Universitet på forskningsnivå

Om du har avslutat dina studier på avancerad nivå och vill fördjupa dig inom ett givet ämne så är forskarutbildning något för dig. Det skulle kunna vara fördjupning inom tidigare lästa ämnen eller relaterade ämnen.

Vad är forskarutbildning?

Studier på forskarnivå är inom allmän utbildning, den allra högsta utbildningsnivån. På forskarnivå finns det två utbildningsnivåer, varav den ena avslutas med en så kallad licentiatexamen och den andra med en doktorsexamen. Utbildning på forskarnivå ska leda till fördjupade färdigheter och kunskaper för att kunna självständigt bedriva sin forskning. Utbildningen innehåller olika kurser samt ett forskningsprojekt som ska resultera i en färdig doktorsavhandling. Många doktorander får en doktorandanställning, som är tidsbegränsad under tiden forskarutbildningen fortgår. En doktorand ger ofta undervisning på grund- eller avancerad studienivå.

Forskarutbildningens tidsåtgång

Doktorandutbildningen omfattar 240 högskolepoäng som motsvar fyra års heltidsstudier. Men vill du bara ta en licentiatexamen läser du120 högskolepoäng på två års heltidsstudier. Du genomför då självständigt ett forskningsabete och presenterar det i en licentiatuppsats eller alternativt en doktorsavhandling.

Kraven för att bli doktorand

Kraven för att bli antagen till en forskarutbildning är att du kan uppfylla kraven för grundläggande behörighet. Den som har grundläggande behörighet är den som har:

1. Avlagt examen på en avancerad nivå,

2. studerat minst 240 högskolepoäng varav lägst 60 högskolepoäng ska vara på en avancerad nivå eller

3. på något motsvarande sätt i utlandet förvärvat i huvudsak motsvarande ovanstående kunskaper.

Ett universitet kan dock för enskilda sökande ge särskilda undantagstillstånd från dessa behörighetskrav, om särskilda skäl föreligger även om den sökande har examen i en grundläggande högskoleutbildning, men som ändå motsvarar ovanstående behörighetskrav.

Det kan också finnas särskilda behörighetskrav för att bli antagen till något ämnesspecifikt. Då anges de kraven i den allmänna studieplanen. Den studerande förutsätts delta aktivt i seminarier och andra stödjande moment under hela studietiden och lyssna på gästföreläsningar, delta och medverka vid internationella och nationella konferenser.

Vetenskapsområde

Vetenskapsområde är den benämning på de studier som ger forskningsanslag och som ger rätt till utfärdande av doktorsexamen. Vetenskapsområdet finns till först och främst för forskarutbildningen. Det finns fyra vetenskapsområden, vilka är: Humanistiskt-samhällsvetenskapligt, naturvetenskapligt, tekniskt och medicinskt. Vetenskapsrådet har sedan delat in vetenskapsområdena i ett antal ämnesråd, dock har teknikvetenskap och naturvetenskap ett delat ämnesråd. I tillägg finns en särskild kommitté som har hand om ämnet utbildningsvetenskap.

Svenska universitet ger anslag om att få bedriva forskning inom de olika vetenskapsområdena.

Svenska högskolor har tillstånd att ansöka till regeringen om att få bedriva studier inom ett visst vetenskapsområde. Då får Högskoleverket granska den enskilda högskolans vetenskapliga verksamhet och sedan får regeringen utifrån deras bedömning fatta beslut om vetenskapsområdet godkänns eller ej. De högskolor som saknar eget vetenskapsområde får bedriva sin forskarutbildning i samarbete med andra lärosäten som har vetenskapsområde.

zerif-lite