Tidigare resultat

[Tillbaka]

RESULTAT VT2017:

Ca 12-13 av de 20 orden fanns med bland ordlistans 5000 ord.

KOMMENTAR: Ett helt okej resultat. Denna gång var det extralista 1 som hade storslam och stod för 4 av orden (kurage, abrupt, svulstig och anvisa). Grundlistan täckte in övriga 8-9 ord. Vad gäller MEK-delen uppnåddes ett riktigt bra resultat. Hela ca 60 ord kom med, se under tabellen. Endast VT2013 har ett lika högt resultat på MEK-delen uppnåtts.

1. kurage =tapperhet med som mod (i extralista 1)
2. abrupt =plötsligt med som plötslig (i extralista 1)
3. torgföra =öppet uttrycka ej med  
4. preferens =något man föredrar med som något som föredras
5. nischad =specialiserad halvt med som nisch=fördjupning, litet utrymme
6. domän =område med som område
7. svulstig =alltför utsmyckad med som överdrivet elegant (i extralista 1)
8. celiaki =glutenintolerans ej med  
9. försitta =missa med som gå miste om
10. såta vänner =nära vänner ej med  
11. symtomatisk =kännetecknande med som typisk
12. dränage =bortledning av vätska med som dränera=avleda vatten, torrlägga
13. ögonblickligen =utan dröjsmål ej med  
14. eskapism =verklighetsflykt med som verklighetsflykt
15. anvisa =tilldela med som bevilja pengar (i extralista 1)
16. jämkning =anpassning med som jämka=justera, flytta lite
17. missunnsam =ogenerös ej med  
18. skröna =fantasifull berättelse med som lögnaktig historia
19. representera =motsvara ej med  
20. deduktion =härledning ej med  

Följande ca 60 av ordlistans ord förekom även på MEK-delen:
immun, evolution, rudimentär, supplementär, reaktionär, abstrakt, metafor, provocera, surrealistisk, figurativ, imaginär, perception, pedagogisk, observera, disparat, intrikat, obstinat, adekvat, i tid och otid, i sinom tid, definition, effektuera, intellektuell, oansenlig, vansklig, enahanda, kultur, nämnd, ensemble, hårdra, opponera, öronmärka, motion, fingervisning, universal, insikt, motorik, kognitiv, rapsodi, referens, särpräglad, omhulda, komplex, diplomatisk, stagnera, hunsa, monetär, ontologi, liturgi, anestesi, osteopati (som osteoporos), reservation, medelst, visavi, åberopa, fortlöpande, gengälda, devis, embargo, schablon, beting.RESULTAT HT2016:

Ca 10-11 av de 20 orden fanns med bland ordlistans 5000 ord.

KOMMENTAR:
Lite av ett bottennapp denna gång. Detta jämfört med t.ex. förra provet då 14-15 av orden kom med. En del ämnesspecifika ord förekom, såsom aspartam och simpa. Sedan var de utländska låneorden relativt få. Istället förekom flera "svenska" ord såsom vanställa, åtskilliga och otidsenlig. På MEK-delen prickades 43 av orden in, se under tabellen, vilket får anses vara ett okej resultat. Sammanfattningsvis får vi hoppas på bättre tur igen nästa prov.

1. spannmål =sädeskorn ej med  
2. estetisk =smakfull med som skön och smakfull
3. permafrost =ständig tjäle halvt med som tjäle=frusen mark
4. vanställa =förfula ej med  
5. aspartam =sötningsmedel ej med  
6. åtskilliga =många ej med  
7. överlöpare =förrädare med som förrädare
8. manierad =konstlad med som konstlad
9. anestesi =bedövning med som bedövning, känsellöshet
10. prata bredvid mun =försäga sig ej med  
11. i ottan =tidigt med som otta=tidig morgonstund
12. förlägga =placera ej med  
13. selektion =urval med som urval (i extralista 1)
14. otidsenlig =omodern ej med  
15. resonans =återklang med som genklang, medsvängning
16. futilitet =obetydlighet med som futil=obestydlig
17. röja =avslöja ej med  
18. simpa =fiskart ej med  
19. gångbar =giltig med som giltig
20. filantrop =människovän med som människovän, välgörare

Följande 43 av ordlistans ord förekom även på MEK-delen:
mutation, defekt, ingjuta, besitta, tillika, förstulen, ouvertyr, serenad, parnass, diskrepans, analogi, kongruent, bestånd, gagna, debitera, deportera, deponera, innovation, relevant, liberal, sinnebild, visionär, silhuett, kliché, emblem, rationell, te sig, excentrisk, cynism, stetoskop, jargong, inventera, exploatera, initiera, förbiseende, prognos, etnisk, indikera, ekvivalent, androgyn, kanalisera, genre, norm


RESULTAT VT2016:

Ca 14-15 av de 20 orden fanns med bland ordlistans 5000 ord.

KOMMENTAR:
Ett riktigt bra resultat igen. Utöver grundlistans 11-12 inprickade ord stod extralista 2 för en bra utdelning med tre av orden: hippologi, gordisk knut och svinn. Vad gäller MEK-delen innehöll den flera svåra ord denna gång och ordlistan fick med 48 av dessa ord, se under tabellen.

1. målande =uttrycksfull ej med  
2. eloge =beröm med som beröm
3. puka =slaginstrument ej med  
4. alludera på =anspela på med som anspela på
5. pseudointellektuell =skenbart bildad person halvt med som pseudovetenskaplig=skenbart vetenskaplig
6. hippologi =läran om hästar med som hippolog=hästexpert (extralista 2)
7. bejakande =bekräftande ej med  
8. ocker =att göra oskälig vinst med som oskäligt höga priser
9. florera =frodas med som få stor utbredning
10. eftermäle =eftervärldens omdöme med som minne efter döden
11. alter ego =andra jag med som andra jag
12. preskribera =avskriva med som avskriva gamla brott
13. gordisk knut =svår uppgift med som enkelt löst svårt problem (extralista 2)
14. bestyrka =intyga ej med  
15. ellips =geometrisk figur med som oval
16. kufisk =underlig med som underlig
17. svinn =förlust med som små lagerförluster (extralista 2)
18. nagga =gnaga med som göra små hål
19. med ens =plötsligt ej med  
20. patina =åldrad yta med som beläggning, på t.ex koppar

Följande 48 av ordlistans ord förekom även på MEK-delen:
ringakta, relevant, vision, pretentiös, koncept, plausibel, konjunktur, kompatibel, penibel, karakteristisk, tinnitus, akustik, kognitiv, våda, glåmig, respons, erinran, renommé, mandat, falna, hypotes, akronym, hyperbol, parafras, estetisk, förbigå, eterisk, försumma, fatal, evidensbaserad, intuition, tes, empiri, villfarelse, bihang, mynna, primär, myt, stringent, autentisk, konsensus, frivol, kapabel, menlig, emfatisk, trivial, föranstalta och diplomatisk


RESULTAT HT2015:

Ca 13 av de 20 orden fanns med bland ordlistans 5000 ord.

