gudsvälde
penningväldeförtryckande regim
delstatssystem
inget styreriksdagsfråga
regeringsavdelning
ett slags riksdagsgruppmindre ambassad
utlandsrepresentation
internat. överenskommelse
godkänna ett avtal


bedrägeri
lindrigare brott
brott
ett slags lagövervakare
avtalspart
vittne mot medbrottsling
juridiskt biträde
tillfälligt insatt domstol
anledning till misstanke
tvist
inte opartisk
bestämmelser mm

författning
förordning
klausul
prejudikat

övrigt

legislativ
bohag
impediment
instans
preskribera

EKONOMI

nationalekonomi

konjunktur
inflation
deflation

företagsekonomi (1)

budgetering
fallissemang
grundplåt
goodwill

företagsekonomi (2)

anbud
offert
omsättning
avans

näringslivet

monopol
oligopol
offshore
entreprenör
entreprenad

redovisning

bokföring
bokslut
revisor

privatekonomi

existensminimum
komma på obestånd


lagbestämmelse
bestämmelse av regeringen
tillägg i bestämmelse
dom som blir normlagstiftande
möbler och inredning
värdelös mark
avdelning i rättsväsendet
avskriva gamla brott

ekonomiskt läge
prishöjning
prisfallkostnadsplanering
konkurs
startkapital
bra rykteprisförslag
anbud; kostnadsförslag
totalt försäljningsvärde
vinstendast en säljare av vara
få säljare av vara
verksamhet utanför land
initiativrik företagare
stort arbete mot betalningekonomisk redovisning
ekonomisk årsredovisning
granskare av bokföringminsta överlevnadsnivå
få dålig ekonomi


lagfart
carte blanche
fullmakt
signalement
skarprättare
skifte
stadfästa
vinna laga kraft

diskonto
devalvera
reallöndrive
sales promotion
public relations
nyemissionavkastning
profit
avsättning
debiteraintressent
avknoppning
avyttra
inmuta
tekoindustridebet
kredit
verifikatuppehälle
utkomst


registrerat fastighetsköp
oinskränkt fullmakt
rätt att företräda någon
personbeskrivning
bödel
fördelning av arv
fastställa
oöverklagbart verkställas

gammal riksbanksränta
sänka penningvärdet
lön mätt i köpkraftförsäljningskampanj
säljfrämjande åtgärd
arbete för gott anseende
utgivning av aktiervinst; skörd
vinst
säljmöjlighet
påföra som skuldspekulant; delägare
nyetablering av företag
sälja
få rätt till gruvbrytning
tyg- och klädindustriplussida i bokföring
minussida i bokföring
kvitto i bokföringförsörjning
uppehälle, försörjning
kvarlåtenskap

företagsenheter

fusion
konsortium
kooperativ
syndikat

lån och skulder (1)

kredit
gäldenär
borgenär
kreditor

lån och skulder (2)

revers
moratorium

börsmarknaden

spekulera
hausse
baisse
derivat

löneformer

arvode
honorar
gage
vederlag

skatteväsendet

brutto
netto
pålaga

handel

merkantil
kommersiell
transaktion
mäklare
detaljhandel

betalning/pengar (1)

monetär
likvid
solvens
transferera
arv efter avlidensammanslagning
affärssammanslutning
som drivs gemensamt
samarbetande företaglån för köp
skuldsatt person
långivare
långivareskuldsedel
tillfälligt stopphandla på börsen
uppgång på börsen
nedgång på börsen
ett slags värdepapperersättning
arvode
engångslön
ersättningbelopp innan skatt
belopp efter skatt
ålagd skyldighet; skatthandelsanknuten
affärsmässig
affärsuppgörelse
mellanhand
försäljn. till konsumentpengamässig
som har betalningsmedel
betalningsförmåga
överföra, t.ex pengar
lösörekorporation
koncern
kartell
filialamortera
deposition
hypotek
inteckninginkasso
efterskänkaoption
termin
arbitrage
beting
ackord
provision
taxera
uppbörd
masminuthandel
grossist
fasa ut
sortiment
reklamerareda pengar
erlägga
anvisa
expenser
flyttbar egendomsammanslutning
sammanslutning
sammanslutning
avdelning på annan platsbetala av lån
pant; insättning
pant för lån
pantsättning av husindrivning av skulder
avstå fordringskravrätt till tex aktieköp
rätt till tex aktieköp
valutaspekulation
betald arbetsuppgift
betald arbetsuppgift
lön för prestation
bestämma skattbart värde
inkassering av skatt
skatteindrivareförsäljn. till konsument
mellanledshandlare
successivt upphöra med
urval av varor
klaga på felaktig varakontanta pengar
betala
bevilja pengar
småutgifter
uppbära

