Förskoleklass

Barn får sin allra första anknytning till skolan när de börjar i förskoleklass på hösten som sammanfaller det år barnen fyller 6 år. Att gå i förskoleklass kostar ingenting och enligt lag är förskoleklass obligatorisk från och med höstterminen år 2018. Förskoleklass har på senaste åren fått en allt viktigare roll för att barn lättare ska kunna hantera övergången från förskola till grundskolans första läsår.

Obligatorisk förskoleklass

Det finns ett antal regler vad gäller obligatorisk förskoleklass och i grunden är det lagstadgat från det år ett barn fyller 6 år, men undantag finns.

Vid begäran om uppskjuten skolplikt. Om vårdnadshavare begär att deras barn ska få påbörja förskoleklass ett år senare och hen har särskilda skäl till detta så kan hemkommunen eventuellt besluta att skjuta upp skolplikten tills barnet fyllt sju år istället. Under tiden kommer barnet få gå ytterligare ett år i förskolan.

Vid begäran att hoppa över förskoleklass. Samma regel gäller om vårdnadshavare vill skippa förskoleklass och påbörja första klass i grundskolan direkt, så finns den möjligheten. Det är dock rektorn på den sökande grundskolan som beslutar om barnet får börja tidigare eller inte.

En god övergång till skolan

Förskoleklass är barnets första steg in i skolan. Det finns ofta ett tätt samarbete mellan grundskolans årskurs ett och förskoleklassen för att ge barnet ett så naturligt sätt som möjligt komma in i den nya skolan samt deras personal. Eftersom det råder en stor skillnad mellan förskola och första klass där barnen får lära sig att sitta ner en längre period och kunna lyssna på läraren, är förskolan mycket mer avslappnad och fokuserad på lek och barnens kognitiva utveckling.

Stöd, hälsa och försäkring

Skolhälsovård med läkare och sjuksköterska har alla elever som går i förskoleklass tillgång till. Detta utgör också ett stöd för de elever som behöver något slags stöd för att följa sin fysiska utveckling. Skolan har ansvaret att tillgodose dessa elever med det stöd som de är i behov av. Samtliga barn i förskoleklass och fritidshem är alla olycksfallsförsäkrade alla dygnets timmar.

Föräldrarnas delaktighet

Eftersom ni som föräldrar känner era barn allra bäst finns bra sätt att vara engagerad i skolan, bidra med förändringar och förslag. Ett sådant sätt är att vara engagerad i skolans föräldraråd där föräldrar kan träffas och diskutera, inspirera och framför allt lära känna varandra. Föräldrarådet kan i sin tur leda fram till goda idéer och förslag som föräldrarna kan lyfta i nästkommande föräldramöte.

Föräldramöten och utvecklingssamtal

Som förälder blir du bjuden till minst ett föräldramöte per termin. Föräldramötet ger information om aktiviteter i förskoleklassen. Du har också möjlighet ta upp frågor och ämnen som du anser vara viktiga. En gång per termin håller också förskolläraren ett utvecklingssamtal med dig och ditt barn. Då får ni träffas och diskutera ditt barns trivsel i förskoleklassen och sätter upp mål för barnets eventuella förbättringsområden den närmaste tiden.

zerif-lite