KOMMENTAR:
Ett okej resultat denna gång. Grundlistan prickade in 11 av orden och extralista 1 fick med 2 av orden (i gåsmarsch och installation). På MEK-delen förekom 38 av orden, se under tabellen.

1. magnifik =praktfull ej med  
2. fragmentering =sönderdelning halvt med som fragmentarisk=ofullständig
3. etsa sig in =bränna sig fast ej med  
4. valör =värde ej med  
5. uppfordrande =uppmanande halvt med som anfordran=uppmaning
6. lobotomi =hjärnoperation ej med  
7. svartmåla =förtala ej med  
8. bifall =samtycke med som bifalla=samtycka
9. hårdragen =långsökt med som hårdra=tolka alltför bokstavligen
10. lekamen =kropp med som kropp
11. nisch =specialområde med som kulminera=som fördjupning, litet utrymme
12. momentan =tillfällig med som ögonblicklig
13. föreskrift =bestämmelse med som bestämmelse, instruktion
14. käbbla =gräla ej med  
15. exil =landsflykt med som landsflykt
16. i gåsmarsch =i rad med som på rad efter varandra (i extralista 1)
17. installation =invigning i ämbete med som invigning av professor (i extralista 1)
18. undergräva =försvaga med som långsamt förstöra
19. gastronomi =finare matlagning med som matlagningskonst
20. stipulerad =fastställd med som stipulera=bestämma

Följande 38 av ordlistans ord förekom även på MEK-delen:
orden, allmosa, eftergift, tillskriva, komprimera, hämma, slagg, befrämja, verifiera, approximera, kriterium, anförtro, maner, mundering, strömning, perspektiv, antroposofi, brytningstid, filantropi, diakon, autonomi, medium, vedertagen, impulsiv, direktiv, förtjänstfull, förkovra, ringa, måttlig, ansenlig, profan, ideell, reell, partiell, lyrisk, exalterad, svulstig, facila


RESULTAT VT2015:

Ca 15-16 av de 20 orden fanns med bland ordlistans 5000 ord.

KOMMENTAR:
Ett förträffligt resultat. Grundlistan hade en stabil utdelning och fick med 13-14 av orden. Av extralistorna var det denna gång extralista 2 som prickade in resten av orden. Ordlistan lyckades även bra på MEK-delen där 51 av orden med, se under tabellen.

1. signalement =beskrivning med som personbeskrivning
2. uppsåtlig =avsiktlig med som uppsåt=avsikt
3. talg =fett med som ett slags fett (i extralista 2)
4. kontrastera =bilda motsats med som kontrast=tydlig skillnad, motsats
5. eklips =förmörkelse med som sol-, månförmörkelse
6. snart sagt =så gott som ej med  
7. aktualitet =nyhet ej med  
8. inmudiga =äta med som äta
9. krum =böjd med som böjd och krokig
10. tirader =mångordiga yttranden med som tirad=lång ström av ord
11. kulmen =höjdpunkt med som kulminera=nå sin höjdpunkt
12. verkningsfullt =effektivt halvt med som verkningsgrad=mått på effektivitet (i extralista 2)
13. ge upphov till =orsaka med som upphov=ursprung
14. skimning =kortbedrägeri ej med  
15. absurd =orimlig med som orimlig
16. ensemble =grupp med som samverkande grupp
17. hysa =ge husrum åt halvt med som hysa=ha inombords (extralista 2), och avhysa=vräka från bostad
18. provokation =utmaning halvt med som provocera=utmana (förekom även HT2006 och filtreras bort med standard- inställningarna)
19. taktil =som avser känsel och beröring med som via beröring
20. chimär =inbillning med som illusion, inbillning

Följande 51 av ordlistans ord förekom även på MEK-delen:
opinion, gehör, ballad, flanera, anemi, akustisk, kulör, kollektiv, gå i bräschen för, besitta, permutation, elementär, plausibel, veritabel, komplex, kollega, trivial, reflektion, observera, antropologi, histologi, porös, flexibel, elastisk, komprimera, destruktiv, diginitet, prognos, stötesten, rekrytera, perspektiv, införliva, negligera, obefogad, tempererat, infatta, termisk, ad hoc, inkognito, in spe, de facto, ergonomi, funktionell, spatiös, estetisk, vision, relik, extrahera, saklig, ideell


RESULTAT HT2014:

Ca 12-13 av de 20 orden fanns med bland ordlistans 5000 ord.

KOMMENTAR:
Ett okej resultat denna omgång som var väldigt svårtippad. Flera ovanliga hp-ord och uttryck förekom såsom fradga, spel för galleriet och sömndrucken. Grundlistan fick med 8-9 av orden och extralista 1 lyckades pricka in hela 4 av orden. På MEK-delen uppnåddes ett lysande result: hela 59 av orden fanns med, se under tabellen.

1. konferera =överlägga ej med  
2. centrifug =roterande behållare ej med  
3. sömndrucken =omtöcknad av sömn ej med  
4. oboe =blåsinstrument ej med  
5. de facto =i själva verket med som i själva verket
6. spel för galleriet =publikfrieri ej med  
7. efterleva =skiva ej med  
8. förtrytelse =förargelse med som missnöje (i extralista 1)
9. välsituerad =rik med som förmögen
10. domesticera =tämja med som göra till husdjur
11. vinna gehör =få medhåll med som få gehör=få gensvar (i extralista 1)
12. inventering =kartläggning med som inventera=gå igenom förråd
13. rådvill =obeslutsam med som osäker, tveksam
14. fradga =skum ej med  
15. retro- =tillbaka- halvt med som retrospektiv=tillbakablickande
16. genmäle =svar med som genmäla=svara
17. differentiera =skapa variation i med som särskilja (i extralista 1)
18. läckergom =finsmakare med som finsmakare (i extralista 1)
19. bilateral =ömsesidig med som dubbelsidig
20. allegori =bildlig framställning med som bildlig framställning

Följande 59 av ordlistans ord förekom även på MEK-delen:
plagiat, minnesbeta, rotvälska, stötesten, rotel, besitta, disträ, moloken, yster, lidelse, försigkommen, förfördela, förtjänstfull, ordinera, slentrian, dokumnetera, naturalism, korruption, nyttja, slåtter, idog, radikal, estetisk, urbanisering, provinsiell, kommersiell, entreprenör, konvenans, legitim, diskrepans, selektiv, förkunna, förläna, eskalera, rön, interagera, harmoniera, assimilera, kandidera, installation, förrättning, konvention, tangera, bereda, frist, attestera, likvid, objektiv, ideell, offentlig, trivial, anbefalla, visionär, bedyra, arketypisk, utopi, profylaktisk, farmakologi, antiseptisk


RESULTAT VT2014:

15 av de 20 orden fanns med bland ordlistans 5000 ord.