betalning/pengar (2)

in natura
inkassera
köpeskilling
tariff

ohederligheter

krämare
procentare
bulvan
ocker
geschäft

det offentliga

fiskal
allmännyttig

övrigt (1)

agentur
trust
kamrer
aktuarie
mecenat

övrigt (2)

inbringande
lukrativ
räntabilitet
påföra
kränga

MATEMATIK

sannolikhet

probabilitet
sampel
utfall

geometri

cylinder
ellips
polygon
romb

ta emot, tex pengarannan betalning än pengar
få ta emot
summa vid betalning
pris; prislistakrass affärsman
dyr långivare
bluffmedhjälpare, lockfågel
oskäligt höga priser
skum affärsverksamhetsom rör statens finanser
ägd av kommunenföreträdare åt företag
pengaförvaltande stiftelse
som arbetar med ekonomi
anställd statistiker
konstfrämjande finansiärlönsam
lönsam
lönsamhet
skriva på räkningen
sälja

sannolikhet
stickprov
resultatrörformad behållare
oval
månghörning
skev kvadrat

återbäringtaxa
tribut
voucher
öronmärkahandtryckning
prångla
pungslå
uppskörta
expropriera
exekutiv auktiondirektion
arrendera
ideell
in blanko
traktamentesaldo
tillgodohavande
övertrassering
vite


stokastisk
median
trapets
bisektris
korda
sekant

tillbakabetalda pengarpris; prislista
avgift
betalningsbevis
reserva pengar tillmuta
driva handel ohederligt
ta för mycket betalt
lura på pengar
tvångsinköpa egendom
auktion av myndighetsbeslagstyrelse
hyra mark, t.ex för odling
utan vinstintresse
inte ifylld, tex om check
ersättning för jobbresorsumma på kontot
innestående pengar
för stort kontouttag
böter


slumpmässig
statistiskt mittvärde
parallellsidig fyrhörning
vinkeldelande linje
linje som skär cirkel
linje som skär kurva

blandat

aritmetik
kalkylera
approximera
korrelera
kvadrant

FYSIK

mätinstrument

barometer
galvanometer
dynamometer

ljuset

optik
konkav
konvex

blandat (1)

aerodynamik
altitud
amplitud
fission

blandat (2)

momentan
repellera
termisk

KEMI

blandat (1)

alkalisk
hydrat
degel

blandat (2)

katalysera
kondensera
titrering
destillering

BIOLOGI

huvudord

flora


räknelära
beräkna
beräkna ungefärligt
ha ett samband
fjärdedel av koord.system

lufttryckmätare
strömmätare
kraftmätareläran om ljuset
inåtbuktande
utåtbuktandeläran om gasers rörelse
höjd över horisonten
svängningsvidd; ljudstyrka
kärnklyvningögonblicklig
stöta ifrån
värmeanknuten

kemiskt basisk
kemisk vattenförening
värmetåligt kärlutlösa
övergå i vätskeform
haltbestämningsmetod
separationsmetod av vätskor

växtvärld


axiom
binär
dimension
närmevärde
proportionell

hygrometer
kronometer
prisma
spektrum
hermetisk
korona
kalibrera
viskositet
friktion
hävert

byrett
pipett
diffusion
emulsion
fällning


fauna


självklar grundsats
tvåfaldig
ledd
uppskattning
med ett linjärt samband

fuktighetsmätare
tidtagarur
ljusbrytande glas
uppdelat band av färger
lufttät
ljusring
ställa in mätinstrument
vätskors trögflutenhet
motstånd mellan två ytor
u-format uppsugningsrör

graderat glasrör
dropprör
kemisk utjämningsprocess
olöst ämne i vätska
utskiljd bottensats


djurvärld
träd

dendrologi
pomologi
arborist
cypress

skog

skogsvetare
avverka

svamp

mykolog
häxring
mycel

geologi (1)

orogenes
seismologi
speleologi

geologi (2)

mo
porfyr
fältspat
morän

fåglar

ornitolog
aviarium
voljär
rugga
guano

djurtyper

amfibie
vertebrat
mollusk
hermafrodit

organismer

mikrob
amöba
kvalster

områden

fysiologi


läran om träd
läran om fruktträdsodling
trädvårdare
ett barrträdjägmästare
hugga ned trädsvampexpert
ring av svampar
svamps underjordstrådarbergskedjebildning
läran om jordbävningar
läran om grottorsandig skogsmark
prickig bergart
et bergsmineral
glaciärbildat grusfågelskådare
fågelbur
fågelbur
byta fjädrar
fågelgödselland- och vattendjur
ryggradsdjur
blötdjur
tvåkönad varelseliten organism
encelligt djur
små spindeldjurläran om levande organismer


