Specialskola och fritidshem

Specialskola

Barn som har funktionsnedsättning eller som av något annat speciellt skäl inte klarar av att gå i grundskola eller grundsärskola får börja på specialskola, exempelvis vid dövhet, blindhet eller kombinationer av funktionsnedsättningar. Undervisningen på specialskolan har anpassad profil utefter varje elevs behov.

Hur sätts betyg på specialskola?

I specialskola ges betyg från årskurs 7 och betygsskalan består av sex betygsnivåer A, B, C, D, E och F. Från A till E innebär det godkända studieresultat medan F innebär ett icke-godkänt studieresultat. Elever som haft allt för stor frånvaro och därför inte kan betygsättas på grund av svårigheten att bedöma den elevens ämneskunskap sätter man ett streck (-) i betyg. Specialskolan består av tio årskurser och i 10:e årskursen tilldelas ett terminsbetyg höstterminens slut och sedan ett slutbetyg i vårterminens slut.

Specialskolans läroplan

Läroplanen ger information om skolans grundläggande riktlinjer och mål. Däri beskrivs även bland annat värden och normer, kunskapsmål och elevernas önskade inflytande och ansvar. Läroplanerna är reglerade av regeringen. I läroplan framgår också alla kursplaner vilka anger undervisningens mål inom varje separat ämne. Kursplanernas syfte är att visa hur varje ämne ska bidra till elevens utveckling utifrån kunskapsmålen som finns i läroplanen.

Fritidshem

Fritidshem fungerar som komplement till förskoleklass och skolans utbildning och har även öppet under helgdagar och lov. Fritidshem ska stimulera elevernas lärande och utveckling och erbjuda en mer meningsfull fritid. Dessutom ska “fritids” verka för att föräldrar lättare ska kunna förena föräldraskap med arbete.

Varje kommun är skyldig att erbjuda familjer fritidshem fram till vårterminen det år barnen fyller 13 år. Detta förutsatt att föräldrarna förvärvsarbetar, bedriver studier eller om eleven uttrycker ett behov av att gå på fritids.

zerif-lite