KOMMENTAR:
Ett riktigt bra resultat igen. Denna gång var det grundlistan som med sina 3000 ord nästan uteslutande stod för hela utdelningen. Endast ett ord förekom i någon av extralistorna. På MEK-delen förekom 33 av ordlistans ord, se nedanför tabellen. Här kunde märkas en liten minskning av antalet svåra ord jämfört med tidigare prov

1. oblat =nattvardsbröd med som nattvardsbröd
2. infria =uppfylla med som förverkliga (i extralista 2)
3. algebra =räkning med symboler ej med  
4. rationell =förnuftig med som förnuftsenlig, rimlig
5. trojka =tremannavälde med som grupp av tre
6. sporadisk =vid enstaka tillfällen med som oregelbunden
7. lamell =skiva med som tunn skiva
8. abonnera =förhandsbeställa ej med  
9. rundlig =riklig med som stor och omfattande
10. eutanasi =dödshjälp med som dödshjälp
11. kaki =sandfärgat tyg med som sandfärgat tyg
12. illustrera =belysa ej med  
13. reminiscens =svag minnesbild med som svagt minne, spår
14. som en löpeld =snabbt ej med  
15. delirium =förvirringstillstånd med som förvirringstillstånd m halluc.
16. innevarande =pågående med som just nu pågående
17. konventioner =sociala regler med som konvention=informell regel
18. avpollettera =skicka iväg med som avskeda
19. förorättad =sårad ej med  
20. antologi =textsamling med som ihopsatt samling texter

Följande 33 av ordlistans ord förekom även på MEK-delen:
förmedla, komplex, elementär, luckring, dråplig, lakonisk, histamin, åkomma, verifiera, sanktionera, monoton, skildra, resignera, reform, jetlag, sekulär, determinism, nihilism, oligarki, pluralism, matriarkal, inträngande, implicit, kontrast, primär, disponibel, empirisk, parallell, homogen, sporadisk, innovation, konvalescens och anförvant


RESULTAT HT2013:

Ca 15-16 av de 20 orden fanns med bland ordlistans 5000 ord.

KOMMENTAR:
Ett strålande resultat denna gång. Det var framförallt extralistorna som stod för den största utdelningen. Därutöver förekom ca 50 av orden på MEK-delen, se under tabellen.

1. hospitaliserad =sjukhustillvänjd ej med  
2. alpinism =bergsbestigning ej med  
3. gestalta =utforma med som ge form åt
4. amnesti =benådning med som benådning
5. brådstörtat =plötsligt med som brådstörtad = hastig (i extralista 1)
6. schabrak =stort tystycke med som stort praktfullt tyg (i extralista 2)
7. kymig =olustig ej med  
8. peang =klämma med som blodkärlsklämma (i extralista 2)
9. upplåta =ställa till förfogande med som ge rätt att använda
10. subtilitet =finess halvt med som subtil=knappt märkbar
11. frimodig =rättfram med som orädd och öppen (i extralista 2)
12. drive =kampanj med som försäljningskampanj (i extralista 2)
13. ordinera =föreskriva med som skriva ut medicin
14. målsägande =brottsutsatt person med som brottsoffer
15. eminent =framstående med som framstående
16. aperitif =fördrink med som fördrink
17. oförskyllt =oförtjänt med som oförskylld=orättvis (i extralista 1)
18. ackumulation =anhopning med som ackumulera=samla ihop (i extralista 1)
19. prygla =spöa ej med  
20. estrad =upphöjd plattform med som upphöjd scen

Följande ca 50 av ordlistans ord förekom även på MEK-delen:
bråck, ischias, skolios, kronologi, vag, hierarki, diffus, sabbat, ämbete, kall, akvarell, konvention, ratificera, certifiera, sanktionera, auktorisera, reservat, standardisera, amalgam, odonotologi, dermatologi, toxisk, tillskriva, bagatell, hårdhudad, karisma, förbehållsam, endemisk, komponent, dignitet, sättning, gravyr, alster, partitur, grafologi, belägga, retriktion, dispyt, schism, kontrovers, exploatera, meander, mynna, kollektiv, påföljd, attestera, inkassera, arvode, kreditera.

RESULTAT VT2013:

14 av de 20 orden fanns med bland ordlistans 5000 ord.

KOMMENTAR:
Ett bra resultat denna gång. 12 av orden fanns med bland grundlistans 3000 ord och 2 av orden fanns med bland extralista 1:s ord. Dessutom förekom hela 66 av orden på högskoleprovets MEK-del, se nedan under tabellen

1. naiv =godtrogen med som lättlurad samt godtrogen=naiv
2. högaktning =vördnad ej med  
3. kandera =överdra med socker med som glasera (jämför sockerglasyr)
4. förbehåll =villkor med som villkor eller undantag
5. oavvänt =oupphörligt med som oavvänd=stadig och oavbruten
6. karoten =färgämne ej med  
7. profan =världslig med som profan=oreligiös samt världslig=materiel och oandlig
8. brukare =vårdtagare ej med  
9. genmäla =svara med som svara
10. kanon =utvald samling ej med  
11. piccolo =hotellpojke med som hotellpojke
12. nyckfull =oberäknelig med som oberäknelig
13. förekomst =existens ej med  
14. äntra =ta sig upp på ej med  
15. in natura =i annat värde än pengar med som annan betalning än pengar (i extralista 1)
16. makulatur =kasserade trycksaker med som makulera=ogiltiggöra
17. förlikning =uppgörelse med som förlikas=komma överens (i extralista 1)
18. derivera =härleda med som härleda ifrån
19. allusion =anspelning med som alludera=anspela på
20. försagd =blyg med som blyg

Följande 66 av ordlistans ord förekom även på MEK-delen:
altruistisk, introvert, ambivalent, exhibitionistisk, förhanden, betänkligheter, sediment, vidmakthålla, rondör, närig, frodig, realisera, bördig, dignitet, observera, kategorisera, avhängig, bistå, anständig, omistlig, estetisk, departement, grassera, delettant, spekulant, florera, aspirera, intrig, konspiration, provocera, anbud, förfrågan, beakta, kriterium, disparat, komplement, adekvat, solid, skönja, avkastning, prospekt, referens, utlåtande, förbehåll, ofärd, grogrund, presumtiv, exceptionell, förskansa sig, stålsätta sig, skrinlägga, förborgad, menlig, vedertagen, hägn, föranledd, impressionism, definition, relik, gimmick, kuriosa, administration, privilegium, rendera, anstå, förebåda

RESULTAT HT2012 27 okt:

11 av de 20 orden fanns med bland ordlistans 5000 ord.