bonsai
lummig
näver
bersåhygge
baggbölerimusseron
tryffel
stratigrafi
hemisfär
erosionmorän
stalaktit
stalagmit
rede
bale
beckasin
vaktel
skarvandrogyn
herbivor
karnivor
omnivormareld
nematod
trikinlimnologi


miniatyrträd
lövrik
björkbark
lövsalavverkat skogsområde
otillåten skogsavverkningen svamp
en svamp
läran om kartskikt
halva jordklotet
jordnötningglaciärbildat grus
droppsten i grottak
droppsten på grottgolv
fågelbo
fågelbo
en fågel
en fågel
en fågeldubbelkönad
växtätare
köttätare
allätarelysande havsorganismer
rundmask
en parasitisk maskläran om sötvattensliv
paleontologi

djur

etologi
sarv
gems
visent

husdjur

kennel
avel
domesticera

hästar

hippolog
voltige
stuteri
hippodrom

insekter

entomologi
stekel
husbock
mätare

växter

fanerogam
kryptogam
annuell
bienn

blommor

florist
eternell

trädgård

hortonom
drivbänk
orangeri
stickling

vintern

firn
glopp
modd
råk
läran om utdöda djurläran om djurbeteende
rentjur
stenget
europeisk bisonoxehundgård
planerad uppfödning
göra till husdjurhästexpert
akrobatik på häst
hästuppfödning
kapplöpningsbanaläran om insekter
en insektsgrupp
en insekt
en fjärilfröväxt
sporväxt
ettårig växt
tvåårig växtblomsterhandlare
torkad prydnadsblommaträdgårdsexpert
liten inglasad odling
växthus
växtdel för nyplanteringgrovkorning snö
snöslask
snösörja
spricka i isen
gli
gump
skank
apportera
agility
ardenner
bläs
skänkel
skarabé
ina
traké
perenn
klänge
herbarium
stängel
ympa
spaljé
luka
ha gröna fingrarvråk
tjäle
jökel

fiskyngel
bakdel på djur
bakben på djur
hämta, om hund
hundhoppning
en sorts häst
ljus pannfläck på häst
hästryttarens ben
en skalbagge
låta som myggor
insekters andningsorgan
flerårig växt
växtfäste
samling pressade växter
blomstjälk
plantera in växtskott
ställning för klätterväxt
rensa ogräs
duktig på trädgårdsarbetespricka i isen
frusen mark
glaciär

övrigt

spillning
träck

NATUR

land

brink
lid
klint
klitt

vatten (1)

maritim
arkipelag
holme
kobbe

vatten (2)

grynna
lagun
tjärn
fjärd
göl

mark och terräng

kuperad
oländig
karg

väderbenämningar

fimbulvinter
brittsommar
järnnatt
dagsmeja

vinden

bleke
stiltje
laber
kuling
kultje

MEDICIN

områden (1)

audiologi


avföring
avföring

liten sluttning
mindre backe
bergshöjd
sanddynhavsanknuten
övärld
liten ö
liten ölitet grund
grund liten sjö
liten skogssjö
öppet vattenområde
liten vattensamlingbackig
svårframkomlig
kal och ofruktsamsträng vinter
varma höstdagar
kall sommarnatt
töväder i solskenvindstilla
vindstilla
om svag vind
hård vind
hård vind

läran om hörseln


exkrement
fekalier

ed
näs
ravin
bränning
dyning
krabb
jokk
gatt
kanjon
katarakt
gejseralvar
gungfly
morasrotblöta
braska
kvalmig
byig

mojna
sefyr


cytologi


avföring
avföring

landtunga
smal landtunga
brant bergsklyfta
våg som bryts mot strand
lång och bred våg
med korta och höga vågor
fjällbäck
trång farled; inlopp
dlup floddal
stort vattenfall
varmt sprutande källakalt landskap
osäker mark
sumpmarkkraftigt regn
vara kallt ute
varm och fuktig
om oregelbunden vind
vindskydd
stillna, om vind
västanvind


läran om cellerna
ergonomi
farmakologi

områden (2)

histologi
neurologi
nutrition

specialister

logoped
naprapat

sjukdomar (1)

