Högskola och universitet

Universitet och högskolor är Sveriges högsta institutioner för utbildning. Dessa bedriver studier på eftergymnasienivå. Universitet och en del högskolor bedriver också forskning inom olika akademiska ämnen. Till skillnad från högskola har universitet i allmänhet rätt att få utfärda forskarexamen. De beteckningarna är inte skyddade och kan så användas till valfri verksamhet. Sverige har minst ett universitet eller en högskola i varje län.

Högskolelagen och den kompletterande högskoleförordningen styr verksamheten vid de statliga lärosäten, vilka inte omfattar de privatägda. Sedan 2007 följer utbildnings- och examensstrukturen Bolognaprocessen, som är ett europeiskt samarbete mellan 47 länder om utbildning på högskolenivå. Detta ska främja anställningsbarhet, rörlighet och den europeiska konkurrenskraften inom utbildningsområdet. Tillsynsmyndigheten för universitet och högskolor heter universitetskanslersämbetet (UKÄ) som stöds av universitets- och högskolerådet (UHR). Båda dessa är underordnade och lyder under utbildningsdepartementet.

Högskola eller universitet?

Skillnaden mellan universitet och högskola är den rätt universitet har att utfärda examen på forskarnivå. Universitet har i allmänhet rätt att utfärda examina inom forskarutbildningar. Ett universitet får examinera ut doktorer inom minst två vetenskapsområden. Till detta ger universiteten ut forskningsresurser till stöd för dessa vetenskapsområden.

Utbildningsnivåer och examina

Högskolor och universitet utfärdar examina på två generella nivåer:

  • Grundläggande nivå: Högskoleexamina, kandidatexamina och yrkesexamina.
  • Avancerad nivå: Magisterexamina, masterexamina och yrkesexamina.

En tredje generell nivå – forskarnivå utfärdas endast på universitet.

zerif-lite