KOMMENTAR:
Ett rätt mediokert resultat denna gång. 9 av orden fanns med i grundlistans 3000 ord och 2 av orden fanns med i extralista 2. Däremot prickade ordlistan in rätt många ord på MEK-delen, ca 40 st, se nedan. Förhoppningsvis går det bättre vid nästa prov.

1. moderator =debattledare ej med  
2. gråtmild =sentimental ej med  
3. dragplåster =attraktion vid evenemang med som publikattraktion (i extralista 2)
4. subventionerna =stödja ekonomiskt med som subvention=statigt pengastöd
5. singel =grus ej med  
6. veterligen =såvitt känt ej med  
7. aladåb =kall maträtt ej med  
8. förfaras =bli oanvändbar med som bli oanvändbar
9. nihilist =en som förnekar normer med som nihilsm=inga objektiva värden
10. endogen =inifrån kommande med som inifrån verkande (i extralista 2)
11. svarande =part i rättegång ej med  
12. förhärskande =rådande ej med  
13. glukos =druvsocker ej med  
14. urskulda =försvara ej med  
15. restriktion =inskränkning med som begränsning
16. till gagn =till nytta med som gagna=vara till nytta
17. flärd =ytlig prakt med som lyx
18. lägga sordin på =dämpa med som dämpa
19. andemening =egentlig innebörd med som innersta innebörd
20. uppskörtad =lurad att betala för mycket med som uppskörta=lura på pengar

Följande ca 40 av ordlistans ord förekom även på MEK-delen:
följdriktig, konsekvent, ortografiska, elementärt, flexibelt, kalligrafiska, evident, stenografiska, i onåd, renässans, uppsåt, sanering, påbud, kanrantän, sekunda, essentiell, medium, artificiellt, disparat, förlegad, etnologisk, homogen, delikat, privilegium, pedagogiskt, omistlig, akuta, bemärkelse, förläggare, veton, deviser, tabun, auktorisera, föresväva, krackelera, bländverk, värv, idyllisk, ordinär, konventionell, somatiska, komplement


RESULTAT VT2012 31 mars:

Ca 13-14 av de 20 orden fanns med bland ordlistans 5000 ord.

KOMMENTAR:
Ett ganska bra resultat för ordlistan. 3 av orden fanns med i extralista 1: supera och pastörisera, och 3 av orden fanns med i extralista 2: strata, lagfart och vanmäktig. Dessutom förekom ca 40 av ordlistans ord på MEK-delen, se nedan

1. sympatisör =anhängare ej med  
2. portfolio =mapp med arbetsprover ej med  
3. gäckande =retfullt med som gäcka=lurigt undvika
4. supera =äta en sen måltid med som äta kvällsmat (i extralista 1)
5. tillstymmelse =antydan med som antydan
6. omedgörlig =obeveklig med som medgörlig=lättpåverkad
7. pastörisera =upphetta med som hetta upp mot bakterier (i extralista 1)
8. strata =skikt med som stratigrafi=läran om kartskikt (i extralista 2)
9. pseudo- =oäkta med som pseudovetenskaplig=skenbart vetenskaplig
10. lagfart =inregistrering av fastighetsköp med som registrerat fastighetsköp (i extralista 2)
11. kortege =långt följe med som högtidligt följe
12. placebo =verkningslöst preparat med som verkningslös medicin
13. bohemisk =obunden av normer med som med egen livstil
14. friska i =tillta i styrka ej med  
15. cellofan =omslagsmaterial med som folieplast
16. kännbar =påtaglig ej med  
17. vanmakt =hjälplöshet med som vanmäktig=svag och hjäplös (i extralista 2, filtreras dock bort med standardinställningarna eftersom förekom även ht2009)
18. enkom =uteslutande med som enbart
19. jökel =glaciär med som glaciär
20. bejaka =vara positiv till ej med  

Följande ca 40 av ordlistans ord förekom även på MEK-delen:
relevant, påvisa, språkförbistring, på en höft, polyp, visionär, konsensus, fördragsam, agitera, skarpsinning, diplomatisk, objektiv, ideell, domesticera, stävja, kultivera, flexibel, krass, sublim, rigid, cynisk, evaluera, karikera, estimera, förelägga, gestalta, kavitet, fixera, applicera, diftong, nasal, tremulera, freda, empirisk, besegla, diametral, konvergera, konsolidera, identitet, alienera, avtrubbad, resignera, paritet och sanktion.


RESULTAT HT2011 29/10:

15 av de 20 orden fanns med bland ordlistans 5000 ord.

KOMMENTAR:
Ett mycket bra resultat för ordlistan. 3 av orden fanns med i extralista 1: polenta, tvehågsen och repertoar, och ett av orden fanns med i extralista2: stomi. Dessutom förekom ca 50 av ordlistans ord på MEK-delen, se nedan

1. utfall =resultat med som resultat
2. övervägande =huvudsakligen ej med  
3. polenta =majsgryn med som majsgröt (i extralista 1)
4. ta i anspråk =nyttja ej med  
5. axiom =grundsats med som grundsats
6. tvehågsen =obeslutsam med som obeslutsam (i extralista 1).
7. särdeles =utomordentligt med som mycket bra
8. fysionomi =utseende med som utseende
9. kanapé =bakverk ej med (fanns med men tyvärr som sin andra betydelse: soffa)
10. remittera =hänvisa till specialist med som skicka vidare ärende
11. alarmerande =oroande ej med  
12. stomi =kirurgisk öppning med som öppningshål från magen (i extralista 2)
13. hänföras =förtjusas med som hänförd=förtjust
14. grynna =litet grund med som litet grund
15. utfästelse =offentligt löfte med som löfte
16. förefalla =tyckas ej med  
17. schablonmässigt =invant och mekaniskt med som invand och tråkig
18. pittoresk =charmigt idyllisk med som färgrik och vacker (kunde dessvärre förväxlas med andra alternativ)
19. repertoar =programutbud med som förråd at ta till (i extralista 1)
20. seraf =ängel med som sexvingad ängel

Följande ca 50 av ordlistans ord förekom även på MEK-delen:
rekreation, renovera, torso, realisera, förstulen, förflacka, kategorisk, dementera, anspråk, öronmärka, uppslag, hätsk, reform, saklig, resolution, definiera, fysiologi, terminologi, invärtes, opponera, relevant, impulsiv, inprägla, indoktrinera, urbanisering, nomad, agrar, extrovert, vinklad, perception, skildra, scoop, tillkännage, bordlägga, förmedla, konvention, gagna, stadfästa, jokk, patina, garva, karda, akademiker, åtagande, empatisk, botfärdig, hängiven, åkomma, diskrepans, underlåta, observera, hypotes, civil, berättigad, garant, mykolog och oxymoron.