afasi
albinism
anemi
artrit

sjukdomar (2)

encefalit
hepatit
krupp

åkommor (1)

amnesi
appendicit
ataxi
delirium
dyspepsi

åkommor (2)

konvulsion
lumbago
nekros
paroxysm
pneumoni

tekniker (1)

dialys
diet
ektomi
eutanasi

tekniker (2)

lavemang
mammografi
manikyr
läran om arbetsmiljön
läran om läkemedelläran om kroppsvävnader
läran om nervsystemet
näringsläratalterapeut
led- och muskelspecialisttalproblem
brist på pigment
blodbrist
ledinflammationhjärnhinneinflammation
leverinflammation
andningssjukdomminnesförlust
blindtarmsinflammation
fel i muskelkoordinationen
förvirringstillstånd
matsmältningsstörningkrampanfall
ryggskott
vävnadsdöd
häftigt sjukdomsanfall
lunginflammationreningsteknik, tex av blod
kosthållning
medicinsk bortskärning
dödshjälptarmsköljning
bröstcancerundersökning
handvård
gerontologi
geriatripatologi
pediatrik
venerologiortoped
receptariebronkit
bulimi
dyslexi
struma
tetanus
infarkt
inkontinens
ischias
katarr
koliktakykardi
tinnitus
utgjutning
ödem
fysioterapi
homeopati
kiropraktik
palpera
pedikyr
rehabilitera
läran om åldrandet
läran om ålderssjukdomarläran om sjukdomar
läran om barnsjukdomar
läran om könssjukdomarrörelsespecialist
apoteksutbildadluftrörsinflammation
hetsätning
läs- och skrivsvårigheter
sjukdom i sköldkörteln
stelkramp
vävnadsdöd
oförmåga att hålla sig
värk i höftnerven
inflammation i slemhinna
tarmkrämporhjärtklappning
öronsus
vätskeansamling i kroppen
svullnad på kroppen
sjukgymnastik
naturläkemetod m spädning
ryggbehandling
undersöka med händerna
fotvård
träna upp efter sjukdom
stomi

huden

dermatologi
psoriasis
pigment
blemma

blodet

hematologi
intravenös
transfusion
åderlåta
hemoglobin

störningar

spasm

skador

blessyr
bråck
fissur

ämnen

albumin
anithistamin
enzym

medel

antibiotika
antabus
cerat
liniment
kinin

kroppsvätska mm

sekret

utvärtes anatomi

anatomi
fysionomi
statur
ankel

invärtes anatomi (1)

alveol
öppningshål från magenläran om huden
en hudsjukdom
färgämne, tex i huden
liten blåsaläran om blodet
via blodet
blodöverföring
ta blod
färgämne i blodetmuskelryckningsmåskada
utbuktande kroppsskada
sprickaprotein i blodet
allergimedicin
påskyndande kroppsämnebakteriedödande medel
medel mot alkoholbegär
läppsalva
ingnidningsmedel
febernedsättande medelavsöndringsvätskakroppens uppbyggnad
utseende
kroppsbyggnad
fotledlungblåsa eller hålighet
kvissla
papill
polyp
follikeltrombocyter
septisk
emboli
levra sig
ticfistel
luxation
rupturgammaglobulin
insulin
östrogenmixtur
placebo
sedativ
serum
valerianalymfadiafragma
extremiteter
genitalier
thoraxaorta
hudakne
vårta
hudutväxt
hårsäck eller småkörtelblodplättar
blodförgiftande
blodpropp
stelna, om blodet
ofrivillig muskelryckningonormal kanal i kroppen
urledvridning
bristningäggviteämne
sockerupptagande hormon
kvinnligt könshormonläkemedelsblandning
verkningslös medicin
nervlugnande medel
botemedel gjort av blod
nervlugnande läkeväxtvävnadsvätskamellangärde
ben och armar
könsdelar
bröstkorghalspulsåder
brosk
ganglie

invärtes anatomi (2)

patella
prostata
sinus

tänderna

odontologi
dental
gingivit
pulpa

ögonen

oftamologi
okulär
retina
astigmatism

redskap/hjälpmedel

ampull
bäcken
kanyl
kompress
mitella

tillstånd

analgesi
atrofi

beskrivande termer (

antiseptisk
malign
benign
cerebral
epidemisk

beskrivande termer (

palliativ
profylaktisk
resistent
sanitär

barnafödande

obsetrik
konception
stödjande kroppsvävnad
anhopning av nervcellerknäskål
körtel under urinblåsan
hålrum i kroppenläran om tänderna
tandanknuten
tandköttsinflammation
mjukdel inuti tandläran om ögonen
via synen
ögats näthinna
brytningsfel, tex i ögatmedicinkapsel
skål för toalettbehov
injektionsrör
sårförband
trekantig förbandsduksänkt smärtuppfattning
förtviningbakteriedödande
elakartad
godartad
hjärnanknuten
smittsamom lindrande vård
förebyggande
motståndskraftig
hygieniskförlossningsvård
befruktning
ligament
menisksynaps
vindel
amalgam
emalj
mola
glaukom
myopi
starr
vagelpeang
protes
sond
stetoskop
suturförvina
erogen
inherent
klinisk
mental
somatisk
steril
taktil
ulcerösinsemination
grossess
ledband
broskskiva i knäetnervkontakt i hjärnan
böj, krök
kvicksilvermetall till hål
glas- eller tandskikt
småvärka
grön starr
närsynthet
grumlig ögonsjukdom
inflammerad ögonlockblodkärlsklämma
konstgjord kroppsdel
undersökningsinstrument
hjärtlyssnarinstrument
kirurgiska stygnskrumpna
lustanknuten
medärvd
vårdpraktisk
psykisk
kroppslig och ej psykisk
bakteriefri; ofruktsam
via beröring
sårigkonstgjord befruktning
graviditet
barnsbörd
sätesbjudning
prematur

kroppsprocesser

koagulera
metabolism
motorik
ovulation

folkhälsa

pandemi

KULTUR

KUNGEN

regal
rojalist
apanage

GRAFISK FORM

typografi
layout
art director
copywriter

SPRåKLIGT

områden

dialektik

visdomsord mm

aforism
sentens
devis

uttal

fonetik
nasal
labial

hålla tal

demagog
agitera
brandtal
polemik
förlossning
födsel fötterna först
för tidigt föddstelna
ämnesomsättning
rörelseförmåga
ägglossningvärldsspridd smitta

kunglig
kungatrogen
statsbidrag till kungahusetutformning av trycksaker
grafisk komposition
reklamformgivare
textförfattare t reklam

ett slags härledningskonstvisdomsord
visdomsord
valspråkläran om språkljud
via näsan
via läpparnahetsande talare
ivrigt argumentera för
starkt framförande
hetsig debatt
placenta
embryo
fontanellperistaltik
respiration
tonus
transpirerascreening

konselj
audiens
reproteknik
raster
anfang


maxim
motto
slagordguttural
artikulera
intonationandraga
plädera
konstpaus

moderkaka
tidigt foster
förmjukning på babyhuvudtarmrörelse
andning
musklers vilospänning
svettasstor folkundersökning

regeringsmöte med kungen
mottagning hos kungen
återgivning av original
rutmönster i trycksak
utsmyckad begynnelsebokstav


kort visdomsregel
valspråk
mottovia halsen
uttala tydligt
tonfallanföra något
argumentera för
avsiktligt taluppehåll

ord och bokstäver

anagram

ordtyper

antonym

språk

bilingual

grammatik mm

deklinera

LITTERATUR

dikt

allitteration

skrift

divis

SåNG OCH MUSIK

korist
sopran
alt
falsett
mezzosopran

tempon mm

adagio
andante
allegro
presto
dolce

SåNG OCH MUSIK

korist
sopran
alt
falsett
mezzosopran

RELIGION

riktningar

monoteism


omkastade bokstävermotsatsordtvåspråkigböja ord

begynnelserimbindestreckkörsångare
högt röstläge i sång
högt röstläge i sång
högt röstläge i sång
mellanläge i sånglugnt, långsamt
lugnt
livligt, snabbt
mycket snabbt
mjuktkörsångare
högt röstläge i sång
högt röstläge i sång
högt röstläge i sång
mellanläge i sång

tron på en enda gud


palindromdiminutivdiftong

assonansbaryton
tenor
bas
doa
forte
crescendo
diminuendo
stackato
legatobaryton
tenor
bas
doa


polyteism


samma ord baklängesförminskningsordstavelse med två vokaler

ett slags halvrimmellanläge i sång
lågt röstläge i sång
lågt röstläge i sång
sjunga i bakgrunden
starkt
ökande i styrka
avtagande i styrka
hackiga övergångar
mjuka övergångarmellanläge i sång
lågt röstläge i sång
lågt röstläge i sång
sjunga i bakgrunden