RESULTAT hp 2/4-11:

Ca 24 av de 40 orden fanns med bland ordlistans 5000 ord.

KOMMENTAR:
Efter 3 bra gånger innan med resultat som 27,28 och 32 så gick det tyvärr lite sämre den här gången. Grundlistan lyckades ändå rätt bra genom att hitta 20 av orden. Extralista 1 prickade in 3 av orden (anspråk,glorifiera och asterisk). Och extralista 2 fick in ett av orden (legislativ).

1. anspråk =krav med som krav (i extralista1)
2. varsko =förvarna ej med  
3. borga för =garantera med som garantera
4. distinkt =tydligt med som tydlig
5. fristad =tillflyktsort ej med  
6. glorifiera =förhärliga med som höja till skyarna (i extralista 1).
7. racka ner på =kritisera ej med  
8. fjording =hästras ej med  
9. decimera =minska med som förminska
10. i gemen =i allmänhet halvt med som gemene man=vanligt folk
11. sona =gottgöra ej med  
12. perforering =hålrad med som perforera=göra hål
13. stötesten =svårighet med som svårighet
14. koordinera =samordna med som samordna
15. relativt =jämförelsevis ej med  
16. eftersatt =försummad med som eftersätta=underprioritera
17. pudelns kärna =den verkliga innebörden ej med  
18. unison =enstämmig med som samstämmig
19. legislativ =som rör lagstiftning med som lagstiftande (i extralista 2)
20. burlesk =grovt komisk med som överdrivet komisk
21. nobless =social elit med som samhällets förnäma
22. opus =verk med som konstverk
23. meridian =längdgrad ej med  
24. behjälplig =till hjälp ej med  
25. påver =torftig med som fattig
26. växelverkan =ömsesidigt inflytande ej med  
27. asterisk =tecken i form av stjärna med som hänvisningsstjärna (i extralista 1)
28. hypofys =hormonkörtel ej med  
29. krinolin =kjol med som utbuktande kjol
30. progressiv =framstegsvänlig med som framåtsträvande
31. haussa =öka förväntningarna halvt med som hausse=uppgång på börsen (kunde dock leda tankarna till alternativet prestera bättre)
32. pumpernickel =rågbröd ej med  
33. aria =solosång med som soloframträdande i opera
34. urskulda sig =försvara sig ej med  
35. gobeläng =bildvävnad med som vävt bilddraperi
36. fibromyalgi =tillstånd av kronisk smärta ej med  
37. konvergera =närma sig varandra med som närma sig varandra
38. försmådd =avvisad med som försmå=avvisa
39. kanonisation =helgonförklaring med som kanonisera=helgonförklara
40. outsourcing =att lägga ut delar av sin verksamhet på entreprenad ej med  


RESULTAT hp 25/10-10:

Otroliga 32 av de 40 orden fanns med bland ordlistans 5000 ord.

KOMMENTAR:
Ett fantastiskt resultat för ordlistan. 24 av orden fanns med bland grundlistans 3000 ord. 4 av orden fanns med bland extralista 1's 1000 ord: kvalmig, ömsom, hävda sig och inpass. Och 4 av orden återfanns hos extralista 2's 1000 ord: anspela på, feodalism, så split och artrit.

1. kvalmig =varm och fuktig med som varm och fuktig (i extralista1)
2. bifalla =godkänna med som godta
3. skenbar =som inte är vad det tycks vara med som falsk (lite vag definition)
4. kulvert =underjordisk tunnel med som underjordisk tunnel
5. ortodox =renlärig med som renlärigt regelföljande
6. anspela på =syfta på med som syfta på (i extralista 2)
7. stuva =packa ej med  
8. kliché =banalt uttryck med som överanvänt uttryck
9. feodalism =hierarkiskt samhällssystem med som gammalt samhällssystem (i extralista 2)
10. visualisera =åskådliggöra ej med  
11. motorisk =som avser rörelse med som motorik=rörelseförmåga
12. så split =skapa oenighet med som göra andra osams (i extralista 2)
13. attribut =tillbehör med som egenskap
14. tillskansa sig =lägga beslag på ej med  
15. hemoglobin =färgämne i blodet med som färgämne i blod
16. meänkieli =minoritetsspråk ej med  
17. ömsom =växelvis med som växelvis (i extralista 1)
18. klematis =klängväxt ej med  
19. stenografi =snabbskrift med som snabbskrift
20. häda =skymfa med som hädelse=gudshån
21. oförblommerat =rakt på sak med som oförblommerad=rakt på sak
22. plausibel =trolig med som trolig
23. artrit =ledinflammation med som ledinflammation (i extralista 2)
24. hävda sig =klara sig bra med som klara sig bra (i extralista 1)
25. ode =hyllningsdikt med som högtidlig dikt
26. otillbörligt =olämpligt med som otillbörligt=orätt (vag definition)
27. copywriter =reklamskribent med som reklamförfattare
28. vantrogen =skeptisk ej med  
29. bräm =kant med som kantdel hos plagg
30. rojalist =kungatrogen med som kungsstödjare
31. värdeladdad =känslomässig betydelse ej med  
32. empirisk =erfarenhetsbaserad med som baserad på erfarenheter
33. kontrahent =part i avtal med avtalspart
34. inpass =replik med som inlägg i diskussion (i extralista 1)
35. komma på obestånd =få dålig ekonomi med som få dålig ekonomi
36. antropologi =läran om människan med som läran om människosläktet
37. potentat =pamp med som härskare
38. bli varse =uppfatta med sinnena med som varseblivning=sinnesuppfattning
39. disputation =försvar av en avhandling med som försvar av uppsats
40. självutplåning =det att undertrycka sina egna behov ej med  


RESULTAT hp 10/4-10:

Totalt 28 av orden fanns med bland ordlistans totalt ca 5000 ord.

KOMMENTAR:
För andra året i rad lyckades ordlistan riktigt bra. 22 av orden återfanns bland grundlistans 3000 ord. 4 av orden prickades in av extralista 1 (fabel, hematologi, karg och namne). Och 2 av orden fanns med i extralista 2 (indolens och pådrag).

1. fabel =moraliserande saga med som moraliserande djursaga (i extralista1)
2. koncern =bolagsgrupp ej med  
3. högmodig =självbelåten med som uppblåst (kunde möjligen förväxlas med alternativet överdriven)
4. eventualitet =möjlighet ej med  
5. samarit =hjälpsam människa med som hjälpsam medmänniska
6. befängd =orimlig med som orimlig
7. jokk =fjällbäck med som fjällbäck
8. sovring =gallring med som sovra=gallra
9. tempus =tidsform ej med  
10. dagslända =kortlivad företeelse med som kortlivad popularitet
11. griller =underliga idéer med som underliga idéer
12. otvunget =ledigt och säkert ej med  
13. skövla =ödelägga ej med  
14. uppdaga =avslöja ej med  
15. sura =kapitel i Koranen ej med  
16. föreligga =finnas med som finnas
17. korpulent =fetlagd med som fetlagd
18. formalisera =sätta upp regler med som systematisera (lite vag definition men förmodligen närmast det rätta alternativet)
19. pådrag =insats av resurser med som resursinsats (i extralista2)
20. hematologi =läran om blodet med som läran om blodet (i extralista1)
21. spatiös =rymlig med som rymlig
22. kakofoni =missljud med som ljudmyller
23. tillgodose =tillfredställa ej med  
24. ympa =förädla ett fruktträd med som förädla växtskott
25. glupande =omåttlig ej med  
26. karg =ofruktbar med som kal och ofruktsam (i extralista1)
27. få sina fiskar varma =få en utskällning ej med  
28. andefattig =intetsägande med som idélös och tråkig
29. passepartout =inramning med som pappersram
30. relevans =giltighet med som relevant=av betydelse
31. förfaren =skicklig med som skicklig
32. ockra =färg med som ett färgämne
33. synas =förefalla ej med  
34. indolens =håglöshet med som indolent=slö (i extralista2)
35. vara livegen =vara ofri med som livegen=förslavad
36. aritmetik =räknelära med som räknelära
37. påbjuda =anbefalla med som befalla
38. indignerad =upprörd med som upprörd
39. förta =ta bort ej med  
40. namne =person med samma namn som någon annan med som person med samma namn (i extralista1)


RESULTAT hp 24/10-09:

Hela 27 av orden fanns med bland ordlistans totalt ca 4700 ord.

KOMMENTAR:
Ordlistan lyckades riktigt bra i år. Grundlistan med sina 3000 ord hade en normal utdelning med 19 av orden. Extralista 1 med sina 1000 ord fick in 5 av orden vilket också var bra. Därtill prickade extralista 2 med sina 700 ord in 3 av orden: vanmäktig, sisu och letargisk. Ett av orden rapsodi förekom även som rapsodisk ht 2006 och filtrerades bort med standardinställningarna.

1. eskalera =öka med som stegvis öka (i extralista1)
2. zenit =höjdpunkt med som högsta himmelpunkt
3. rapsodi =musikaliskt verk i fri form med som lösryckt musikföljd (filtrerades bort med standardinställningarna då det även förekom ht 2006 som rapsodisk)
4. sampla =ta stickprov med som sampel=stickprov
5. burdus =framfusig med som framfusig
6. sakristia =sidorum i kyrka med som ombytesrum för präst
7. diktera =bestämma med som bestämma (i extralista1)
8. olägenhet =besvär med som svårighet
9. nedrig =elak ej med  
10. prolog =inledning med som inledning
11. åsamka =orsaka med som vålla
12. fålla =sy en kant ej med  
13. vanmäktig =maktlös med som svag och hjälplös (i extralista2)
14. gnejs =bergart ej med  
15. kontaminera =förorena med som besmitta
16. generera =ge upphov till ej med  
17. kondens =imma med som kondensera=övergå i vätskeform (kunde kanske förväxlas med alternativet avkylning som ju är det som händer medan imma är resultatet)
18. entreprenör =initiativrik företagare med som företagare
19. valhänt =fumlig med som klumpig (i extralista1)
20. dispenser =behållare ej med  
21. stas =blodstockning ej med  
22. farsi =språk ej med  
23. underhand =inofficiellt ej med  
24. espadrill =sandal ej med  
25. friska upp =göra aktuell ej med  
26. tillfyllest =tillräckligt med som tillräcklig (i extralista1)
27. sisu =uthållighet och kampvilja med som seg uthållighet (i extralista2)
28. karens =väntetid med som tid utan sjukersättning (i extralista1)
29. skrodera =skryta ej med  
30. halsstarrig =envis med som mycket envis
31. letargi =håglöshet med som letargisk=slö och håglös (i extralista2)
32. gå på i ullstrumporna =inte låta sig hejdas ej med  
33. kvantifiera =ange i siffror med som kvantitet=storleksmängd
34. pålaga =skattebörda med som avgift (lite vag definition som kunde förväxlas med alternativet böter)
35. oförställd =uppriktig med som förställa sig=vara onaturlig
36. scripta =inspelningsassistent med som filmassistent
37. förekomma =hinna före ej med  
38. undfallande =eftergiven med som medgörlig
39. diskrepans =skillnad med som skillnad
40. infrastruktur =ekonomiskt bassystem som är grunden för att ett land ska fungera med som praktiska samhällsfunktioner


RESULTAT hp 28/3-09:

Ca 19 av orden fanns med bland ordlistans totalt 4000 ord.

KOMMENTAR:
Ordlistan lyckades lite sämre i år. Det var ovanligt få främmande ord på provet, och det gjorde att grundlistan med sina 3000 ord inte fick samma utdelning som normalt (13st ord). Det var istället betydligt fler svenska ord och uttryck, och extralistan med sina 1000 ord prickade därför in rätt många av orden (6st). Ett av orden, traktör, förekom även höstterminen 2001 och filtrerades bort med standarsinställningarna.