tron på flera gudar
panteism
ateism
agnosticism

i kyrkan

antependium

ljusring

aura

giftemål

eklatera
polygami

kyrkliga yrken

abbot
abbedissa

KONST

konstformer (1)

akvarell
byst
torso
collage

konstformer (2)

kamé
kroki
montage

dekorationer

arabesk
kurbits
stuckatur

stilar

ism
dadaism
impressionistisk

tekniker/redskap

etsa
gouache
gravyr
kalkera
att gud finns i allt
tron att gud ej finns
kunskap om gud är omöjligaltarförhängestrålglans runt personoffentliggöra förlovning
månggifteklosterföreståndare
klosterföreståndarinna

vattenfärgsmålning
skulptur av överkropp
skulptur av överkropp
bild av ihopklistrade delarkonstverk av ädelsten
skissmåleri av modeller
ihopsatt verkornament med bladslingor
blomstermåleri
gipsdekorationerkonstriktning
irrationell konstriktning
snabb och flyktiggöra en bild med syra
täckande vattenfärger
tryckbild från inristning
rita av
baptism
metodism
lysning
brudnäbbdiakon


fresk
mobil
installation
mosaik
relief
stillebenornament
snirkel
siranaturalism
surrealistisk
litografi
staffli
pannå
passepartout
tillämpare av vuxendop
frikyrklig rörelse
meddelande om giftemål
barn vid bröllopkyrklig socialarbetare


en sorts väggmålning
rörligt konstverk
större konstverk
ihopsatta olikfärgade bitar
utstickande bild
målning av föremålutsmyckning
krusidull
göra fina detaljerverklighetstrogen stil
overkligt konstig
bildtryck
tavelställning
träskiva för målning
pappersram
terrakotta

ARKITEKTUR

hus/byggnader

annex
flygel
paviljong

byggnadsverk (1)

akvedukt
viadukt
gradäng

byggnadsverk (2)

palissad
parterr
pergola

detaljer (1)

arkad
balustrad
burspråk
etage

detaljer (2)

pilaster
skrank
språng
spröjs

rum

alkov
atrium
foajé
gemak

gator

aveny
boulevard

upphöjda platåer

piedistal
podium
pult

lerkeramik

sidobyggnad
sidobyggnad
sidobyggnad; lusthusvattenledande bro
väg- eller järnvägsbro
trappformad åskådarplatshögt staket av pålar
blomsterterass
blomstervalvpelargång
räcke med små pelare
fönsterförsedd utbyggnad
våningsplaninbyggd pelare i vägg
avskiljande räcke
utskjutande husdel
list som delar ett fönsterlitet utrymme, sängnisch
rum utan tak
förhall
praktrumbred gata
bred trädkantad gataupphöjd ställning
upphöjd platå
upphöjd ståplatsrotunda
bungalow
suterrängkampanil
kolonn
obeliskpiazza
pylon
gavel
nisch
nock
pannåtilja
tinne
svale
kabinett
tambur
svale
vestibulesplanad
strögtribun
estrad
rund byggnad
enplansvilla
våning under marknivåklocktorn
hög rund pelare
pelarformad statytorg
avsmalnande pelartorn
kortsida på hus
fördjupning, litet utrymme
takås
dörrfältgolvplanka
upphöjd del av mur
yttergång längs husvägg
litet rum
kapprum
farstu
förhallbred trädkantad gata
promenadgataupphöjd scen
upphöjd plattform


material

jakaranda

HEMMA

INREDNING

ampel
baldakin
bidé

möbler

buffé
chiffonjé
etagär
hurts

soffor mm

divan
dyschatell
kanapé
ottoman

SJöFART

båtar

eka
brigg
djonk
gondol

segling

anlöpa
embarkera
debarkera
spinnaker
lovart

övrigt

nautik
bäring
frälsarkrans
gisten
marin

HOTELLett träslag

hängande blomkruka
takhimmel
tvättfat för underlivetstort servisskåp
hög byrå med skrivklaff
prydnadshylla
skrivbordsbyrålåg soffa
en liggsoffa
soffa
rygglös soffa; fotpall

liten roddbåt
tvåmastat segelfartyg
kinesiskt segelfartyg
långsmal kanalbåtinkomma till hamns
gå ombord
gå i land
ballongliknande försegel
sida mot vindensjöfartsvetenskap
riktning till havsobjekt
livboj
otät
havsanknuten

teak

konsol
lavoar
kommod
pulpet
sekretär
vitrinschäslong
hammock
emma
taburett

sampan
yacht
katamaran
galärslör
länsa
dävert
fender
marina
redare
gast
jungman


möbelträ

utskjutande stöd
bord med tvättfat
skåp med tvättfat
möbel att luta bok på
byrå med skrivbord
glasskåpvilosoffa
gungsoffa
en fåtölj
stol utan ryggstöd