1. klavertramp =pinsamt misstag med som klavertramp=blunder (i extralistan)
2. ekipage =häst och vagn ej med  
3. konstellation =gruppering med som konstellation=samverkande enheter
4. fallenhet =medfödd förmåga med som fallenhet=talang
5. markant =påtaglig med som markant=tydlig
6. förvanska =förvränga med som förvanska=vanställa (i extralistan)
7. stinn =proppfull ej med  
8. dust =kamp ej med  
9. luttrad =härdad med som luttrad=stark av erfarenheter
10. ebenholts =träslag ej med  
11. dynamisk =kraftfull och rörlig med som dynamik=kraft och rörelse (i extralistan)
12. permittera =friställa med som permittera=ge ledigt
13. ingrodd =svår att avlägsna ej med  
14. origami =pappersvikning ej med  
15. sky =undvika ej med  
16. armatur =belysningsanordning halvt med som armatur=utrustning (tyvärr den mer allmänna definitionen)
17. iscensätta =arrangera ej med  
18. beredvilligt =tjänstvilligt med som beredvillig=som vill hjälpa till (i extralistan)
19. enfald =dumhet med som enfaldig=okunnig
20. gemener =små bokstäver ej med  
21. tillbakavisa =förneka riktigheten av ej med  
22. le i mjugg =le i mjugg med som i mjugg=i smyg
23. satin =glänsande tyg ej med  
24. odelat =fullständigt ej med  
25. vara ur slag =vara ur form ej med  
26. konstfärdigt =skickligt med som konstfärdig=skicklig (i extralistan)
27. moment 22 =orimlig situation ej med  
28. högdragen =nedlåtande halvt med som högfärdig och högmodig=uppblåst
29. indicier =indirekta bevis med som indicium=anledning till misstanke
30. dra försorg om =ta hand om ej med  
31. vind för våg =utan tillsyn med som vind för våg=utan kontroll (i extralistan)
32. införliva =gå upp i med bli en del av
33. kaplan =präst ej med  
34. tillbud =incident med som tillbud=mindre olycka
35. traktör =krogvärd med som traktera=bjuda någon på (förekom dock även HT2001 och filtreras bort med standardinställningarna)
36. ackrediterna =ge fullmakt åt ej med  
37. komma till korta =misslyckas ej med  
38. dysenteri =tarmsjukdom ej med  
39. byline =upphovsmans namn ej med  
40. logopedi =läran om tal och talrubbningar med som logoped=talterapeut


RESULTAT hp 25/10-08:

Ca 21 av orden fanns med bland ordlistans totalt 4000 ord.

KOMMENTAR:
Ordlistan lyckades hyfsat bra. Den fångade som vanligt de fina äldre och främmande orden, medan den hade problem med de vanliga svenska orden. Dessutom fanns en del specifika ord såsom esperanto, datortomograti och cirrus som den inte fick med. Den nyligen skapade extralistan på 1000 ord bidrog med 3 av orden (abdikera, internalisera och stigmatisera). Ett av orden, hisnande, förekom även höstterminen 1999 och filtrerades därför bort av programmet om man använde standardinställningarna.

1. stuteri =hästgård med som hästuppfödning
2. abdikera =avsäga sig tronen med som avsäga sig tronen (i extralistan)
3. intensitet =ihållande styrka ej med  
4. replikera =svara ej med  
5. komparativ =jämförande ej med  
6. hisnande =svindlande med som hisna=få yrsel (förekom dock även HT1999 och filtreras bort med standardinställningarna)
7. aloe =liljeväxt ej med  
8. intravenöst =in i blodådern med som intravenös=via blodet
9. smältdegel =plats där olikheter förenas ej med  
10. datortomografi =skiktröntgen ej med  
11. infantil =barnslig med som infantil=barnslig
12. korrespondera =överensstämma med som korrespondera=motsvara (förhoppningsvis gick det att utesluta övriga alternativ)
13. blottställd =utfattig ej med  
14. dissonans =missljud ej med  
15. esperanto =konstgjort språk ej med  
16. inbegripa =omfatta ej med  
17. som förgjort =helt omöjligt ej med  
18. polityr =yttre förfining med som polityr=ytglans
19. frist =uppskov med som frist=uppskov
20. bära hundhuvudet =få skulden med som bära hundhuvudet=få skulden
21. public service =medier i allmänhetens tjänst ej med  
22. cirrus =molntyp ej med  
23. anbelanga =angå med som anbelange=angå
24. uppdämt =tillbakahållet ej med  
25. kvotera =fördela i andelar med som kvotera=fördela jämnt
26. kanvas =styvt tyg med som kanvas=grovt typ
27. det går på ett ut =det spelar ingen roll ej med  
28. internalisera =införliva med som internalisera=införliva (i extralistan)
29. malör =missöde med som malör=missöde
30. pärlspont =profilhyvlad bräda ej med  
31. materialisera =förkroppsliga med som materialisera sig=få synbar form (gick förhoppningsvis att utesluta övriga alternativ)
32. magenta =färgämne ej med  
33. bister =sträng ej med  
34. adekvat =lämplig med som adekvat=lämplig
35. arkaism =ålderdomligt uttryck med som arkaisk=gammaldags
36. stigmatisera =utpeka som avvikande med som stigma=utpekande kroppsmärke (i extralistan)
37. patriarkat =manssamhälle med genom matriarkat=kvinnostyrtsamhälle eller patriark=stamfader (i extralistan)
38. oktav =tonintervall med som oktav=tonintervall
39. emfatiskt =eftertryckligt med som emfatiskt=kraftigt betonad
40. misstroendevotum =riksdagsomröstning om förtroendet för regeringen ej med  


RESULTAT hp 5/4-08:

Ca 17 av orden fanns med bland ordlistans 3000 ord.

KOMMENTAR:
Ordlistan lyckades inte lika bra som tidigare gånger. Den fångade ändå flera av de främmande orden men missade också en del av dessa. Detsamma gällde de svenska orden där den fångade en del, men också missade flera ord, framförallt de svenska uttrycken. Hoppas det var ett tillfälligt lågmärke och att det gick bra i alla fall.

1. spritsa =pressa ut ej med  
2. emalj =glasaktigt ytskikt med som emalj=tandlager (inte den bästa defintionen. Förhoppningsvis gick det ändå att koppla glasaktigt ytskikt till tandlager
3. fascination =intensivt intresse ej med  
4. benägenhet =tendens ej med  
5. expo =utställning med som expo=utställning
6. inte ha något till övers med =inte sätta värde på ej med  
7. dager =ljus ej med  
8. imaginär =inbillad med som imaginär=inbillad
9. med bravur =skickligt med som med bravur=skickligt
10. killing =unge av get ej med  
11. gripa sig an =ta itu med ej med  
12. famla =treva ej med  
13. ekvivalent =likvärdig med som ekvivalens=likvärdighet
14. frispråkig =öppenhjärtig ej med  
15. hybris =övermod med som hybris=övermod
16. gå i svaromål =bemöta ej med  
17. projektera =planera ej med  
18. välbeställd =som har god ekonomi ej med  
19. biotop =livsmiljö ej med  
20. ledmotiv =tema halvt med som motiv=centralt tema
21. spjälka =sönderdela med som spjälka=sönderdela
22. pjosk =överdriven omsorg ej med  
23. joint venture =gemensamt projekt ej med  
24. epik =berättarkonst ej med  
25. falsarium =förfalskning ej med  
26. substantiell =påtaglig med som substantiell=mycket påtaglig
27. konvalescens =period av tillfrisknande med som konvalescens=period för tillfrisknande
28. pagod =tempelbyggnad ej med  
29. hänförelse =förtjusning med som hänförd=förtjust
30. kampera ihop =bo tillsammans med som kampera=bo i läger (förhoppningsvis gick det att utesluta övriga alternativ)
31. påstötning =påminnelse ej med  
32. eternit =byggmaterial ej med  
33. trolös =svekfull ej med  
34. flagrant =uppenbar med som flagrant=uppenbar
35. botanisera =plocka och välja med som botanisera=titta bland (förhoppningsvis räckte uteslutningsmetoden)
36. utmönstra =gallra ut med som utmönstra=rensa bort
37. reaktionär =bakåtsträvande med som reaktionär=bakåtsträvare
38. osökt =naturligt med som osökt=naturlig
39. gå i kvav =gå under ej med  
40. servitut =inskränkning i fastighetsägares bestämmanderätt över egen mark ej med  


RESULTAT hp 27/10-07:

21 av orden fanns med bland ordlistans 3000 ord.