liten flodbåt
stor lyxbåt
tvådelad båt
roddskeppvind snett akterifrån
segla jämsmed vinden
lyftkran för livbåt
stötskydd på båt
småbåtshamn
fartygsägare
besättningsman
skeppsgosse
blandat

gästgiveri
pensionat
hospits
beläggning

MAT

maträtter

ragu
ratatouille
fondue
crepe
polenta

bakverk/efterrätt

biskvi
croissant
giffel

tillstånd

ankommen
gällen

råvaror

astrakan
bigarrå
korint
pomerans
endiv

ställen

bistro
brasseri
bodega

tillagningssätt

blanchera
bräcka
bräsera
flambera

metoder

marinera
laka ur
kandera
panera


värdshus
litet hotell
litet hotell
upptagna gästplatser

köttstuvning
grönsaksröra
doppgryta
pannkaka med fyllning
majsgrötliten kaka
smördegsbröd
smördegsbrödsmårutten, om frukt
halvsur, tex om mjölkett sorts äpple
ett slags körsbär
litet russin
en citrusfrukt
ett slags salladsväxtenklare matställe
enklare matställe
vinstugahastigt koka upp
småsteka
småsteka och koka
tillaga med eldlägga i kryddvätska
dra ut gm blötläggning
överdra med socker
använda ströbröd på


piccolo
portier
halvpension
helpension

gulasch
borstj
bouillabaisse
consommé
struva
parfait
kompotthärsken
haricots verts
mangold
entrecote
inkråm
fjälstercharkuteri
pentry
visthusförvälla
griljera
pochera
sjudarimma
skira
trancherahotellpojke
hotellbetjänt
hotellerbjudande
hotellerbjudande

köttsoppa
rödbetsoppa
fisksoppa
soppa av klar buljong
flottyrkokt bakverk
en sorts glass
sockerkokt fruktom gammal mat
gröna bönor
en spenatgrönsak
köttskiva av mellanrev
inälvor
korvskinn av tarmarköttaffär, -avdelning
litet kök
matbodhastigt koka upp
hastigt steka
småkoka
småkokalättsalta
smälta smör
skära upp mat

redskap

halster
kittel
kåsa
lagg
mortel

aktioner

anrätta
inmundiga
dinera
supera

ämnen

kristyr
melass
löpe
kvarg
vassle

KLäDER

huvudbonader

barett
dok
fez
huckle

kroppen (1)

anorak
blazer
duffel
kaftan

kroppen (2)

parkas
poncho
sari
toga

tillbehör

gördel

ben/fötter

bermudas
damask
krinolin


stekgaller
stor gryta
mugg med handtag
stekpanna
matkärl för krossningtillaga måltid
äta
äta middag
äta kvällsmatsockerglasyr
biprodukt från socker
ennzym f osttillverkning
ostmassa
vätska från osttillverkning

ett slags basker
nunneslöja
ett slags turkisk mössa
huvudsjalvindtät jacka
udda kavaj
ytterrock
prästrockvindtät jacka
överplagg
svepande kvinnodräkt
svepande dräktbälte; höfthållareknälånga kortbyxor
benplagg
utbuktande kjol


samovar
sifon
snipa
terrin
karottsmörja kråset
kolka
undfägna
förplägalaktos
gluten
pektin
fond


hätta
kalott
mitra
kimono
kolt
korsett
negligétrikå
tunika
ulster
kravattloafer
mamelucker
pantalonger


tekokare
sprutflaska
liten gräddkanna
soppskål
serveringsskåläta god mat
dricka i mängder
bjuda på mat
ge mat tillmjölksocker
protein i mjöl
gelebildande ämne i sylt
buljonglösning


enkel spetsig huvudbonad
liten huvudbonad
biskopsmössa
lång dress
vid knapplös jacka
midjelyftande underplagg
nattlinneelastiskt klädesplagg
lång skjorta
tjock ytterrock
halsplaggsko utan snören
knälånga underkläder
långbyxor
sarong

detaljer

bräm
brätte
dekolletage
linning
mudd

prydnader

epålett
krås
plym

SöMNAD

tyger/material (1)

brokad
damast
denim
flor
kaki

tyger/material (2)

lärft
mohair
rayon
resår

blandat

klut
schabrak

tekniker/redskap

batik
drapera
garva
häckla

MILITäR

truppenheter (1)

garde
garnison
konvoj
legion

höftskynkeett slags kant
utstickande kant hos hatt
urringning
midjekant på plagg
vrist-, handledsbandaxelprydnad
puffkrage
prydnadsfjäder på hatt

sidentyg med guldtråd
enfärgat vävtyg
jeanstyg
tunt tyg, tex i slöja
sandfärgat tygtätvävt bomullstyg
ett slags ull, garn
konstsilke
töjbart materialtygstycke
stort praktfullt tygmetod för tygfärgning
ordna i veck
göra läder
redskap för lin

skyddsvakt
trupper på viss ort
skyddad transport
frivilligarmé

skört
slejf
slits
sprund
revär
rysch
volang

kalikå
kanvas
kretong
kräpp
lamérya
tyll
velour
stramaljvarp
karda
knyppling
makramé
tråckla

milis
kohort
brigad


bakdel på klädesplagg
rem på klädesplagg
smal öppning
smal öppning
mönsterband längs benet
rynkad kläddekoration
rynkad kläddekoration

ett tjockt bomullstyg
grovt tyg
tryckt bomullsväv
tunt krusigt tyg
tyg med metalltrådarmattmaterial
tunt tyg
sammetslikt tyg
väv att brodera pålängsgående vävtrådar
ullredskap
trådflätning t spetsar
konstverk av knutar
sy grovt i förväg

beväpnad folkgrupp
ett slags truppenhet
ett slags truppenhet


truppenheter (2)

infanteri
kavalleri
flottilj

platser

citadell
kastell
kantin

personer

marskalk
amiral
kadett
menig

utrustning

mundering
brynja
harnesk

övrigt

kommendera
arkebusera
skyldra
parera

PSYKOLOGI

syndrom

narcissism
kleptomani
exhibitionism
fobi

ÖVRIGT

grekiska eponymer

gordisk knut
alexanderhugg
dionysisk
pyrrusseger
ariadnetråd

övriga eponymer

potemkinkulisser
machiavellisk


armé till fots
armé till häst
flygförband; sjöstyrkafästning
liten fästning
servering för soldaterhögste befälhavare
befäl över flottan
officerselev
ej befälomgång soldatkläder
metalldräkt
bröstpansarföra befäl över; beordra
avrätta med gevär
göra gevärshälsning
avvärja

självförälskelse
drift att stjäla
drift att visa upp sig
överdriven rädsla

enkelt löst svårt problem
drastisk problemlösning
livsberusad
kostsam seger
ledtråddöljande fasad
samvetslös


armada
korvett
bivack
kasern
femtekolonnare
quisling
överlöpare
kask
hillebard
kollaborera
desertera
lejd


agorafobi
klaustrofobi
neuros


trojansk häst
akilleshäl
sisyfosarbete
damoklessvärd
kainsmärkekrigsflotta
litet krigsfartyg
nattläger utomhus
soldatboende
förrädare
förrädare
förrädare
en sorts hjälm
spjutyxa
samarbeta med fienden
rymma från krigstjänst
löfte om skydd


torgskräck
rädsla för instängdhet
psykologist besvär


gömt angrepp inifrån
sårbar punkt
fruktlöst evighetsarbete
överhängande fara
ondsketecken

övriga eponymer

potemkinkulisser
machiavellisk

färger

azur
umbra
cerise
cendré
henna

billigt

adjektiv på o (1)

oansenlig
oantastlig
oavlåtlig
oavvislig

adjektiv på o (2)

odisputabel
ofelbart
oförblommerad
oförgriplig

ord på -sint

småsint
storsint
kortsint

längta

smäkta
sukta

temp

döljande fasad
samvetslöshimmelsblå
mörkbrun färg
körsbärsröd
mellanblond
rött färgämne

liten och obetydlig
felfri, perfekt
ständig
nödvändig och ofrånkomligobestridlig
utan undantag
rakt på sak
fast och bestämdpetig; lumpen
nobel och överseende
oförutseendelängta
längtakainsmärke
ockra
indigo
magenta
cyan
sepia

oavvänd
obeaktad
obetingat
obevekligoförhappandes
oförmedlad
oförmärkt
oförskylldlångsint
tungsint
lågsinttrakta
trånaondsketecken
ett färgämne
mörkblå färg
lila färg till tryck
turkos färg till tryck
brun färg

stadig och oavbruten
förbisedd
fullständigt
orubbligplätsligt
direkt och oväntad
osedd, i smyg
oförtjäntoförlåtande
dyster
elaklängta
längta