KOMMENTAR:

Ordlistan tenderade att fånga in de flesta medelsvåra till svåra ord. .
De ord som den missade var dels gruppen "relativt enkla ord" såsom upptåg, klinga av, förankra, inkvartera. Förhoppningsvis kunde man de flesta av dessa ord ändå.
Sedan missade den också en grupp ord som är relativt vanliga och som man ofta hört talas, men vars definition kan vara lurig att komma på, såsom behjärtansvärd, handgripligen, ta fasta på. Förhoppningsvis kunde det hjälpa att man hört ordet i dess sammanhang och på så sätt lista ut det.
Slutligen en tredje grupp ord som den missade var "svåra specifika ord" såsom wallraffa, sitar och kortison. Här fick man kanske helt enkelt chansa.
(Naturligtvis gällde det också att komma ihåg alla definitioner också)

1. inkvartera =ge husrum åt ej med  
2. klinga av =minska i styrka ej med  
3. villrådighet =osäkerhet med som villrådig=tveksam
4. grundval =bas ej med  
5. övertalig =överflödig ej med  
6. inte oäven =ganska bra ej med  
7. amnesi =minnesförlust med som amnesi=minnesförlust
8. flyktig =föränderlig ej med  
9. klenod =dyrgrip med som klenod=något värdefullt
10. sitar =stränginstrument ej med  
11. helt sonika =utan vidare med som helt sonika=helt enkelt (förhoppningsvis räckte definitionen)
12. upptåg =skämtsamt påhitt ej med  
13. linning =kantremsa med som linning=midjekant på plagg
14. utvikning =avvikelse från ämnet ej med  
15. propsa på =kräva med som propsa=kräva envist
16. handgripligen =påtagligt ej med  
17. kvalster =spindeldjur med som kvalster=smådjur (räckte förhoppningsvis mot att inte välja alternativet bakterier)
18. doktrin =lärosats med som doktrin=sanningslära
19. lidelse =passion med som lidelse=passion
20. nit =ihärdighet med som nitisk=flitig
21. kortison =hormon ej med  
22. ta fasta på =utgå från ej med  
23. förestående =kommande med som förestå=vara på väg
24. trägen =uthållig med som trägen=ihärdig och flitig
25. borgenär =långivare med som borgenär=långivare
26. skenhelig =hycklande med som skenhelig=med falskt uppträdande (förhoppningsvis visste man att även hycklande betydde det)
27. behjärtansvärd =som förtjänar hjälp ej med  
28. dryfta =diskutera med som dryfta=diskutera
29. procession =högtidligt tåg ej med  
30. härleda =leda i bevis ej med  
31. aber =hinder med som aber=problem (kunde dessvärre möjligen leda till att man valde alternativet "olöslig gåta")
32. förankra =skaffa stöd för ej med  
33. avhängig =beroende med som avhängig=beroende
34. transpirera =svettas med som transpirera=svettas
35. malström =vattenvirvel ej med  
36. konnotation =bibetydelse med som konnotation=ordassociering (inte den bästa definitionen men förhoppningsvis räckte uteslutningsmetoden)
37. allitteration =begynnelserim med som alitteration="ett slags ordrim"
38. vidtala =informera och tillfråga ej med  
39. skälmsk =okynnig och skämtsam med som skälmaktig=lurig och narrig
40. wallraffa =arbeta under falsk identitet.. ej med  


RESULTAT hp 31/3-07:

Ungefär 20 av orden fanns med bland ordlistans 2773 ord:
1. ackord =prestationslön ej med  
2. förorda =rekommendera ej med  
3. vakant =ledig ej med (ordlistan gick bara till T)
4. stagnation =avstannande med (som stagnera=sluta utvecklas)
5. utröna =ta reda på halvt med ("rön"=upptäckt, fanns med)
6. kateter =tappningsrör ej med  
7. oskick =olämpligt uppförande ej med  
8. skäligt =rimligt med (som "skäligen" =med god anledning)
9. slå dank =lata sig ej med  
10. klorofyll =färgämne med ("färgämne i växter")
11. kontentan =huvudinnehållet med (med definitionen "sammanfattande slutresultat")
12. kastanjetter =rytminstrument ej med  
13. deciderad =bestämd ej med  
14. paradera =marschera halvt med (med definitionen "ståta med")
15. cytostatika =cellgift ej med  
16. svärmisk =romantisk halvt med (som "svärma för något"=tycka om något)
17. pådyvla =tvinga på någon med (med definitionen "lura på någon")
18. fingertoppskänsla =stor lyhördhet ej med  
19. inlemma =införliva med (med definitionen "uppta")
20. få ovett= =få skäll med (med ovett=utskällning)
21. utan krumbukter =utan undanflykter halvt med (som krumbukta=slingra sig)
22. stranda =misslyckas ej med  
23. ogin =snål med (som snål)
24. brödtext =löpande text ej med  
25. förehavanden =göromål med (med definitionen "sysselsättning")
26. anagram =bokstavslek med (med definitionen "omkastat ord")
27. kavat =orädd med (med definitionen "morsk")
28. fäbless =förkärlek med (med definitionen "svaghet för något")
29. prägling =instinktiv inlärning med (som "inprägla"=lära in)
30. oförtrutet =ihållande med (med definitionen "ständigt")
31. övermaga =övermodigt självsäker ej med (bara kommit till T i ordlistan)
32. esplanad =bred gata ej med  
33. enrollera =få att delta i ej med  
34. vidsynt =tolerant ej med (bara kommit till T i ordlistan)
35. kornisch =gardinlist ej med  
36. despot =förtryckare med (med definitionen "allsmäktig person")
37. avyttra =sälja med (med definitionen "sälja")
38. idealist =osjälvisk person halvt med (som idealisera="försköna", om det nu hjälpte..)
39. ratificera =godkänna med (med definitionen "godkänna ett avtal")
40. determinism =allt är förutbestämt med (med definitionen "förutbestämmelse")


Tillbaka till huvudsidan